Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 308Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 308
28.09.2011

 

Ensihoidon palvelutasopäätös

 

STLTK § 308

 

Ensihoito ja sairaankuljetus ovat olleet aikaisemmin kansanterveyslain (1971) ja sairaankuljetusasetuksen (1994) ohjaamaa toimintaa.

 

Nykyinen termi ensihoitopalvelu otettiin käyttöön terveydenhuoltolain voimaantultua 1.5.2011. Lain keskeisenä periaatteena on taata kansalaisille yhdenvertainen palvelu asuinpaikasta riippumatta.

 

Ensihoitopalvelun osalta suurin muutos koskee järjestämisvastuun siirtymistä kunnilta sairaanhoitopiireille. Lisäksi erityisvastuualueiden tulee perustaa alueelleen ensihoitokeskus ja sairaanhoitopiirin tulee laatia alueensa ensihoitopalvelulle palvelutasopäätös, jossa määritellään toiminnan sisältö ja kansalaisten saaman palvelun taso vakioidulla mallilla, jota koko valtakunta käyttää.

 

Palvelutasopäätös perustuu alueen riskianalyysiin. Koko valtakunta on jaettu neliökilometrin kokoisiin ruutuihin, joiden alueelta on määritetty tehtävien esiintymisfrekvenssi. Tämän perusteella ruudut jaetaan riskiluokkiin (RL) 1-5, joista RL1 kuvaa aluetta, jossa on tehtäviä keskimäärin enemmän kuin kerran vuorokaudessa ja RL2 alueella kerran viikossa. RL3-5 edustavat edelleen harvenevaa tehtäväfrekvenssiä. Kainuussa RL1 alueita on seitsemän ja RL2 alueita 51 sekä RL3 alueita 80. Yhteensä näillä alueilla asuu 52.976 ihmistä.

 

Ambulanssit ovat Kajaania lukuun ottamatta ilta- ja yöaikaan 15 minuutin lähtövalmiudessa. Hätätilapotilailla kyseinen lähtövalmius pidentää huomattavasti potilaiden tavoittamisviivettä.

 

Työaikana ensihoidossa käytettävä jaksotyö on haastava, koska 33 % tehtävistä ajoittuu klo 20-08 väliselle ajalle, jolloin työntekijät ovat varallaolossa ja palkanmaksu perustuu varallaolokorvauksiin, joiden määrä riippuu täysin tehtävämäärästä ja on näin vaikeasti ennustettavissa.

 

Tasa-arvoisuusperiaate ei myöskään toteudu 15 minuutin lähtövalmiudella, koska Kajaanissa RL1 alueella ambulanssit ovat välittömässä lähtövalmiudessa ja hoitoyksikön nopeasti saavutettavissa, kun taas muualla Kainuussa ei ole hoitoyksikköjä ja henkilöstö päivystää varallaolosta kotona.

 

Kainuussa ensihoitopalvelu on ollut laajalti omana toimintana vuoden 2009 alusta lähtien. Kokemukset omasta toiminnasta ovat olleet hyvät ja kustannukset ovat pysyneet hallinnassa. Ensihoito toteutetaan ostopalveluna vielä Hyrynsalmella, Ristijärvellä ja Puolangalla. Sopimus HES:n kanssa päättyy vuoden 2012 lopussa. Oman toiminnan myönteiset kokemukset ja toisaalta vaikeudet ostopalvelun kanssa puoltavat oman toiminnan laajentamisesta koskemaan koko Kainuun sopimuskauden päätyttyä.

 

Jotta terveydenhuoltolain vaatimus kansalaisten tasa-arvoisesta kohtelusta toteutuisivat ensihoidossa Kainuussa, tulisi hoitoyksiköt perustaa vähintään Kajaanin lisäksi Sotkamoon, Suomussalmelle ja Kuhmoon.

 

Hoitoyksiköiden parhaimman hyödyn saamiseksi tulisi niiden olla välittömässä lähtövalmiudessa. Samalla muidenkin yksiköiden valmiusaikojen osalta välitön lähtövalmius tulisi kattaa ainakin 8-20 välinen aika koko Kainuussa.

 

Päästäkseen tavoitetasolle ensihoitoon tulisi perustaa lisävakansseja. Ensihoidon kustannuksista noin 75 % muodostuu henkilöstökuluista. Nykyinen kustannustaso tulee nousemaan jo siinä vaiheessa, jossa kaikki Kainuun yksiköt otettaisiin omaksi toiminnaksi ja vielä merkittävämmin mikäli hoitoyksiköiden määrää ja valmiusaikoja nostetaan.

 

Toiminnan kannalta nykyinen järjestelmä saadaan vastaamaan lain ja asetuksen mukaisia vaatimuksia ja samalla kansalaisten saaman palvelun laatu ja tasavertaisuus parantuvat. Lain perusteella tehdyt suunnitelmat pitävät sisällään merkittävän kustannusten nousupaineen, jonka vuoksi ensihoitopalvelun sisältö tulee käsitellä maakuntahallinnon poliittisen päätöksenteon kautta.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteenä ensihoitopalveluissa valmisteltu ensihoitopalvelun palvelutasopäätös -luonnos ja asian valmistelun yhteydessä tehdystä IVA-arviosta.

 

Erillisliite nro: 1

 

Asiaa esittelevät yksityiskohtaisemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa ensihoidon vastuulääkäri Sami Mäenpää ja ensihoitopäällikkö Jukka Angerman.

 

Lisätietoja asiasta antavat hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh. 08 6156 2021, 0500 686 024 ja va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja teen päätösehdotukseni keskustelun jälkeen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Asiantuntijoina tässä asiassa kuultiin ensihoidon vastuulääkäri Sami Mäenpäätä ja ensihoitopäällikkö Jukka Angermania, he olivat läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 10:08- 11:10.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi keskustelussa evästystä ensihoidon palvelutasopäätöksen jatkovalmistelua varten.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi va. sosiaali- ja terveysjohtajan tekemän päätösehdotuksen jatkovalmistelun evästyksestä ja päätti, että asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

___________

 

Lautakunta piti tämän asian jälkeen tauos klo 11:32-11:41.

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©