Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 310Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 310
28.09.2011

 

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen

 

STLTK § 310

 

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen laboratoriokeskuksen aikaisemmat hallitus- ja lautakuntakäsittelyt

 

Erityisvastuualueen laboratoriokeskuksen muodostamista on käsitelty Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän hallituksessa 12.4.2011 § 57, Lapin sairaanhoitopiirin hallituksessa 18.5.2011 § 82, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksessa 28.3.2011 § 40, Kainuun maakunta kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnassa 27.4.2011 § 154 ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa 18.4.2011 § 56:

 

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-ERVA) sairaanhoitopiirien kesken on sovittu erityisvastuualueen laboratoriotoiminnan uudelleen järjestelyä koskevasta valmistelutyöstä. Työtä varten on asetettu valmistelutoimikunta, jossa on kaikkien viiden sairaanhoitopiirin ja niiden henkilöstön edustus. Valmistelutoimikunnan alaisuudessa toimii neljä työryhmää; toimintamalliryhmä, henkilöstöryhmä, talousryhmä ja tietohallintoryhmä. Työryhmien tehtävänä on kevään 2011 aikana valmistella suunnitelmat erityisvastuualueen yhteisen laboratoriokeskuksen muodostamiseksi, ja myös niissä on kaikkien sairaanhoitopiirien ja niiden henkilöstön edustus. Tämän ohella valmistelutoimikunnalle laaditaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta laboratoriokeskuksen perustamisasiakirjoja ja sääntöjä.

 

Laboratoriokeskuksen muodostamista koskevassa suunnittelussa on edetty ripeästi. Työryhmien väliraportit valmistuvat 25.3.2011 mennessä. Tämän ohella valmistelutoimikunnassa on käsitelty laboratoriokeskuksen perussopimusta, sääntöjä ja ohjausjärjestelmää. Työryhmien loppuraportit ja perustamissuunnitelma valmistuvat kevään 2011 aikana ennen kesälomakautta.

 

Yhteisen laboratoriokeskuksen perustamisessa keskeisen kysymyksen muodostaa Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän (jäljempänä kuntayhtymät) keskinäinen perussopimus. Tarkoitus on, että perussopimus yhdessä laboratoriokeskuksen perustamissuunnitelman kanssa hyväksytään myöhemmin kuntayhtymien valtuustoissa. Kun kyseessä on keskeinen laboratoriokeskuksen jatkosuunnitteluun vaikuttava asiakirja, on valmistelutoimikunnassa sovittu, että perussopimus saatetaan jo tässä vaiheessa kuntayhtymien hallitusten tietoon. Samalla hallitusten toivotaan ottavan kantaa perussopimusluonnokseen ja evästävän tarvittaessa jatkovalmistelua.

 

Luonnos laboratoriokeskuksen perussopimukseksi on esityslistan liitteenä. Perussopimusehdotuksen mukaan erityisvastuualueen laboratoriotoimintaa varten perustetaan kuntalain 10 a §:n tarkoittama liike-laitoskuntayhtymä, jonka omistajina ovat Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan piiriin kuuluu em. kuntayhtymien laboratoriotoiminta sekä niiden terveyskeskusten laboratoriopalvelut, jotka jo tähän mennessä on siirretty ao. sairaanhoitopiirien vastuulle. Myös muiden terveyskeskusten laboratoriopalvelut voidaan jatkossa tuottaa perustettavan laboratoriokeskuksen toimesta, mikäli kunnat niin päättävät.

 

Pohjois-Suomen yhteisellä laboratoriokeskuksella on kuntalain liikelaitos-säännösten mukainen yhtymäkokous ja johtokunta. Perussopimuksessa on määritelty yhtymäkokouksen ja johtokunnan tehtävät kuntalain perusteella. Yhtymäkokouksessa kullakin jäsenkuntayhtymällä ehdotetaan olevan kolme (3) edustajaa. Jäsenkuntayhtymän valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy siten, että yhdelläkään jäsenellä ei ole yksinkertaista enemmistöä yhtymäkokouksen yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämän toteuttamiseksi perussopimuksessa on lähdetty siitä, että yhtymäkokouksen kokonaisäänimäärä on yhdeksänkymmentäkuusi (96) ääntä. Väestöpohjaltaan suurimman jäsenen (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) valitsemien edustajien yhteenlaskettu äänimäärä on neljäkymmentäviisi (45) ääntä (46,9 %) ja väestöpohjaltaan pienempien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on viisikymmentäyksi (51) ääntä (53.1 %), mikä äänimäärä jakautuu väestöpohjaltaan pienempien jäsenten kesken vuosittain väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otetun jäsenen vuodenvaihteen asukaslukujen suhteessa lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä.

 

Äänivallan jakautuminen muodostuu edellä esitetyn perusteella vuoden 2009 lopun väestötietojen pohjalta seuraavaksi:

 

Jäsenkuntayhtymä
Äänimäärä
Ääniä/edustaja
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
45
15
Kainuun maakunta -kuntayhtymä
12
4
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
12
4
Lapin sairaanhoitopiiri
18
6
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
9
3
Yhteensä
96
..

 

Em. jäsenkuntayhtymäkohtaisiin äänimääriin on päädytty sen vuoksi, että yhtymäkokousedustajien äänimääräksi saataisiin murtolukujen sijaan tasa-luku ja että em. luvut vastaisivat pienemmän väestöpohjan kuntayhtymien kesken väestösuhteita.

 

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokoonpanossa ei kuntalain liikelaitossäännösten mukaan tarvitse noudattaa poliittista edustuksellisuutta eikä ns. yhteisöjääviyssäännöksiä. Perussopimusehdotuksessa lähdetään siitä, että johtokunnassa on yhteensä seitsemän (7) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä viiden (5) ehdotetaan edustavan jäsenkuntayhtymien alueita, yhden (1) kunkin jäsenkuntayhtymän aluetta, yhden (1) Oulun yliopistoa sekä yhden (1) elinkeinoelämän liikkeenjohdollista asiantuntemusta.

 

Luonnos perussopimukseksi noudattaa kuntalain tarkoittamaa perussopimuskaavaa. Vastaavalla pohjalla on laadittu myös maamme toistaiseksi ainoan, vastaavan laboratoriotoiminnan liikelaitoskuntayhtymän, ISLABin perussopimus, joka Kuntaliitolta hankitun lausunnon mukaan on kuntalain uusien liikelaitossäännösten mukainen.

 

Laboratoriokeskuksen perustamissuunnittelu jatkuu, ja tarkoitus on, että suunnittelutyön edetessä kuntayhtymien hallituksia informoidaan kevään kuluessa työn valmistuvista vaiheista. Perussopimus ja perustamissuunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi päätöksentekokäsittelyä varten ennen kesän 2011 lomakauden alkua.

 

Valmistelun eteneminen

 

Liikelaitoskuntayhtymän perustamista ovat valmistelleet valmistelutoimikunta ja sen työn tukemiseksi asetetut työryhmät (henkilöstö, talous, toimintamalli ja tietojärjestelmät). Asiakirjojen valmistelussa apuna on käytetty ulkopuolista asiantuntijaa. Valmistelutoimikunta on kokoontunut yhdeksän (9) kertaa, myös työryhmien kanssa on pidetty yhteiskokouksia. Niissä työryhmät ovat esitelleet valmistelutoimikunnan toimeksiantoon perustuvia liikelaitoskuntayhtymän perustamiseen ja toimintaan liittyviä valmisteltavia asiakokonaisuuksia. Sekä valmistelutoimikunta että valmisteluryhmät ovat edenneet työssään varsin ripeästi runsaan puoli vuotta kestäneessä prosessissa. Vaikka työskentely on tapahtunut hyvässä yhteistyössä ja keskeisistä ehdotuksista ollaan valmisteluorganisaatiossa oltu yksimielisiä, sisältyy perustamissuunnitelmaan, sen johto-organisaatiota ja johtosääntöä koskevaan esitykseen eriävä näkemys (rinnakkaisehdotus on liitteenä).

 

Liite nro: 1


Valmistelutoimikunta on tuottanut seuraavat asiakirjat: perussopimus, perustamissuunnitelma ja perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti.Liitteenä olevalla perussopimuksella perustetaan liikelaitoskuntayhtymä. Perustamispäätös kuntayhtymissä tulisi tehdä hyväksymällä erikseen laadittu perussopimusehdotus sitä muuttamatta ja/tai sen toteuttamiselle ehtoja asettamatta.

 

Liite nro: 2Perustamissuunnitelmassa on esitetty tarkemmin mm.

- laboratoriotoiminnan tavoitteet

- toimintamalli ja organisaatio

- ohjaus ja johtaminen

- säännöt

- henkilöstöjärjestelyt ja henkilöstöhallinto

- taloushallinnon ja tukipalvelujen järjestäminen

- tietojärjestelmät ja tietohallinnon järjestäminen

- arvio kustannusvaikutuksista

- jatkotoimenpiteet

 

Liite nro: 3

 

Perustamissuunnitelma sisältää myös ehdotukset jatkotoimenpiteiksi.

 

Perustamissuunnitelman liiteaineisto sisältää mm. ehdotukset tarkastus- ja hallintosäännöksi, kuvauksen laboratoriokeskuksen ohjaus- ja johtamisjärjestelmästä sekä työryhmien loppuraportit.

 

Liite nro: 4

 

Valmistelutoimikunnalle on jätetty työn tueksi oheiset lausunnot.

 

Liite nro: 5Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen

 

Liikelaitoskuntayhtymän organisaatioon ja päätöksentekoon liittyvät keskeiset seikatKeski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymä perustavat kuntalain 10 a luvun tarkoittaman Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän 1.1.2012 alkaen. Perustettavan liikelaitoskuntayhtymän toiminta alkaa kuitenkin 1.1.2013 lukien.

 

Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa jäsenilleen ja muille asiakkaille kliinisiä laboratoriotutkimuksia sekä huolehtia alan tutkimuksesta ja opetuksesta.

 

Liikelaitoskuntayhtymän omistavat Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymä.

 

Liikelaitoskuntayhtymä perustetaan liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Palvelujen hinnoittelu perustuu kustannusvastaavuuteen. Hinnoittelun perusteista päättää johtokunta ja hinnat vahvistaa liikelaitoskuntayhtymän johtaja.

 

Liikelaitoskuntayhtymä on itsenäinen oikeushenkilö, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, jonka edustajien valinnasta, tehtävistä ja äänivallasta määrätään perussopimuksessa.

 

Liikelaitoskuntayhtymää johtaa yhtymäkokouksen alaisena johtokunta. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta kuulee tarvittaessa henkilöstön edustajia asiantuntijoina kokouksissaan.

Yhtymäkokous valitsee johtokuntaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenistä viisi (5), yksi kunkin jäsenenä olevan kuntayhtymän alueelta, edustaa jäseniä, yksi (1) Oulun yliopistoa sekä yksi (1) elinkeinoelämän liikkeenjohdollista asiantuntemusta.

 

Johtokunnan tehtävistä on määrätty hallintosäännön 30 §:ssä.

 

Liikelaitoskuntayhtymällä on toimitusjohtaja, jonka valitsee johtokunta. Toimitusjohtajan tehtävät on määritelty hallintosäännön 4 luvun 33 §:ssä.

Henkilöstö

Henkilöstön siirroissa kuntayhtymiltä laboratoriokeskuksen palvelukseen noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita. Siirtojärjestelyjen toteuttamiseksi on henkilöstöryhmässä laadittu esitys henkilöstön siirtosopimukseksi (liitteen 4 liite 9). Keskeisenä periaatteena siirtosopimuksessa on, ettei henkilöstön asema eivätkä sen etuudet siirtotilanteessa muutu.


Henkilöstösiirtojen käytännön toteuttaminen hoidetaan siten, että jokaisessa kuntayhtymässä järjestetään kollektiiviset kuulemistilaisuudet sekä mahdollisuudet siirtyvän henkilöstön henkilökohtaiseen kuulemiseen. Mikäli laboratoriokeskuksen toimiva johto on kuulemismenettelyyn mennessä valittu, osallistuu se henkilöstöryhmän edustuksen ohella kuulemistilaisuuksiin.Peruspääoma

Perussopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenosuuksista. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden mukaan peruspääoman tulisi olla suurempi kuin 2/3 pysyvien vastaavien arvosta. Riippuen liikelaitoksen tulevista kone- ja kalustohankinnoista sekä niiden rahoitusmuodosta, pysyvien vastaavien määrä tulee arvion mukaan olemaan 2-6 milj. euroa.

 

Koska liikelaitokselle jäsenkuntayhtymistä siirtyvä käyttöomaisuuden arvo vaihtelee suuresti kuntayhtymittäin ja jollakin kuntayhtymällä käyttöomaisuuden arvo voi siirtohetkellä suunnitelman mukaisista poistoista johtuen olla olemattoman pieni, peruspääoman määrääminen asukaslukusuhteisesti on kaikkein tasapuolisin jakoperuste. Tämä on tärkeä siksi, koska jäsenten osuudet liikelaitoskuntayhtymän varoihin sekä vastuuseen veloista ja velvoitteista määräytyy jäsenosuuksien suhteessa.

 

Peruspääoman arvoksi 1.1.2013 ehdotetaan 4 000 000 euroa, joka jakautuu jäsenosuuksiin asukasluvun 31.12.2012 suhteessa.

 

Esimerkki: 31.12.2010 asukasluvuilla jaettuna.

 

Kuntayhtymä
As.luku
%
Jäsenosuudet
%
PPSHP
398 335
54,2
2 166 106
54,2
KPSHP
75 052
10,2
408 125
10,2
LSHP
118 201
16,1
642 765
16,1
Kainuun maakunta
78 703
10,7
427 979
10,7
LPSHP
65 287
8,9
355 024
8,9
Yhteensä
735 578
100,0
4 000 000
100,0

 

Jäsenosuudet suoritetaan liikelaitoskuntayhtymälle siten, että osa osuudesta katetaan laboratoriokeskukselle siirrettävien kirjanpitoarvoisten koneiden, laitteiden ja sovellusten arvolla 31.12.2012 (menojäännös 31.12.2010 n.2,2 M€, poistot vuosittain n. 0,75 M€) ja loppuosa pääomasijoituksena.

 

Mikäli pääomasijoitukset eivät riitä kattamaan laboratoriokeskuksen käyttö-pääoman tarvetta, jäsenkuntayhtymät antavat laboratoriokeskukselle pitkä-aikaisen käyttöpääomalainan, joka on enintään 2 milj. euroa. Laina määräytyy asukasluvun suhteessa ja lainalle maksetaan korko, joka on samansuuruinen kuin peruspääomalle maksettava korko. Lainan takaisinmaksusta sovitaan erikseen.

 

Kuntayhtymiltä laboratoriokeskukselle henkilöstösiirtojen mukana siirtyvä lomapalkkavelka huomioidaan sen suuruisena kuin se tulee kunkin kuntayhtymän laboratorion osalta olemaan 31.12.2012. Jäsenkuntayhtymät maksavat lomapalkkavelan laboratoriokeskukselle 31.3.2013 mennessä.

 

Liikelaitokselle siirtyvät kalustot, varastot jne. inventoidaan siirtovaiheessa, mutta ei oteta mukaan taseeseen. Siirtyvän omaisuuden laskennallinen hinta ja maksu sovitaan erikseen.

 

Kustannustehokkuus

Laboratoriokeskuksen hankesuunnitelmaan sisältyvän tavoitteen asettelun mukaan OYS-ERVA -alueen laboratoriotoiminnan kustannustehokkuutta parannetaan. Tavoitetasoksi on määritelty kustannustason aleneminen vuoden 2015 lopun tilanteessa reaalirahassa laskien 8 %:lla siitä, mitä nykyisten organisaatioiden laboratoriotoiminnan yhteenlaskettu kustannustaso vuoden 2010 lopussa on. Kustannusten säästötavoite (8 %) merkitsee n. 4 milj. euroa. Toimintakulujen yhteen laskettu määrä nykyisessä laboratorio-toiminnassa on 51,5 milj. euroa, josta sisäisiä kulueriä on n. 5,2 milj.

 

Toiminnan järjestäminen ja jatkotoimenpiteet

Ehdotukset tietohallinnon järjestämiseksi on kuvattu perustamissuunnitelmassa (s.17).

 

Taloushallinnon ja tukipalvelujen järjestäminen (tilojen vuokraus, kirjanpito ja reskontra) on selostettu perustamissuunnitelmassa (s.13).

 

Vuonna 2012 tulee kunkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän varautua budjetissaan yhteisiin kustannuksiin johtokunnan ja toimivan johdon toimintaa varten sekä muihin ilmoitus- ja toimituskuluihin.

 

Jatkotoimenpiteiksi valmistelutoimikunta ehdottaa, että valtuustot hyväksyisivät perustamissuunnitelman ja sen yhteydessä toimitettavan liiteaineistoraportin jatkovalmistelun pohjaksi ja että kuntayhtymissä käynnistetään perussopimuksen tultua valtuustoissa hyväksytyksi yhtymäkokouksen edustajien valintaa koskevat toimenpiteet siten, että yhtymäkokous voisi ensimmäisen kerran kokoontua heti vuoden 2012 alussa.

 

Valmistelutoimikunta jättää ehdotuksen perussopimuksesta ja perustamissuunnitelmasta kuntayhtymien käsiteltäväksi ja ehdottaa:

 

OYS-ERVA laboratoriokeskus perustettaisiin muodollisesti 01.01.2012 ja se aloittaisi varsinaisen toimintansa 01.01.2013 lukien. Ehdotukseen on jätetty eriävä näkemys (rinnakkaisehdotus, liite 1).

 

Lisätietoja asiasta antavat hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh. 08 6156 2021, 0500 686 024 ja va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää maakuntahallitukselle, ja edelleen maakuntavaltuustolle, että valtuusto

 

1) päättää, että kuntayhtymän laboratoriotoimintaa harjoitetaan 1.1.2013 lukien liikelaitoskuntayhtymämuodossa

 

2) päättää perustaa kuntalain 10 a luvun mukaisen Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän 1.1.2012. lukien. Laboratoriotoimintaa harjoitetaan liikelaitoskuntayhtymämuodossa 1.1.2013 lukien

 

3) hyväksyy perussopimuksen

 

4) hyväksyy perustamissuunnitelman ja sen liiteaineiston jatkovalmistelun pohjaksi

 

5) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä stilistisiä tarkistuksia asiakirjoihin.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtaja veti asian pois listalta.

_________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©