Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2011 Pykälä 311
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 311
28.09.2011

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012

 

STLTK § 311

 

Maakuntahallitus antoi 13.6.2011 § 126 talouden ja toiminnan kehykset sekä suunnitteluohjeet vuosille 2012-2015:

 

Maakunnan talouden ja toiminnan kehykset perustuvat valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton tämän hetkisiin arvioihin yleisestä valtakunnallisesta kehityksestä. Taustamateriaaleina on käytetty valtionvarainminiteriön julkaisua Peruspalveluohjelma 2012 - 2014 (23.3.2011) ja Kuntaliiton Kuntatalous -tiedotetta 1/2011. Lisäksi maakunnan talouden kehityksessä on otettu huomioon paikallisten tekijöiden vaikutus.

 

Suomen uuden hallituksen hallitusneuvottelut ovat tällä hetkellä vielä kesken ja on epäselvää siitä, mihin toimenpiteisiin maan hallitus aikoo ryhtyä korjatakseen laman seurauksena syntyneen ns. julkisen talouden kestävyysvajeen. Valtiovarainministeriön laskelmat kestävyysvajeen suuruudesta poikkeavat muiden ennustuslaitosten antamista arvioista. Kestävyysvajeen taustalla on pääosin arvioitu olevan väestön ikärakenteen muutos, joka aiheuttaa sekä menopaineita että uhkaa heikentää kansantuotteen ja verotulojen kasvua. Kestävyysvajeen taustalla olevat tekijät ovat suuri haaste julkisen talouden rahoitukselle ja ne koskettavat myös merkittävästi kuntataloutta.

 

Kainuun maakunnan talouden osalta tavoitteena vuodelle 2012 on, että kuntayhtymän menojen kasvua leikataan siten, että kokonaiskasvu saa olla enintään 4,0 prosenttia verrattuna vuoteen 2011. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelut voidaan säilyttää vuoden 2011 tasolla, mutta ikärakenteen muutoksen ja laman tuomaan palvelutarpeen lisäykseen voidaan rahallisesti vastata vain osittain. Siksi toimintojen ja palvelurakenteen tehostamista on edelleen jatkettava. Talouskehys sisältää yhden prosenttiyksikön toimintojen tehostamisvaatimuksen.

 

Maakunnan perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa kunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen maakunnan toiminnan kehittämiseksi. Kuntien palvelutarpeista, maakunnan tarjoamien palveluiden rakenteesta sekä kuntien maksuosuudesta on käyty neuvottelut 31.5.2011. Neuvotteluissa hyväksyttiin maakunnan esittämä kehys vuoden 2012 talousarvion laadinnan alustavaksi pohjaksi, mutta samalla sovittiin, että asiasta pidetään vielä tarkistuskokous 27.9.2011.

 

Maakuntahallituksen antama sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2012 kehys (ilman liikelaitosta):

 

Sosiaali- ja terveystoimiala
Tp 2009
 
Tp 2010
 
Ta 2011
 
Ks 2011
 
Raami 2012
 
 
1 000 €
%
1 000 €
%
1 000 €
%
1 000 €
%
1 000 €
%
Toimintatuotot
35 664
8,6
37 967
6,5
41 624
9,6
41 684
9,8
43 194
3,6
Toimintamenot
233 665
6,8
245 277
5,0
255 645
4,2
255 705
4,3
266 629
4,3
Toimintakate
-198 001
 
-207 310
 
-214 021
 
-214 021
 
-223 435
 
Rahoitus -
tuotot ja kulut
 
-2
 
 
 
-1
 
 
 
 
 
 
 
 
Poistot
-1 610
 
-1 957
 
-1 933
 
-1 933
 
-1 944
 
Tilikauden tulos
-199 613
6,5
-209 268
4,8
-215 954
3,2
-215 954
3,2
-225 379
4,4

 

Sosiaali- ja terveystoimialan BSC-vuosisuunnitelma vuosille 2012-2015 on valmisteltu virkamiestyöryhmässä. Päivitetty BSC-vuosisuunnitelmaluonnos vuosille 2012-2015 on liitteenä.

 

Liite nro: 6

 

Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveystoimialan BSC-vuosisuunnitelman vuosille 2012-2015 liitteen nro 6 mukaisena.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenillä on mahdollisuus toimittaa kommentteja ja esityksiä liitteenä nro 6 olevaan sosiaali- ja terveystoimialan vuosien 2012-2015 BSC-vuosisuunnitelmaan 7.10.2011 mennessä Marjatta Revolle.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.09.2011 | Avaa haku

©