Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 26.10.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 26.10.2011 Pykälä 333Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 333
26.10.2011

 

Keskustan Kainuun piirihallitus ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuustoryhmä/Kannanotto vuoden 2012 talousarvion laadintaa varten sosiaali- ja terveystoimialalla

 

STLTK § 333

Sosiaali- ja terveystoimialalle on 13.9.2011 saapunut seuraavan sisältöinen kannanotto:

 

"Keskustan Kainuun piirihallitus ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuustoryhmä päätti yhteisessä kokouksessaan 12.9.2011 esittää eteenpäin ja edistää seuraavien tavoitteiden toteutumista Kainuun maakunta -kuntayhtymässä:

- Lähipalvelut turvataan kunnan minimivaatimuksen mukaan.

- Omaishoidontuen taso kaksinkertaistetaan (nyt 354 €/kk, 473 €/kk ja 708 €/kk).

- Lapsiperheiden kotiapu saatetaan lain vaatimalle tasolle lisäämällä työntekijöitä niin, että pienissä kunnissa on yksi kotiaputyöntekijä ja suuremmissa enemmän. Lain mukaan työntekijöitä pitää olla niin paljon kuin on tarvetta (nyt neljä työntekijää koko Kainuussa yhteensä)."

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 28.9.2011 § 329, että edellä oleva Keskustan Kainuun piirihallituksen ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuustoryhmän esitys huomioidaan mahdollisuuksien mukaan vuoden 2012 talousarvion valmistelussa.

 

Vanhuspalveluiden ja perhepalveluiden tulosalueilla on tehty selvitykset ja laskelmat kannanotossa olevan omaishoidon tuen tason kaksinkertaistamisvaatimuksen vaikutuksia talousarvioon.

 

Tällä hetkellä terveyden ja sairaudenhoitopalveluja sekä sairaanhoidollisia palveluja tuotetaan lähipalveluina. Vanhuspalvelut ovat lähipalveluna. Suurin osa perhepalveluiden palveluista on lähipalveluja siten, että henkilöstö tuo palvelun asiakkaan kotikuntaan. Erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palvelut ovat maakunnallisia palveluja, kuten aiemminkin. Neuvolapalveluissa yhdistyy erikoissairaanhoidon osaaminen lähipalveluun.

 

Vanhuspalvelujen omaishoidontukiselvitys:

 

Vanhuspalveluissa omaishoitajien määrät maksuluokittain/kunnittain sekä elokuussa 2011 maksuun laitetut omaishoidontuet:

 
I maksuluokka
354 €/kk
II maksuluokka
473 €/kk
III maksuluokka
708 €/kk
Yhteensä
Kajaani
158
39
23
220
Vuolijoki
23
3
-
26
Ristijärvi
15
2
5
22
Paltamo
23
-
2
25
Kuhmo
76
14
8
98
Sotkamo
69
5
9
83
Suomussalmi
55
9
13
77
Puolanka
28
7
1
36
Hyrynsalmi
26
2
6
34
Maksuluokka yht.
473
81
67
621
Elokuu 2011
yhteensä
 
167 442 €
 
38 313 €
 
47 436 €
 
253 191 €

 

Vuosikustannus
3 038 292 €
Tuen kaksinkertaistaminen
6 076 584 €

 

Vanhuspalvelujen omaishoitajien vapaapäiväjärjestelyt elokuun 2011 tilanne:

 

 
Omaishoitajaa
Pitänyt vapaapäiviä
Hoidettavaa sijaishoidossa
Hoidettavaa palvelusetelillä
Hoidettavaa omissa lyhytaikaishoitoyksiköissä
Hoidettavaa perhehoidossa
Kajaanin seutu
239
142
42
81
18
1
Kuhmo-Sotkamo
204
89
41
20
49
1
Ylä-Kainuu
147
79
27
19
26
7
Yhteensä
590
310
110
120
93
9

 

Huomioitava: Hyvin harva vapaapäivien pitäjistä on käyttänyt kaikki vapaat.

 

Perhepalvelujen omaishoidontukiselvitys:

Kehitysvammaisten omaishoito:

 

 
I Maksuluokka
II Maksuluokka
III Maksuluokka
Kajaani
30
9
7
Paltamo
6
0
1
Ristijärvi
0
0
0
Kuhmo
13
1
4
Sotkamo
12
0
0
Hyrynsalmi
3
0
2
Puolanka
4
0
2
Suomussalmi
18
2
5
Yhteensä
86
12
21
nykyinen maksuluokan mukainen maksu
354
473
708
Kuukausikustannus maksuluokittain
30 444
5 676
14 868

 

Kehitysvammaisten omaishoidontuen

elokuun kustannus

50 988

Vuosikustannus
611 856

 

Kuukausikustannus uusilla maksuluokilla

koko Kainuu

101 976

Vuosikustannus
1 223 712

 

Elokuun vapaan järjestely (asiakkaat)

 

 
sijaisomaishoidossa
palvelusetelillä
Kv.seudun as. toimintayksikkö
perhehoidossa
Kuusanmäen tilapäisyksikössä
Ostopalvelu Pihlajan ryhmähoidossa
Perhelomituksessa
Kajaani
8
4
0
3
8
2
2
Paltamo
1
0
0
3
0
1
0
Ristijärvi
0
0
0
0
0
0
0
Kuhmo
1
0
3
2
0
0
0
Sotkamo
0
1
0
1
3
0
0
Hyrynsalmi
0
0
0
1
0
0
0
Puolanka
0
0
0
1
2
0
0
Suomussalmi
0
1
0
2
8
0
0
Yhteensä
10
6
3
13
21
3
2

 

 

Vammaisten omaishoito:

 

 
I Maksuluokka
II Maksuluokka
III Maksuluokka
Kajaani
43
8
6
Paltamo
5
0
1
Ristijärvi
2
0
0
Kuhmo
12
1
2
Sotkamo
18
0
0
Hyrynsalmi
4
1
2
Puolanka
9
1
1
Suomussalmi
16
11
5
Yhteensä
109
22
17
nykyinen maksuluokan mukainen maksu
354
473
708
Kuukausikustannus maksuluokittain
38 586
10 406
12 036

 

Vammaisten omaishoidontuen

elokuun kustannus
61 028

Vuosikustannus
732 336

 

Kuukausikustannus uusilla maksuluokilla

koko Kainuu

122 056

Vuosikustannus
1 464 672


Elokuun vapaan järjestely (asiakkaat)

 

 
sijaisomaishoidossa
palveluseteli
päivähoito
perhehoito
Ostopalvelu Pihlajan ryhmäkodissa
Kajaani
11
7
1
0
2
Paltamo
1
2
0
0
0
Ristijärvi
0
 
0
0
0
Kuhmo
3
0
0
0
0
Sotkamo
4
0
0
1
0
Hyrynsalmi
2
0
0
0
0
Puolanka
1
0
0
0
0
Suomussalmi
5
2
0
0
0
Yhteensä
27
11
1
1
2

 

Kehitysvammaisten ja vammaisten omaishoidontuen vuosikustannus uusilla maksuluokilla yhteensä 2 688 384 euroa.

 

Vanhus- ja vammaispalveluiden omaishoidontuen vuosikustannus uusilla maksuluokilla yhteensä on 8 764 968 euroa, korotus olisi 4 382 484 euroa.

 

Keskustan Kainuun piirihallituksen ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuustoryhmän esitys: Lapsiperheiden kotiapu saatetaan lain vaatimalle tasolle lisäämällä työntekijöitä niin, että pienissä kunnissa on yksi (1) ja suuremmissa enemmän. Lain mukaan pitää olla tarvetta vastaava määrä.

 

Tällä hetkellä lasten kotiaputyöntekijöitä on Kainuussa yhteensä viisi (5) vakituista työntekijää. Näistä kolme (3) toimii Kajaanin seudulla. Kuhmo-Sotkamo alueella ja Ylä-Kainuussa molemmilla on yksi työntekijä.

 

Nykyisin myös ostetaan kotiapua perheille:

- Kajaanin seudulla = ostopalveluna ostettu noin yhden (1) työntekijän työpanos

- Kuhmo-Sotkamo seudulla = Ei juuri käytetty

- Ylä-Kainuun seudulla = ostettu lastensuojelun kautta perhetyötä.

 

Tarpeen määrittely: Oleellista on se, miten tarve määritellään ja millä kriteereillä apua myönnetään. Tällä hetkellä avun saamiseksi tuen ja avun tarpeen tulee olla tilapäistä kotiaputehtävissä.

 

Olemme joutuneet rajaamaan avun tilanteisiin, joissa on esim. odottava äiti tai juuri synnyttänyt äiti, ja jolla on nostokielto > on annettu siivousta jos on ollut resursseja. Perheen kokonaisvaltainen tilanne arvioidaan ja usein perheellä on muutakin tuen tarvetta. Toinen nykyinen tuentarve on usein, että kotona on sairaustilanne ja tarvitaan lastenhoitajaa.

 

Perhepalveluiden tulosalueen mukaan Kainuussa on lisä tarvetta enempään kotiapupalveluun. Tällä hetkellä mm. iltaisin annettava kotiapu on vaikea toteuttaa, koska resurssit ovat vähäiset. Nykyisten talousresurssien puitteissa työntekijöiden lisäämiseen ei ole kuitenkaan mahdollisuutta.

 

Kainuussa on resursoitu myös perhetyöhön seuraavasti:

Perhetyön resurssit

Kajaanin seutu:
Paltamo 1+ Kajaani 14 vakituista

Kuhmo-Sotkamo:
Kuhmo2+Sotkamo2 -(esitys Sotkamoon 1


lisää)

Ylä-Kainuu:
Suomussalmi 2+2 Puolanka +1 Hyrynsalmi

Yhteensä 24 työntekijää

 

Perhetyö voi olla pitempikestoisempaa kuin kotiapu, mutta sen saamisen kriteerit ovat vielä tiukemmat: perhe tarvitsee vahvaa tukea selviytyäkseen arjen haasteista.

 

Kustannukset kotiaputyössä tällä hetkellä: (5 työntekijää):

Henkilöstömenot/vuosi
168.615€+ostot 30.000€=198.615€

Keskiarvo henkilökustannus/vuosi 33.723€

Jos lisätään, yht. 14 x
472.122€

(Kajaani 4 (joista 1 Vuolijoki), Paltamo 1, Ristijärvi 1, Kuhmo 2, Sotkamo 2, Hyrynsalmi 1, Puolanka 1, Suomussalmi 2)

 

Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei tässä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollisuuksia toteuttaa Keskustan Kainuun piirihallituksen ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuustoryhmän esittämiä asioita.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Keskustelun kuluessa Anni-Inkeri Törmänen esitti, että lautakunta päättää korottaa 2. ja 3. maksuluokan omaishoidon tuen määrän kaksinkertaiseksi ja että kotiaputyöntekijöitä lisätään siten, että jokaisessa kunntaan tulee vähintään yksi kotiaputyöntekijäkuhunkin.


Esitys kannattamattomana raukesi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi va. sosiaali- ja terveysjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Anni-Inkeri Törmänen ilmoitti jättävänsä asiaan eriävän mielipiteen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 26.10.2011 | Avaa haku

©