Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 02.11.2011 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 02.11.2011 Pykälä 362
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 311
28.09.2011
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 334
26.10.2011
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 362
02.11.2011

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012

 

STLTK § 311

 

Maakuntahallitus antoi 13.6.2011 § 126 talouden ja toiminnan kehykset sekä suunnitteluohjeet vuosille 2012-2015:

 

Maakunnan talouden ja toiminnan kehykset perustuvat valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton tämän hetkisiin arvioihin yleisestä valtakunnallisesta kehityksestä. Taustamateriaaleina on käytetty valtionvarainminiteriön julkaisua Peruspalveluohjelma 2012 - 2014 (23.3.2011) ja Kuntaliiton Kuntatalous -tiedotetta 1/2011. Lisäksi maakunnan talouden kehityksessä on otettu huomioon paikallisten tekijöiden vaikutus.

 

Suomen uuden hallituksen hallitusneuvottelut ovat tällä hetkellä vielä kesken ja on epäselvää siitä, mihin toimenpiteisiin maan hallitus aikoo ryhtyä korjatakseen laman seurauksena syntyneen ns. julkisen talouden kestävyysvajeen. Valtiovarainministeriön laskelmat kestävyysvajeen suuruudesta poikkeavat muiden ennustuslaitosten antamista arvioista. Kestävyysvajeen taustalla on pääosin arvioitu olevan väestön ikärakenteen muutos, joka aiheuttaa sekä menopaineita että uhkaa heikentää kansantuotteen ja verotulojen kasvua. Kestävyysvajeen taustalla olevat tekijät ovat suuri haaste julkisen talouden rahoitukselle ja ne koskettavat myös merkittävästi kuntataloutta.

 

Kainuun maakunnan talouden osalta tavoitteena vuodelle 2012 on, että kuntayhtymän menojen kasvua leikataan siten, että kokonaiskasvu saa olla enintään 4,0 prosenttia verrattuna vuoteen 2011. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelut voidaan säilyttää vuoden 2011 tasolla, mutta ikärakenteen muutoksen ja laman tuomaan palvelutarpeen lisäykseen voidaan rahallisesti vastata vain osittain. Siksi toimintojen ja palvelurakenteen tehostamista on edelleen jatkettava. Talouskehys sisältää yhden prosenttiyksikön toimintojen tehostamisvaatimuksen.

 

Maakunnan perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa kunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen maakunnan toiminnan kehittämiseksi. Kuntien palvelutarpeista, maakunnan tarjoamien palveluiden rakenteesta sekä kuntien maksuosuudesta on käyty neuvottelut 31.5.2011. Neuvotteluissa hyväksyttiin maakunnan esittämä kehys vuoden 2012 talousarvion laadinnan alustavaksi pohjaksi, mutta samalla sovittiin, että asiasta pidetään vielä tarkistuskokous 27.9.2011.

 

Maakuntahallituksen antama sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2012 kehys (ilman liikelaitosta):

 

Sosiaali- ja terveystoimiala
Tp 2009
 
Tp 2010
 
Ta 2011
 
Ks 2011
 
Raami 2012
 
 
1 000 €
%
1 000 €
%
1 000 €
%
1 000 €
%
1 000 €
%
Toimintatuotot
35 664
8,6
37 967
6,5
41 624
9,6
41 684
9,8
43 194
3,6
Toimintamenot
233 665
6,8
245 277
5,0
255 645
4,2
255 705
4,3
266 629
4,3
Toimintakate
-198 001
 
-207 310
 
-214 021
 
-214 021
 
-223 435
 
Rahoitus -
tuotot ja kulut
 
-2
 
 
 
-1
 
 
 
 
 
 
 
 
Poistot
-1 610
 
-1 957
 
-1 933
 
-1 933
 
-1 944
 
Tilikauden tulos
-199 613
6,5
-209 268
4,8
-215 954
3,2
-215 954
3,2
-225 379
4,4

 

Sosiaali- ja terveystoimialan BSC-vuosisuunnitelma vuosille 2012-2015 on valmisteltu virkamiestyöryhmässä. Päivitetty BSC-vuosisuunnitelmaluonnos vuosille 2012-2015 on liitteenä.

 

Liite nro: 6

 

Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveystoimialan BSC-vuosisuunnitelman vuosille 2012-2015 liitteen nro 6 mukaisena.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenillä on mahdollisuus toimittaa kommentteja ja esityksiä liitteenä nro 6 olevaan sosiaali- ja terveystoimialan vuosien 2012-2015 BSC-vuosisuunnitelmaan 7.10.2011 mennessä Marjatta Revolle.

_________

 

STLTK § 334

 

28.9.2011 liitteenä 6 ollutta BSC-vuosisuunnitelma ei liitetä mukaan 26.10.2011 kokousasiakirjoihin.

 

Valtion talousarvioesitys on valmistunut ja Kuntaliitto on päivittänyt kuntien valtionosuuslaskelmat 5.10.2011 valtion talousarvioesityksen mukaisiksi. Valtionosuuksiin tehdään leikkaus, jonka kuntakohtainen vaikutus on 118 euroa asukasta kohti. Kiinteistöverontasaus poistetaan valtionosuuksista ja sen vaikutus Kainuulle on noin 2,5 miljoonaa euroa. Hallitusohjelman mukaiset veroperustemuutoksista aiheutuvat menetykset sen sijaan korvataan kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Lisäksi kuntien kanssa on sovittu 27.9.2011 rahoitusosuusprosentiksi 61,5 prosenttia. Yhteenlaskettuna korjaukset tuovat keväällä arvioituun maakunnan kokonaistuloraamiin vuodelle 2012 noin 3,3 miljoonaa euroa lisäystä.

 

Talousjohtajan antama vuoden 2012 uusi raami sosiaali- ja terveystoimialalle:

 
1.000 €
Toimintatuotot
42 204
Toimintamenot
268 858
Toimintakate
226 654
Rahoitus tuotot ja kulut
 
Poistot
2 030
Tilikauden tulos
228 684

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet ovat esittäneet muutamia muutoksia toimialan BSC-vuosisuunnitelmaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle lähetetään esityslistan erillisliitteenä sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2012 talousarvioehdotuksen numero-osa 20.10.2011 valmistelutilanteen mukaisena sekä päivitetyt toimialan ja tulosalueiden vuosisuunnitelmat vuosille 2012-2015.

 

Erillisliite nro: 1

 

Talousjohtaja Asta Tolonen tulee kokoukseen kertomaan talouden nykytilasta ja vuoden 2012 talousarvion reunaehdoista. Sosiaali- ja terveystoimialan tulosaluejohtajat esittelevät kokouksessa omien tulosalueidensa talousarviot.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy erillisliitteen nro1 mukaisena vuoden 2012 talousarvioehdotuksen sekä toimialan ja tulosalueiden vuosisuunnitelmaesitykset vuosille 2012-2015.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Asiantuntijoina tässä asiassa kuultiin talousjohtaja Asta Tolosta, joka kertoi talouden nykytilasta ja vuoden 2012 talousarvion reunaehdoista sekä hallintoylilääkäri Esa Ahonen, ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Nykänen, perhepalvelujohtaja Marja-Liisa Ruokolainen, terveysjohtaja Mauno Saari ja vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, he esittelivät omien tulosalueidensa talousarviot. Asiantuntijat saapuivat kokoukseen asian käsittelyn alkaessa klo 13:49. Kokouksesta poistuivat Asta Tolonen klo 15:42 asian esittelyn aikaan sekä asian esittelyn jälkeen Esa Ahonen, Päivi Nykänen, Marja-Leena Ruokolainen, Mauno Saari ja Eija Tolonen klo 16:00.

 

Lautakunta piti tauon asian käsittelyn aikana klo 16:00-16:12.

 

Kari Nikulainen ilmoitti jättävänsä asiaan eriävän mielipiteen.

 

Keskustelun kuluessa Sanni Väisänen esitti ja Yrjö Puurunen kannatti asian jättämistä pöydälle.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi pöydälle jättöesityksen.

_________

 

 

STLTK § 362

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 28.9.2011 liitteenä 6 ollutta BSC-vuosisuunnitelmaa sekä 26.10.2011 erillisliitteenä 1 ollutta vuoden 2012 talousarvioehdotusta sekä toimialan ja tulosalueiden vuosisuunnitelmaesityksiä vuosille 2012-2015 ei liitetä mukaan 2.11.2011 kokouksen asiakirjoihin.

 

Lautakunnalle lähetetään vuoden 2012 talousarvioehdotus sekä toimialan ja tulosalueiden vuosisuunnitelmaesitykset vuosille 2012-2015 erillisliitteenä heti kun ne valmistuvat.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Teen päätösehdotukseni kokouksessa.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Lautakunnalle jaettiin kokouksessa vuoden 2012 talousarvioehdotus sekä toimialan ja tulosalueiden vuosisuunnitelmaesitykset vuosille 2012-2015. Erillisliite 1 sovittiin liitettäväksi lautakunnan pöytäkirjaan.

 

Kokouksessa sosiaali- ja terveysjohtaja kertoi toimenpiteistä, joita on tehty lautakunnan edellisen käsittelyn jälkeen talousarvion raamiin saamiseksi.

 

Talousarvioraamin korotuksena on lisätty alkuperäiseen raamiin oppisopimuskoulutukseen 700.000 euroa ja samanaikaisesti on vähennetty talousarvion saamiseksi raamiin avoimena olleita varahenkilöstövakansseja 15. Oppisopimukseen arvioidut kustannukset nykyisille opiskelijoille (14) ovat 115.000 euroa ja mahdolliselle uudelle 20 oppisopimusopiskelijan ryhmälle noin 500.000 euroa tämän lisäksi yksiköt joutuvat varaamaan resursseja oppisopimusopiskelijoiden ohjaukseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei ole sitoutunut oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen, vaan tekee asiasta päätöksen seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

 

Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen talousarvioesitykseen sisältyy yksi pieneläinhoitajan vakanssi, muilla tulosalueilla ei ole varattu määrärahoja uusiin vakansseihin.

 

Vuoden 2012 talousarvioraamiin sisältyvät seuraavat riskit:

 

Yhteiset palvelut:

Tutkimus-, kehittäminen ja suunnittelu vastuualueelta on vähennetty 200.000 euroa sekä oppisopimuskoulutuksesta 200.000 euroa.

 

Sairaanhoidolliset palvelut:

Ostopalvelujen määrä on pidetty vuoden 2011 tasolla, uusille ostopalveluille ei ole varattu määrärahaa. Toiminnallisia muutoksia on tulossa mm. lääkehuoltoon, laboratorioon, patologiaan ja radiologiaan, joihin ei ole erillistä määrärahavarausta. Varahenkilöstön vähennykset vaikuttavat sijaisten saatavuuteen erityisesti leikkauksissa, joihin ei ole erillistä määrärahaa.

 

Ensihoidon palvelutasopäätös tullaan tekemään vuonna 2012, tarkoitukseen ei ole varattu erillistä määrärahaa vuoden 2012 talousarviossa.

 

Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut:

Terveydenhuoltolain tuomat uudet velvoitteet hoitotakuun toteutumiselle koskien erityisesti suun terveydenhuoltoa ja operatiivista vastuualuetta on talousarvioesityksessä otettu huomioon vastuualueiden esittämässä laajuudessa. Talousarvioesityksen keskeinen riski liittyy terveyden ja sairaudenhoitopalveluiden tuloalueella asiakaspalveluiden ostoihin suunnattuna määrärahaan. Vuoden 2012 talousarvioesityksessä on asiakaspalveluiden ostoihin varattu yhteensä määräraha, joka on 330.000 € alle vuodelle 2011 ennustetun toteutuman. Vuoden 2010 tilinpäätöksen ja vuoden 2011 ennusteen välinen erotus on noin 500.000 €. Edellisten pohjalta voidaan arvioida asiakaspalveluiden ostoihin tehdyn varauksen ylittymisriskiksi vuonna 2012 500.000-1.000.000 €.

 

Vanhuspalvelut:

Toimintakuluista henkilöstökulut kokonaisuudessaan ovat erittäin tiukat, jolloin on erittäin suuri riski, huomioiden mm. vanhuspalveluiden suuret sairauspoissaolot. Ei yhtään uutta vakanssia, vaikka selkeitä ja perusteltuja tarpeita on olemassa (mm. muistipotilaan hoitoketjun turvaaminen). Ei yhtään uutta asumispalvelujen ostopalvelupaikkaa, vaikka niille on olemassa selkeä tarve (todellinen tarve noin 20 paikkaa, esitys oli alunperin kymmenestä uudesta paikasta). Asumispalvelujen palveluseteliin ei ole minkäänlaista määrärahavarausta. Mikäli sellainen otetaan käyttöön sen on tapahduttava kustannusneutraalisti. Omaishoidon tukeen tämän vuoden taso + indeksikorotus. Palveluseteliin ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin, on varattu tämän vuoden taso. Kokonaisuutena määrärahasidonnaisten palvelujen myöntämiskriteerejä joudutaan tarkentamaan vuodelle 2012. Maksutuotot on arvioitu yläkanttiin, joten toteutumisessa on suuri riski.

 

Perhepalvelut:

Perhepalveluiden hallinnossa on vähennyksenä huomioitu perhepalvelujohtajan palkaton virkavapaaviikko kesällä 2012

 

Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut

- Laajoihin terveystarkastuksiin kouluterveydenhuollossa ei ole varattu lisäresursseja

 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut:

- Ei arvioitu yhtään uutta laitoshoitopaikkaa lastensuojeluun

- Ei huomioitu hinnankorotuksia, pienennetty lastensuojelulaitospalveluiden ostoja

- Vähennetty kotitalouksille annettavia avustuksia

 

Aikuissosiaalipalvelut:

- Toimeentulotukimenoja karsittu

- Tukihenkilöostoja vähennetty

 

Vammaispalvelut:

- Pitkäaikaisasumisen ostopaikkoja ei ole lisätty, asiakasmäärät pidetty samoina eikä huomioitu hinnankorotuksia

- Omaishoidontukeen varattua määrärahaa pienennetty kv-palveluissa

- VPL:n mukaisia avustuksia pienennetty

- Keskitettyjen vammaispalvelujen vammaispalvelupäällikkö karsittu

 

Keskustelun kuluessa Tauno Ronkainen esitti, maakuntahallituksen esittämä sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2012 kehys ei ole realistinen kasvaneiden kustannusten vuoksi. Sosiaali- ja terveystoimialan tulopohjaa on kasvatettava korottamalla kuntien maksuosuutta. Esitys kannattamattomana raukesi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy erillisliitteen nro 1 mukaisena vuoden 2012 talousarvioehdotuksen sekä toimialan ja tulosalueiden vuosisuunnitelmaesitykset vuosille 2012-2015.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja totesi, että jo toisen kerran peräkkäin on annettu sellainen raami, ettei käytännössä ole mahdollisuuksia annetun raamin puitteissa suoriutua asetetuista velvoitteista.

 

Tauno Ronkainen ilmoitti jättävänsä asiaan eriävän mielipiteen.

__________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 02.11.2011 | Avaa haku

©