Poistuminen | Toimielimet | Maakuntavaltuusto | Pöytäkirja 28.11.2011 | Avaa haku

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 28.11.2011 Pykälä 58
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 238
29.06.2011
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 337
26.10.2011
Maakuntahallitus I
§ 199
07.11.2011
Maakuntavaltuusto
§ 58
28.11.2011

 

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia -linjausten päivittäminen

 

789/10/100/2011

 

STLTK § 238

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia -linjauksia kokouksessaan 8.12.2010 § 344. Palvelustrategia -luonnos tulee osaksi myöhemmin tehtävää maakuntakonsernin palvelustrategiaa. Palvelustrategia -luonnosta on päivitetty kuntakierroksen jälkeen esille tuoduilla lisäyksillä ja muutoksilla.

 

Palvelustrategia (linjaukset) -luonnos jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan erillisliitteenä.

 

Erillisliite nro: 7

 

Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen, puh. 0500 686 024 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta omalta osaltaan hyväksyy päivitetyn palvelustrategia (linjaukset) -luonnoksen ja saattaa sen edelleen maakuntahallituksen tiedoksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päivitetyn palvelustrategia (linjaukset) -luonnoksen, johon tehtiin kuntien 28.6.2011 mennessä esittämiä täydennyksiä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, saattaa päivitetyn palvelustrategia (linjaukset) -luonnoksen maakuntahallituksen ja edelleen -valtuuston tiedoksi.

__________

 

STLTK § 337

Kevään 2011 aikana käydyn kuntakierroksen ja kansalaisten kuulemistilaisuuksien yhteydessä on koottu palvelustrategian muutostarpeita, joita on tarkoitus päivittää lainsäädäntö- ja organisaatiomuutosten sekä käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Palvelustrategian päivitystä on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa viimeksi 29.6.2011 § 238, jonka jälkeen eräissä järjestelyissä on ilmennyt täsmentämisen tarvetta.

 

Kuhmon kaupunginhallitukselta on tullut palvelustrategian täsmennysesitys (19.7.2011 § 272) siten, että toimintaterapia- ja fysioterapiapalvelut tuotetaan Kuhmossa lähipalveluna sekä lasten terapioiden osalta järjestetään tarvittaessa asiakkaan kotona tai kasvuympäristössä. Vuonna 2011 toteutettujen kuntavierailujen yhteydessä on tarkasteltu nykyistä palveluvalikoimaa sekä arvioitu siihen liittyviä muutostarpeita ja -mahdollisuuksia.

 

Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326) on tullut voimaan 1.5.2011 alkaen ja useita lakiin liittyviä asetuksia on tullut täytäntöön saattamisvaiheeseen tämän jälkeen. Palvelustrategian kannalta tämä tarkoittaa mm. perusterveydenhuollon vahvistamiseen, ensihoitopalveluun, potilasturvallisuuteen ja laatuun sekä päivystyspalveluihin liittyviä toimenpiteitä, jotka tulevat voimaan asteittain vuoteen 2013 mennessä.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymässä olevan perusterveydenhuollon kehittämisohjelman päämääränä on edistää Kainuun väestön hyvinvointia sekä perusterveydenhuollon palvelujärjestelmän toimivuutta. Ohjelmaan on koottu kansallisesta KASTE-ohjelmasta rahoitetut kainuulaiset hankkeet, joiden yhteisellä koordinaatiolla ohjelmasta muodostuu yhdensuuntainen kokonaisuus. Ohjelma käynnistyi vuoden 2009 syksyllä ja suunnitellut toimenpiteet jatkuvat vuoteen 2013 saakka. Kehittämisohjelmassa terveyshyötymallin mukaisesti Kainuussa kehitetään pitkäaikaissairauksien suunnitelmallista hoitoa, henkilöstön yhteistyötä ja vahvistetaan asiakkaiden omahoidon tukea.

 

Hankekokonaisuuteen kuuluu RAMPE -hanke (rautaiset ammattilaiset perusterveydenhuoltoon), PAKASTE -hanke (Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut) sekä KYTKE -hanke (asiakkaan ja kodin kytkeminen sosiaali- ja terveydenhuollon saumamattomaan hoito- ja palveluketjuun).

 

Keskeisinä sisältöinä kehittämisohjelmassa ovat olleet pitkäaikaissairaiden hoidon tehostaminen, omahoidon vahvistaminen sekä suun terveydenhuollon kehittäminen.

 

Maakuntaan on perustettavana 2011 - 2012 perusterveydenhuollon yksikkö, jonka on tarkoitus vahvistaa perusterveydenhuollon asemaa ja integraatiota muuhun toimintaan.

 

Vaativan erikoissairaanhoidon kehittämisestä on tehty Kainuun maakuntavaltuustossa (26.9.2011) päätös, johon liittyy useita vuosia kestävä toimintaprosessien arviointi ja uudelleen määrittelytyö. Tämän yhteydessä myös alueen perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluja tarkastellaan siten, että erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi muodostavat Kainuussa aiempaa yhtenäisemmän toiminnallisen kokonaisuuden.

 

Maakunnallinen potilas- ja asiakastietojärjestelmä on otettu käyttöön 2011 ja sitä laajennetaan edelleen asteittain 2012-1520 eResepti-, eArkisto- ja eKatselu- toimintojen tullessa valtakunnalliseen käyttöön. Kainuun maakunta -kuntayhtymässä on 2011 lopulla ajanmukainen ja yhtenäinen potilas- ja asiakastietojärjestelmä, joka kattaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalvelujen lakisääteiset tarpeet.

 

Ensihoitoasetukseen liittyvä palvelutasopäätös on valmisteltavana ja tulee myöhemmin sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Tällä hetkellä palvelu tuotetaan omana toimintana muutoin paitsi Hyrynsalmen, Puolangan ja Ristijärven palvelut hankitaan ostopalveluna 2012 loppuun saakka. Tämän jälkeen vaihtoehtoina ovat ostopalvelun jatkaminen tai muuttaminen omaksi toiminnaksi 2013 alkaen. Yhtenä vaihtoehtona olisi mahdollista ensihoitopalvelun laajentaminen varsinkin ns. pienten kuntien alueella ensihoitoasetuksen (9 §) mukaisiin palvelutehtäviin.

 

Radiologian kuvantamispalvelut on tarkoitus pitää ennallaan siten, että toiminta jatkuu Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Sotkamon ja Suomussalmen toimipisteissä. Kaikki kuvatallenteet ovat asteittain siirtymässä DICOM-pohjaisina maakunnan digitaaliseen arkistoon, josta ne ovat katsottavissa kaikissa potilaiden käyttämissä toimipisteissä.

 

Esityslistan liitteenä jaetaan sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia -linjaukset erillisliite ja 29.6.2011 erillisliitteenä ollutta palvelustrategia linjaukset -luonnosta ei liitetä mukaan 26.10.2011 kokousasiakirjoihin.

 

Erillisliite nro: 4

 

Lisätietoja asiasta antavat va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 ja hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh. 08 6156 2021, 0500 686 024 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet palvelustrategian täsmennysehdotukset. Kuhmon kaupunginhallituksen esille tuomat lähipalvelut toteutuvat jo nyt esityksen mukaisina aikaisemmin hyväksytyssä palvelustrategialinjauksessa.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää pitää Kainuun maakunta -kuntayhtymän lähipalvelujen valikoiman 2012 aikaisempaan toimintaan nähden ennallaan. Kuntien palveluvalikoimaa täsmennetään käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Mikäli toiminnallisia muutoksia on tarpeen tehdä, ne tehdään kuntien kesken samanarvoisesti.

 

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, perusterveydenhuollon asemaa vahvistetaan meneillä olevien hankkeiden ja kehittämistyön mukaisesti.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan sosiaali- ja terveystoimilan palvelustrategia -linjaukset erillisliitteen 4 mukaisena. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää saattaa päivitetyn palvelustrategia -linjaukset maakuntahallituksen ja edelleen -valtuuston tiedoksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Lautakunnalle jaettiin kokouksessa erillisliitteenä nro 4 päivitetty sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia -linjaukset ja se korvaa esityslistan erillisliitteen.

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

MH § 199

 

Vaala ei osallistu tämän asian käsittelyyn.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

 

Maakuntahallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen.

 

Maakuntahallitus:

 

Hyväksyi.

________

 

MV § 58

 

Maakuntavaltuusto:

 

Hyväksyi.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Maakuntavaltuusto | Pöytäkirja 28.11.2011 | Avaa haku

©