Poistuminen | Toimielimet | Maakuntahallitus I | Pöytäkirja 19.12.2011 | Avaa haku

Maakuntahallitus I
Pöytäkirja 19.12.2011 Pykälä 224Maakuntahallitus I
§ 224
19.12.2011

 

Talousarvion 2012 täytäntöönpano-ohjeet

 

MH § 224

 

1. YLEISTÄ

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2012 talousarvion 28.11.2011. Talousarvion laadinnan lähtökohtatietoina on käytetty vuosien 2005 - 2010 tilinpäätöstietoja ja vuoden 2011 arvioitua toteutumaa. Taustatietojen laskenta perustuu Kuntaliiton ennusteisiin ja valtion peruspalveluohjelmaan 2011 - 2015.

Vuoden 2012 talousarvio perustuu 3 prosentin menojen kasvulle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimintojen laajentamiseen ja palvelutarpeen kasvu tulee tyydyttää lisäämällä palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Kolmen prosentin kasvulla pystytään turvamaan vain kustannustason noususta johtuva menojen kasvu.

 

Joulukuun alun arvioiden mukaan vuoden 2011 menojen kasvu näyttää nousevan yli 7 prosenttiin ja alijäämää syntyy sen hetken arvioiden mukaan noin 7,5 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu pääasiassa henkilöstömäärän rajusta kasvusta vuoden aikana. Tällä hetkellä maakunnan palveluksessa on 129 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Tästä johtuen henkilöstömäärä ei voi kasvaa vuoden 2012 aikana. Täyttölupamenettelyä jatketaan siten, että henkilöstömäärä ei kasva vuonna 2012.

 

Lisäksi talouden tasapainottamiseksi ja talousarviossa pysymisen varmistamiseksi aloitetaan välittömästi seuraavat toimenpiteet:

 

 1. Tehdään riskianalyysi 2012 budjetista tulosalueittain

 2. Tehdään henkilöstön käyttöä ja rakennetta koskeva selvitys

 3. Käynnistetään talousarvion sopeuttamisohjelman laadinta ja tehtävien priorisointi. Suunnitelma tehdään 0-budjetointiperiaatteella, eikä siinä sallita ylityksiä. Selvitetään tarvittavat rakenteelliset muutokset ja eri yksiköiden yhdistämismahdollisuudet.

 4. Henkilöstöpäätöksiin liittyvää prosessia kehitetään

 5. Työsopimusta ja virkamääräystä ei voi tehdä ilman täyttölupaa eikä tilanteissa, joissa tulosalueen talousarvio on ylittymässä.

 6. Sisäisten sijaisten ja vakituisten varahenkilöstön käyttöä tehostetaan.

 7. Tehdään Oulun yliopistollisen sairaalan laskutuksesta ja sen perusteista selvitys

 8. Tehdään vanhuspalveluiden asumispalvelupaikkoja ja rakennetta koskeva selvitys.

 9. Tehdään selvitykset vammaispalveluiden asumispalvelujen yksikkökoon kasvattamisesta ja kuljetuspalveluista.

 10. Erikoissairaanhoidon tulevaisuuteen liittyvässä kehittämistyössä huomioidaan sopeuttamistoimenpiteiden tarve. (Yhteinen konsultti)

 11. Käynnistetään Kainuun kuntatalouden tasapainottamisohjelman (2012-2016) laadinta yhteistyössä kuntien kanssa.

 

Kuntayhtymän tilikarttaa uudistetaan 2012 alusta lukien siten, että kuntakohtainen raportointi on mahdollista. Tarkemmat ohjeet annatetaan Kaimassa: (http://kaima.kainuu.fi/hallitus /(talouspalvelut/tilikartta).

 

2. TALOUSARVION SITOVUUS JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT

 

Talousarvio 2012 on maakuntavaltuustoon nähden sitova toimialoittain toimintakatteen osalta. Investointien osalta sitovuustaso on kunkin toimialan nettomääräraha.

 

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman tulosalueille määrärahojen ja tuloarvioiden osalta bruttona. Maakuntavaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat hyväksyy alaisensa toiminnan osalta maakuntahallitus, ko. lautakunta tai liikelaitoksen johtokunta. Tulosalueiden ja liikelaitosten talousarvion pitävyyttä valvoo toimialajohtaja. Pitävyydestä vastaavat tulosalueiden ja liikelaitosten johtajat, jotka ovat oman tulosalueensa kuntalain mukaisia tilivelvollisia. Tarvittavat määrärahasiirrot tulee tehdä vastuualueiden ja tulosyksikköjen kesken siten, että tulosalueen talousarvio ei ylity.

 

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää maakuntavaltuusto, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet alittuvat toimielimen toimintakatteen osalta. Muutoin käyttösuunnitelmien muutoksista päätetään seuraavasti:

 

Toimialajohtajat päättävät määrärahojen siirroista tulosalueiden kesken toimialan budjettimäärärahan puitteissa.

 

Tulosalueiden ja liikelaitosten johtajat päättävät tulosalueen ja liikelaitoksen käyttösuunnitelman jakamisesta vastuualueille ja vastuualueen johtajat päättävät oman vastuualueensa käyttösuunnitelman jakamisesta tulosyksiköille.

 

Investointimäärärahojen jakamisesta eri hankkeille ja projekteille päättää toimialajohtaja tai liikelaitoksen johtaja.

 

Talousarvioon sisältyviä määrärahoja voidaan käyttää vain käyttösuunnitelmassa määriteltyyn tarkoitukseen ja siinä ilmaistujen tavoitteiden mukaisesti.

 

3. HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT OHJEET

 

Täyttölupamenettely

 

Ennen avoimeksi tulleen viran tai toimen täyttölupamenettelyn aloittamista on ensin selvitettävä, voidaanko toimintaprosesseja muuttamalla löytää muita vaihtoehtoja tai siirtää henkilöstöä jostain muusta yksiköstä tai voiko joku muu yksikkö suorittaa työn omana palvelunaan. Jos viran tai toimen täyttäminen on välttämätöntä, on selvitettävä mahdollisuudet ottaa tehtävään maakunnan vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilö.

 

Pääsääntö on, että uutta henkilöstöä ei palkata. Silloin kun palvelutarve ehdottomasti edellyttää uuteen palvelusuhteeseen ottamista, täyttölupa anotaan lomakkeella (http://kaima.kainuu.fi/hallitus/henkilöstöpalvelut/lomakkeet) ja sen myöntää täyttölupatyöryhmä, jonka jäseniä ovat maakuntajohtaja, henkilöstöjohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, hallintojohtaja sekä koulutustoimialan johtaja. Asiantuntijana täyttöluparyhmässä kuullaan sijaispalveluyksikön tulosyksikköpäällikköä. Täyttölupatyöryhmä kokoontuu maakunnan johtoryhmän kokouspäivinä. Täyttölupahakemus tulee toimittaa toimialajohtajalle vähintään 4 työpäivää ennen kokousta.

 

Täyttölupaesitykseen pitää liittää mukaan henkilöstömenojen ja henkilötyövuosien kuukausikohtainen seurantaraportti. Tätä varten on erilliset henkilöstömenojen seurantataulukot (excel) Y-asemalla: \Henkilöstömenojen seuranta\2012\. Perustellun täyttölupaesityksen palvelussuhteeseen ottamisesta tekee tulosaluejohtaja. Määräaikaisen hoitohenkilökunnan täyttölupaesitykset toimitetaan sijaispalveluyksikköön. Muut täyttölupaesitykset toimitetaan toimialajohtajille.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sisäisessä resurssipankissa olevat tai muut uudelleensijoitettavat tehtävään soveltuvat henkilöt on aina asetettava etusijalle tehtävää täytettäessä. Jos näiden selvitysten ja myönnetyn täyttöluvan jälkeen osoittautuu tarpeelliseksi hakea henkilöä muutoin kuin maakunnan vakinaisessa palveluksessa olevista, voidaan virka tai toimi laittaa julkiseen hakuun. Resurssipankissa olevat hakijat tarkastetaan ennen täyttölupahakemuksen käsittelyä täyttölupatyöryhmässä.

 

Avoimeksi tulleen viran, toimen tai tuntipalkkaisen tehtävän vakinainen täyttäminen edellyttää aina täyttölupaa, ennen kuin se voidaan laittaa sisäiseen tai julkiseen hakuun tai muulla tavoin täyttää. Täyttölupamenettely ei koske seuraavia ammattiryhmiä;

 

Määräaikaisen toimen täyttäminen - hoitohenkilökunta

 

Hoitohenkilökunnan sijaisuuksien käyttöä koordinoidaan sijaispalveluyksiköstä. Lyhytaikaiset sijaisuudet on ensisijaisesti hoidettava erilaisilla töiden järjestelyillä, kuten tehtäviä priorisoimalla, työaikalain 35 §:n mukaisesti työntekijän suostutumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä työvuoroluetteloja muuttamalla tai yhteistyössä toisen yksikön kanssa henkilöstöä väliaikaisesti siirtämällä.

 

Työvuoroluetteloiden muuttamiseen on työnantaja oikeutettu. Työnantaja voi vedota työaikalain 35 § 2 momentissa todettuun painavaan syyhyn työvuoroluettelon muuttamistilanteissa. Painavana syynä työvuoroluettelon muuttamiseen voidaan pitää mm. toiminnallisia syitä esim. ennalta arvaamattomia poissaoloja. Lyhytaikaisiin ennalta arvaamattomiin alle kolme (1-3) päivää kestäviin poissaoloihin saadaan käyttää sijaista vain, mikäli palvelutarve tätä ehdottomasti edellyttää.

 

Palvelutarpeen edellyttämän äkillisen poissaolon sijaisuuteen esimies varaa varahenkilön sähköisen varausjärjestelmän kautta, joka on käytettävissä 24h/vrk/vko. Jos varahenkilöä ei ole järjestelmästä käytettävissä, tulee poissaolon aiheuttama henkilöstötarve hoitaa ensisijaisesti työvuoroja vaihtamalla ja/tai yhteistyössä toisen yksikön kanssa. Esimies tekee yli 7 vrk:n pituisiin sijaistarpeisiin sähköisen sijaispyynnön eTyöpöydän kautta. Pyyntö vastaanotetaan sijaispalveluyksikössä, joka huolehtii sijaisen hankkimisen ja työsopimuksen laatimisen. Esimiehien on käytettävä eTyöpöydällä olevaa sähköistä varausjärjestelmää. Esimiehellä ei ole toimivaltaa luvata ulkopuolisille sijaisille työtä suullisesti eikä työvuorotaulukkoon työvuoroja suunnittelemalla. Kaikki sijaispyynnöt, joihin on merkitty sijainen valmiiksi, viedään täyttölupatyöryhmän käsiteltäväksi. Sijaispyyntöihin on merkittävä täyttöluvan päätösnumero.

 

Täyttölupa määräaikaisen hoitohenkilökunnan osalta tarvitaan:

 

Kaikki alle vuoden kestävät sijaisuudet hoidetaan sijaispalveluyksikön kautta.

 

Muu henkilökunta

 

Muun henkilöstön osalta on täyttökielto, mikä koskee sekä vakituista että määräaikaista henkilöstöä. Vain toiminnan turvaamisen kannalta ehdottoman välttämättömän henkilöstön palvelussuhteeseen ottamisesta voi tulosaluejohtaja tehdä perustellun täyttölupaesityksen täyttöluparyhmälle.

 

Kokonaisvaltainen suunnitelma vuosilomista - hoitohenkilökunta

 

Vuosilomasuunnitelmien tekemisessä periaatteena on, että lomakaudelle 2.5 - 30.9 myönnettävistä vuosilomista on oltava suunnitelma 28.2. mennessä ja lomakaudelle 1.10 - 30.4 aikana pidettävistä vuosilomista 31.8 mennessä. Yksiköt, joissa työskentelee hoitohenkilökuntaa ja vuosilomien ajaksi tarvitaan sijaisia, toimittavat vuosilomasuunnitelman sijaispalveluyksikköön kyseiseen määräaikaan mennessä. Vuosilomat suunnitellaan yhtäjaksoiseen ketjuun. Ne yksiköt, joihin on perustettu sisäisen sijaisen vakansseja, vuosilomien sijaisuudet hoidetaan ensisijaisesti sisäisillä sijaisilla.

 

Vuosilomat vahvistetaan sen jälkeen kun sijaispalveluyksikön kanssa on sovittu sijaisista. Sijaispalveluyksikkö järjestää vuosilomien sijaisuudet, tällöin täyttölupaesitystä ei tarvita. Tarkennetut vuosilomamääräykset löytyvät henkilöstöpalveluiden säännöistä ja ohjeista.

Eläköityvien osalta vuosilomien keskittämistä palvelussuhteen päättymisen yhteyteen on vältettävä, vuosilomat tulee suunnitella pidemmälle aikavälille normaalin vuosilomasuunnittelun mukaisesti.

 

Sairausloman myöntäminen

 

Kuntayhtymän hallinnollisen ohjeen mukaisesti sairauspoissaolon kestäessä enintään kolme kalenteripäivää, poissaolon syyn selvitykseksi riittää oma kirjallinen ilmoitus ja ao. esimiehen lupa. Mikäli hakija tekee itse hakemuksensa webTallennuksessa, sairauslomahakemuksen yhteydessä oleva sähköinen vakuus on riittävä.

 

Mikäli sairaus jatkuu, saa viranhaltija/työntekijä olla pois aikaisempi poissaolo mukaan lukien yhteensä enintään yhdeksän kalenteripäivää terveydenhoitajan/sairaanhoitajan antamalla työkyvyttömyystodistuksella. Sairausloman jatkuessa yli yhdeksän (9) arkipäivää tarvitaan aina hyväksyttävä lääkärintodistus.

 

Ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutusmatkat

 

Ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutusmatkat hyväksyy esimiehen esimies.

 

4. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN

 

Laskujen hyväksyjiksi nimetyt viranhaltijat/toimihenkilöt ovat vastuussa talousarvion sitovuuden noudattamisesta sekä toiminnan sopeuttamisesta varattuihin määrärahoihin ja talousarvion toteutumisen seurannasta.

 

Laskujen yleinen hyväksymisoikeus on maakuntajohtajalla, toimialajohtajilla, hallintojohtajalla, talousjohtajalla ja henkilöstöjohtajalla.

 

Toimialoilla kunkin tulosyksikön päällikkö hyväksyy määrärahojen puitteissa toimintaansa koskevat laskut ja maksumääräykset annettujen ohjeiden mukaisesti. Talouspalvelut ylläpitää luetteloa laskujen hyväksyjistä ja asiatarkastajista. Luettelo julkaistaan intranetissä osoitteessa: http://kaima.kainuu.fi/hallitus /(talouspalvelut/tiedotteet).

 

5. HANKINNAT / HANKINTARAJAT

 

Hankinnat tehdään pääsääntöisesti keskitetysti Materiaalipalvelujen (= hankintatoimisto) kautta. Atk-laitteiden ja ohjelmistojen hankinta tapahtuu keskitetysti Tietohallintopalvelujen kautta. (http://kaima.kainuu.fi/hallitus (tietohallintopalvelut/atk-hankinnat).

 

Materiaalipalvelut huolehtivat hankintojen kilpailuttamisesta. Kilpailutus valmistellaan tarpeen mukaan yhteistyössä tulosalueiden kanssa. Tulosyksiköt tekevät kaikki materiaalitilauksensa keskusvarastosta. Vapautuva kalusto kierrätetään materiaalipalvelujen kautta muiden yksiköiden käyttöön. Materiaalipalvelulla on valtuus ja velvollisuus yhtenäistää maakunnan puhelin- ym. kalusto-, laite- ja työvaatehankinnat kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla.

 

Alle 15 000 euron hankinnoista päättää kukin tulosyksikkö budjettimäärärahojen puitteissa.

Yli 15 000 euron hankinnoissa ja sopimuksissa on ennen tarjouspyynnön lähettämistä päätettävä tarjouspyynnön sisällöstä ja hankintakriteereistä.

 

Hankintakriteereiden hyväksymisrajat:

 

Hallitus / lautakunta
yli 500 000

Maakuntajohtaja
enintään 500 000 euroa

Toimialajohtaja
enintään 500 000 euroa

Tulosaluejohtajat
enintään 250 000 euroa

Vastuualuepäälliköt
enintään 100 000 euroa

 

Varsinainen hankintapäätös tehdään seuraavien hankintarajojen mukaisesti:

 

Maakuntajohtaja
yli 500 000 euroa

Toimialajohtaja
yli 500 000 euroa

Tulosaluejohtajat
enintään 500 000 euroa

Vastuualuepäälliköt
enintään 250 000 euroa

 

Materiaalipalveluja koskevat tarkemmat ohjeet ja tiedotteet löytyvät Kaimasta: http://kaima.kainuu.fi/hallitus / (materiaalipalvelut).

 

6. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA

 

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain hallitukselle ja lautakunnille tehtävän tulosaluekohtaisen kuukausiraportin avulla. Seurannassa painotetaan erityisesti henkilöstömenojen ja henkilötyövuosien seurantaa. Jokaista vastuualuetta seurataan erikseen kuukausittain toteutuneiden ja suunniteltujen menojen ja henkilötyövuosien osalta. Poikkeamista tulee raportoida erikseen.

 

Tätä varten laaditaan erilliset henkilöstömenojen seurantataulukot (excel), jotka tallennetaan sähköisenä asemalle Y:\Henkilöstömenojen seuranta\2012\.

 

Lisäksi toimialat laativat maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle kaksi osavuosiraporttia 30.4.2012 ja 31.8.2012 toteutumatilanteiden perusteella. Raporttien tulee sisältää tulosaluekohtaisen määrärahojen toteutumisvertailun lisäksi sanallinen yhteenveto toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Raporttien tulee sisältää arvion jäljellä olevien määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen kertymisestä talousarviovuoden aikana sekä selvityksen toimenpiteistä, joihin poikkeamien johdosta on ryhdytty. Raportit toimitetaan maakuntahallitukselle raportointikautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

 

7. TALOUSARVION MUUTOKSET

 

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää maakuntavaltuusto kuntalain 65 §:n mukaan, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet alittuvat toimielimen toimintakatteen osalta. Muista käyttösuunnitelmien muutoksista päättää kukin toimielin toimintansa osalta.

 

Talousarvion muutokset tulee esittää valtuuston hyväksyttäviksi viipymättä ennen määrärahan ylittymistä tai käyttötarkoituksen muuttamista talousarviovuoden aikana.

 

8. MUUT OHJEET JA TIEDOTTAMINEN

 

Muita lisätietoja ja ohjeita annetaan Kainuun maakunnan intranet-sivuilla: http://kaima.kainuu.fi.

 

 

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen, puh. (08) 6156 2024, 050 404 1224 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

 

Maakuntahallitus hyväksyy edellä olevan talousarvion 2012 täytäntöönpano-ohjeen.

 

Maakuntahallitus:

 

Hyväksyi.

________

 
Poistuminen | Toimielimet | Maakuntahallitus I | Pöytäkirja 19.12.2011 | Avaa haku

©