Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 11.04.2012 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 11.04.2012 Pykälä 130Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 130
11.04.2012

 

Selvitys vammaispalveluiden asumispalvelujen yksikkökoon kasvattamisesta

 

STLTK § 130

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän maakuntahallitus (19.12.2011 § 224) on talousarvion 2012 täytäntöönpano ohjeessa antanut tehtäväksi selvittää vammaispalveluiden asumispalveluiden yksikkökoon kasvattamisen.

 

Yksikkökoon kasvattamisella mahdollistetaan asumispaikkojen lisääminen samalla henkilökuntamäärällä. Yksi työntekijä siirtyy asumisenohjaajaksi, tämä mahdollistaa tukiasumisen lisäämisen. Lisäksi yövalvonnan järjestäminen tuo turvallisuutta ryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa asuville kehitysvammaisille henkilöille. Suunnitellussa ryhmäkodissa kehitysvammaisten henkilöiden on mahdollista asua joko yksin yksiössä tai jakamalla huoneisto kahden henkilön kesken. Ryhmäkotien koon kasvattamisella mahdollistetaan myös päivätoiminnan lisääminen sekä tilapäishoidon paikkojen määrän lisääminen.

Vammaispalveluiden vastuualueella Seudulla 1 on yhteensä yhdeksän (9) Kainuun maakunta -kuntayhtymän ylläpitämää ryhmäkotia. Osassa ryhmäkoteja on sisäilmaongelmia ja remontin tarvetta.

KAJAANI: Kalliokadun ryhmäkoti kuusi (6) paikkaa, Kätön ryhmäkoti 6 paikkaa, Suksikadun ryhmäkoti kuusi (6) paikkaa, Katajan ryhmäkoti seitsemän (7) paikkaa, Majakan ryhmäkoti viisi (5) paikkaa ja yksi yövalvottu ryhmäkoti Puistokulma 10 paikkaa.

VUOLIJOKI: Ryhmäkoti Ristokoti kahdeksan (8) paikkaa

RISTIJÄRVI: Esalan ryhmäkoti kuusi (6) paikkaa

PALTAMO: Ryhmäkoti Kotitupa kuusi (6) paikkaa.

Kajaanin alueella toimivista ryhmäkodeista kolme - neljä (alustavan suunnitelman mukaan; Katajan, Kalliokadun, Kätön ja Suksikadun ryhmäkodit) siirtyvät Lohtajalla sijaitsevaan kerrostaloon os. Maahisentie 3. Maahisentie 3:n ryhmäkotiin siirtyvät yksiköt varmistuvat myöhemmin. Ryhmäkodin käyttöön on alustavasti varattu yksi rappu, johon saadaan 18 asukaspaikkaa. Kyseisen kiinteistön saneeraus valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, joten toiminta uudessa ryhmäkodissa voidaan aloittaa 1.7.2012.

Maahisentien ryhmäkotiin järjestetään yövalvonta. Yhdistettävien ryhmäkotien henkilökunta (16) siirtyy Maahisentien ryhmäkotiin siten, että yksi (1) henkilö toimii vastaavana ohjaajana, 12 henkilöä tekee 3-vuorotyötä, yksi (1) henkilö ohjaa Maahisentien päivätoimintaa, yksi (1) henkilö osallistuu Pihlajan päivätoimintaan ja yksi (1) työntekijä siirtyy asumisen ohjaajaksi. Asumisen ohjaajat siirretään osaksi Maahisentien yksikköä (yhteinen työnjohto, sosiaalitilat, yhteiskäyttö). Majakan ryhmäkodissa järjestetään asumista henkilöille, jotka eivät esim. liikuntakyvystä johtuen voi asua kerrostalotyyppisessä asunnossa. Asiasta on järjestetty tiimivastaaville tiedotustilaisuus 5.3.2012. Henkilökunta osallistuu ryhmäkoti uudistuksen suunnitteluun.

Ryhmäkotien asiakkaille ja edunvalvojille järjestetään kuulemistilaisuus tiistaina 20.3.2012 Pihlajan toimintakeskuksessa. Ryhmäkotiuudistus toteutetaan yksilöllisten palvelusuunnitelmien tarkistamisella. Lisäksi asiakkaiden osallisuutta tukevat Vammaiskasteen Kainuun osahankkeen työntekijät.

Kuusanmäen palvelukeskuksessa laitoshoitona toteutettu tilapäishoito siirretään ryhmäkoti Katajalta vapautuviin tiloihin ja muutetaan avohuollon yksiköksi. Tilapäishoitoyksikössä lasten ja aikuisten tilapäiset hoitojaksot toteutetaan eri viikoilla. Henkilökunta siirtyy yksikön mukana.

Kalliokadulta vapautuva kiinteistö voidaan vuokrata edelleen esim. perhehoitokäyttöön. Perhehoitajien rekrytointi on kesken.

Suunnitelluilla toimenpiteillä tehostetaan henkilöstön käyttöä, lisätään palvelun tarjontaa ja mahdollistetaan kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllinen asuminen. Muut Kajaanin kaupungin ryhmäkotikiinteistöjen vuokrasopimukset irtisanotaan.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskusteli vammaispalveluiden suunnitelman asumispalveluiden yksikkökoon kasvattamisesta Seudulla 1 ja lähetti asian virkamies valmisteluun 21.3.2012 § 102.

 

Virkamiesvalmistelutyönä on tehty IVA-arvionti 28.3.2012, kustannusselvitys, Vammais Kaste -hankkeen kehitysvammaisten henkilöiden asumistarpeen kyselyn tulokset ja HaiPro ilmoituksien yhteenveto vammaispalveluista.

 

Kehitysvammaisten Kajaanin ryhmäkotiasiakkaiden omaisille ja edunvalvojille on järjestetty kuulemistilaisuus 30.3.2012. Lisäksi keskiviikolle 4.4.2012 on järjestetty kuulemistilaisuus. Kuulemistilaisuuksien tarkoituksena on kartoittaa omaisten ajatuksia ja tuoda ajanmukaista tietoa Kajaanin asumispalvelujen tilanteista ja suunnitelmista. Esille on tullut omaisten huoli siitä, että asiakkaita siirretään Maahisentie 3:een asiakkaita ja omaisia kuulematta. Uudistuksen valmistelussa noudatetaan Asiakaslain 7 § mukainen palvelu- ja hoitosuunnitelma ja 8 § asiakkaan itsemääräämisoikeus ja osallistuminen. Kuulemistilaisuudessa 30.3.2012 perustettiin omaisten ryhmä, jonka tarkoituksena on asiakkaiden omaisten osallistumisen tukeminen.

 

Selvitettävänä ovat edelleen turvallisuusasiat ja eri tahojen lausunnot Maahisen 3 soveltuvuudesta ryhmäkodiksi. Turvallisuusasioiden jatkoselvittely edellyttää neuvottelua Kajaanin Pietarin ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välillä. Turvallisuusasioiden jatkoselvitysten jälkeen on mahdollista hankkia Pohjois-Suomen aluehallintoviraston, Kainuun Vammaisasiain neuvottelukunnan ja työsuojelun lausunnot Maahisentie 3 asuinhuoneistojen osalta.

 

Lautakunnan jäsenille jaetaan esityslistan erillisliitteenä IVA-arviointi 28.3.2012, kustannusselvitys, Vammais Kaste -hankkeen kehitysvammaisten henkilöiden asumistarpeen kyselyn tulokset, HaiPro ilmoitusten yhteenvedot vammaispalveluista, muistio kuulemistilaisuudesta 30.3.2012 sekä lausunnot ja muistot koskien ryhmäkoti Kätön ja Kuusanmäen tilapäisyksikön sisäongelmia.

 

Erillisliite nro: 2

Lisätietoja asiasta antavat va. perhepalvelujohtaja Terttu Huttu-Juntunen, puh. 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Kainuun maakunta -kuntayhtymän maakuntahallituksen päätöksen 19.12.2011 § 224 mukaisissa selvitystöissä otetaan huomioon Asiakaslain 7 § mukainen palvelu- ja hoitosuunnitelma ja 8 § asiakkaan itsemääräämisoikeus ja osallistuminen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee virkamiesvalmisteluna saadut selvitykset tiedoksi ja lähettää asian keskeneräisten selvitysten osalta edelleen virkamiesvalmisteluun.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Perhepalvelupäällikkö Anna-Liisa Kainulainen saapui kokoukseen tämän asian esittelyn alkaessa klo 11:58. Tämän asian esittelyn jälkeen esiteltiin myös pykälät 131-134.

 

Yrjö Puurunen esitti, että vammaispalveluiden asumispalvelujen yksikkökoon kasvattaminen keskeytetään välittömästi. Esitys kannattamattomana raukesi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakuna hyväksyi soaiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 11.04.2012 | Avaa haku

©