Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 14.09.2005 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 14.09.2005 / Pykälä 192
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 192 14.09.2005

Hankintayhteistyösopimus viiden Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirin kesken

STLTK § 192

Hankintayhteistyön selvittelyprojekti on osa OYS:in erityisvastuualueella toteutettua erikoissairaanhoidon yhteistyö ja työnjako-projektia. Hankintayhteistyöprojektin tarkoituksena on ollut kehittää yhteistyötä tarvikkeiden ja kojeiden/laitteiden hankinnassa ja logistiikassa. Yhteishankinnalla kasvatetaan kokonaisvolyymia edullisempien tuote- ja laitehankintojen saavuttamiseksi. Säästön suuruudeksi on arvioitu 5 %. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien talousarvioissa on tarvikehankintoihin varattu 98,6 milj. €. Huomattavan osan hankinnoista muodostavat apteekkitarvikkeet, hoitotarvikkeet sekä kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeet. Lisäksi yhteishankinnalla saadaan aikaan työn rationointia eli yksi yksikkö suorittaa kilpailuttamisen ja siihen liittyvät työt sekä päätöksen teon kaikkien puolesta. Yhteishankinnat tukevat hoitokäytäntöjen yhtenäistämistä Pohjois-Suomessa. Hankintayhteistyön projektiraportti on käsitelty erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien muodostamassa projektiryhmässä 30.3.2005.

Projektin eteneminen käytäntöön edellyttää käytännön toimien lisäksi hankintapäätösten toimeenpano- ja allekirjoitusoikeuden siirtämistä omasta organisaatiosta OYS:in hankintapäällikölle yhteishankinnan piiriin kuuluvien tarvikeryhmien osalta. Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön mukaan (§ 7 mom 6) toimialojen hankinnoista päättää lautakunta. Hallintosäännön 1 § nojalla lautakunta voi myös delegoida omaa päätösvaltaansa.

Hankintayhteistyön organisoinnista, vastuista ja velvoitteista sekä kustannuksista on laadittu liitteenä oleva sopimusluonnos. OYS veloittaa hankintayhteistyön käytännön työstä aiheutuvan lisätyön korvauksena yhden hankintasihteerin palkkauskustannukset sivukuluineen kunkin sairaanhoitopiirin tarvikehankintavolyymien suhteessa. Vuoden 2004 päättyessä Kainuun maakunta -kuntayhtymän osuus on ollut 11,3 %.

Liite nro: 1

Lautakunnalle jaetaan erillisliitteenä 1. "Projektiraportti erikoisalakohtainen yhteistyö -hoitotarvikkeiden ja tutkimuslaitteiden/kojeiden yhteishankinta/toimituslogistiikka -projekti" sekä erillisliitteenä 2. "Erikoissairaanhoidon yhteistyö ja työnjako Pohjois-Suomessa, osahankkeiden tiivistelmät: erikoisalakohtainen yhteistyö, osaaminen ja osaajat sekä tiedon hallinta ja käytettävyys".

Erillisliitteet nro: 1-2

Kainuun hankintarenkaassa on ko. tavaroiden hankinta ollut Keskussairaalan vastuulla ei ole ole ristiriidassa Kainuun hankintarenkaan kanssa.

Lisätietoja asiasta antavat hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh 0500-686024 ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh 044-7773033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy hankintapäätösten toimeenpano- ja allekirjoitusoikeuden siirtämisen (delegoinnin) OYS:in hankintapäällikölle yhteishankintaan kuuluvien tarvikeryhmien osalta sekä hyväksyy hankintayhteistyön käynnistämisen projektiraportin mukaisesti ja sopimuksen solmimisen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan: "Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy hankintapäätösten toimeenpano- ja allekirjoitusoikeuden valtuutuksen OYS:in hankintapäällikölle yhteishankintaan kuuluvien tarvikeryhmien osalta sekä hyväksyy hankintayhteistyön käynnistämisen projektiraportin mukaisesti ja sopimuksen solmimisen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan korjatun päätösehdotuksen.
________©