Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 14.09.2005 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 14.09.2005 / Pykälä 193Sosiaali- ja terveyslautakunta § 193 14.09.2005

Margit Honkilan oikaisuvaatimus

STLTK § 193

Margit Honkila on 28.6.2005 päivätyllä, liitteenä olevalla, kirjeellään vaatinut oikaisua sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkösen 13.6.2005 § 463 tekemään viranhaltijapäätökseen, jolla Honkilan "virkanimike muuttuu 1.6.2005 alkaen järjestelmävastaavaksi (ent. osastonhoitaja). Palkkaus säilyy ennallaan siten, että uusi tehtäväkohtainen palkka on 1 891 €/kk sekä henkilökohtainen lisä 156,59 €/kk, jota pienentävät mahdolliset tulevat järjestelyvarakorotukset."

Margit Honkilan entinen virkanimike on ollut apulaisosastonhoitaja, kuten asianomaisen kuuleminen nimikemuutosasiassa -asiakirjoista ilmenee, eikä osastonhoitaja, kuten viranhaltijapäätöksessä virheellisesti todetaan.

Honkilaa on kuultu ennen päätöksentekoa hallintolain ja kunnallista viranhaltijaa koskevan lain 304/2003 23 § mukaisesti kaksi kertaa: Nimikemuutosasiasta hän toteaa seuraavaa: "En hyväksy. Perustelut: Nimike järjestelmäasiantuntija, joka vastaa lähinnä tämänhetkistä työnkuvaa, jonka säilyttäminen tuntuu tällä hetkellä järkevältä vaihtoehdolta" sekä virantoimitusvelvollisuuden muuttamisessa, josta Honkila toteaa: "En hyväksy. Perustelut: työnkuvan mukainen vastuu on suurempi kuin nykyinen palkka".

Oikaisuvaatimuksessaan Honkila toteaa, että kyseisessä viranhaltijapäätöksessä hänen tehtäväkohtaista palkkaansa alennetaan siirtämällä siitä osa henkilökohtaiseen lisään. Lisäksi Honkila toteaa, että päätöksessä on maininta mahdollisten tulevien järjestelyvarakorotusten pienentävän henkilökohtaista lisää, eikä tätä mainintaa ole kuulemisasiakirjoissa eikä siitä ole Honkilalle kuulemistilaisuuden yhteydessä kerrottu.

Edelleen Honkila toteaa, ettei myöskään hänen virantoimittamisvelvollisuuden muuttamista koskevassa kuulemisessa ole määritelty miten ja mitkä tehtävät muuttuivat, asiakirjasta tulee ainoastaan selkeästi esiin palkanalentaminen. Edellä kerrottuun viitaten Honkila katsoo, että päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä ja tulee täten palauttaa.

Liite nro: 2

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 23 §:ssä säädetään virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta. Sen mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimittamisvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollossa on nimike- ja virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen jälkeen neljä järjestelmävastaavaa. Muutoksen taustalla on välttämätön tarve yhtenäistää ja selkeyttää aikaisemmin eri nimikkeillä ja tehtäväkuvilla toimivien työntekijöiden tehtäviä, saada toteutetuksi tarvittava käyttäjätuki käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin ja kokonaisvastuuttaa potilastietojärjestelmien sovellutusten laadukas tuotantokäyttö.

Kuntayhtymän tietohallinnon rooli muuttuu edelleen ja jatkossa tietohallinto vastaa entistä enemmän työasemien kytkennöistä, ohjelma- ja laiteasennuksista sekä mikrotuesta. Muutos liittyy työasemien vakiointiin ja ns. help desk -toimintaan. Tietohallinnon roolin muuttuminen vaikuttaa suoraan mm. Kajaanissa toimivan järjestelmävastaavan tehtäviin. Aluetietojärjestelmän käyttöönotto ja sen edelleen kehittäminen lisäävät myös osaltaan tarvetta järjestelmävastaavien työn järkeistämiseen ja osittaiseen keskittämiseen.

Kunnallisen viranehtosopimuslain (669/1970) 26 §:n mukaan viranhaltija ei voi saattaa oikaisuvaatimuksin asiaa käsiteltäväksi tai hakea valittamalla muutosta esim. palkkausta koskevaan päätökseen, mikäli hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Työtuomioistuin käsittelee mm. virkaehtosopimuksen tulkinta- ja soveltamisriidat sekä virkaehtosopimuksen rikkomisen seuraamusvaatimukset. Viranhaltija ei siten voi käyttää kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta silloin, kun viranomaisen päätöksessä on kysymys virkaehtosopimuksen soveltamisesta ja tulkinnasta, mikäli kyseessä ei ole järjestäytymätön viranhaltija. Honkilalla on oikeus Kunnallisen pääsopimuksen mukaisesti saattaa asia paikallisesti neuvoteltavaksi ja edelleen keskusneuvotteluun ja sitä kautta työtuomioistuimen käsiteltäväksi.

Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Aaro Rönkä, puh. (08) 6156 2542, 044-7100 865 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Henkilöstöjohtajan esitys:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

1) ettei se ota esittelytekstissä olevien perusteluiden mukaisesti käsiteltäväkseen asiaa palkkauksen osalta, josta voi hakea paikallisten ja valtakunnallisten neuvottelujen kautta muutosta työtuomioistuimelta

2) pitää voimassa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkösen 13.6.2005 § 463 tekemän viranhaltijapäätöksen Margit Honkilan virantoimitusvelvollisuudesta sekä virkanimikemuutoksesta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy henkilöstöjohtajan esityksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Tuomo Pääkkönen ja Marita Pikkarainen esteellisinä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 12:14-12:30.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtajan päätösehdotuksen ja lisäksi lautakunta totesi, että maakuntahallitus on 12.9.2005 § 222 hyväksynyt työnvaativuuden arvioinnin käynnistämisen.

________©