Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 109Sosiaali- ja terveyslautakunta § 109 12.04.2006

Kainuun maakunta -kuntayhtymä/Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan Vuosikertomus 2005

STLTK § 109

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuosikertomus vuodelta 2005 on valmistunut.

Vuosikertomus rakentuu yleisestä osasta sekä tulosaluekohtaisista osista. Sosiaali- ja terveystoimiala jakaantuu kuuteen tulosalueeseen, jotka ovat Johdon tuki, Ympäristöterveydenhuolto,Sairaanhoidon palvelut, Terveyden- ja sairaudenhoito, Perhepalvelut ja Vanhuspalvelut. Vuosikertomuksen liitteenä on myös Kainuun maakunta -kuntayhtymän Tilastot 2005 sekä julkaisuluettelo.

Kainuun mallin uusi, asiakaslähtöinen, elämänkaariajatteluun perustuva organisaatio käynnisti toimintansa 1.1.2005. Kuten tulosaluekohtaisista raporteista käy ilmi, on ensimmäisen vuoden aikana pystytty tekemään syvälle meneviä ja laajoja toiminnallisia muutoksia.

Ennaltaehkäisevän työn pelättiin tässä muutosprosessissa jäävän toissijaiseksi. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Väestön terveydentila ja hyvinvointi on saatu mukaan sekä maakuntastrategiaan että -ohjelmaan. Tällä toivotaan olevan vaikutuksia, ei pelkästään maakuntaorganisaation toimintaan, vaan myös kuntien toimintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin on n. 15 % kokonaisuudesta. Loppu tulee toimintaympäristön vaikutusten kautta. Yksi keskeinen sosiaali- ja terveydenhuollon rooli on havaita toimintaympäristön muutokset sekä arvioida niiden vaikutusta väestön terveydentilaan ja hyvinvointiin.

Vuosikertomuksessa todetaan, että päätöksenteossa sosiaali- ja terveyslautakunta hakee vielä uutta rooliaan. Kainuun mallissa lautakunnan tulee toimia nimenomaan väestön palvelutarpeen arvioijana ja tätä kautta palveluiden määrittäjänä/tilaajana. Lautakunnan tehtävä on ottaa myös kantaa tätä kautta arvioituihin resurssitarpeisiin ja esittää niitä valtuustolle. Lautakunnan ajattelutapa on muuttumassa koko maakuntaa arvioivaksi.

Vetovastuuseen ja esimiestyöhön valitut viranhaltijat ovat ensimmäisen vuoden aikana etsineet roolejaan, mutta loppuvuodesta työnjako, vastuut ja velvollisuudet näyttävät jo selkiytyneen.

Kuntien välinen, uusi kustannustenjakotapa näyttää tukevan rakenteellisten muutosten tekemistä. Huonona puolena on todettava vuoden 2004 lopun ratkaisut, joiden kustannusvaikutukset tulivat esille vasta vuonna 2005. Kainuun kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet vuosina 2001-2004 vuosittain 7,1 prosenttia. Taloustavoitteissa uudelle sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle asetettiin kustannusten nousun hillitseminen niin että vuosittainen kasvu olisi 3 %. Vuonna 2005 sosiaali- ja terveydenhuollon kasvu oli 4 %. Kustannusten nousua pystyttiin ensimmäisenä toimintavuonna merkitsevästi hillitsemään.

Kokonaisuudessaan on havaittavissa toiminnan selvä suuntautuminen jo nyt avopainotteisuuteen. Tämä työ on kuitenkin vasta alussa, mutta suuntausta tukevia ratkaisuja tehdään erityisesti vuoden 2006 aikana.

Vuoden 2005 toimintaan vaikutti voimakkaasti 1.3.2005 voimaantullut laki hoitoon pääsyn turvaamisesta. Perusterveydenhuollossa lain vaatimukset pystyttiin pääsääntöisesti toteuttamaan. Erikoissairaanhoidossa oli ongelmia lähinnä kirurgiassa, ja siellä erityisesti ns. raskaan ortopedian alueella. Jonojen purkamisessa jouduttiin turvautumaan ostopalveluihin. Lain velvoitteiden täyttäminen aiheutti vuonna 2005 noin yhden (1) miljoonan euron lisäkustannukset. Jonoja ei saatu purettua vuoden 2005 aikana, vaan työtä siirtyi seuraavalle vuodelle. Lain velvoitteiden täyttämisestä johtuvat lisäkustannukset tulevat olemaan vuosina 2005-2007 kokonaisuudessaan n. 2,5-3 milj. euroa.

Suomessa käynnistettiin Valtioneuvoston päätöksellä v. 2002 laaja Kansallinen terveyshanke. Hieman myöhemmin aloitettiin samantyyppinen sosiaalialan hanke. Nämä molemmat jatkuvat ainakin v. 2007 loppuun. Kainuun mallissa on pystytty toteuttamaan lähes kaikki Kansallisen terveyshankkeen yhteydessä esiin nostetut rakenteelliset muutokset. Tämä sama on pystytty toteuttamaan myös sosiaalialan hankkeen puolella.

Lautakunnalle jaetaan erillisliitteenä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan Vuosikertomus 2005 sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymän Tilastot 2005 ja Julkaisuluettelo

Erillisliite nro: 6

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee vuoden 2005 vuosikertomuksen liitteineen tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hannu Leskinen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.55.

Merkitsi tiedoksi.©