Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 112
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 112 12.04.2006

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan muuttaminen

STLTK § 112

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt ympäristöterveydenhuollon maksutaksan 8.12.2004, 30 §.

Lainsäädännön muutosten vuoksi maksutaksaa tulee muuttaa. 1.3.2006 on tullut voimaan uusi elintarvikelaki, jolloin kumottiin aiemmin voimassa ollut elintarvikelaki (361/1995) ja laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta (1195/1996). Terveydensuojelulain (763/1994) muutos (24/2006) tuli voimaan 1.3.2006. 1.2.2006 tuli voimaan lääkelain (395/1987) muutos (22/2006).

Vuonna 2005 voimaan tullut laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta (390/2005) poisti ympäristöterveydenhuollolta vaarallisten kemikaalien vähäiseen käsittelyyn ja varastointiin liittyvien lupien käsittelyn. Seuraavassa on esitetty toimenpiteet, jotka ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaan maksullisia.

Elintarvikelain 71 §:n mukaan

kunnan on perittävä elintarvikealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu:


Terveydensuojelulain 50 §:n mukaan

kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta lain mukaisista kunnan käsittelemistä ilmoituksista kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Toiminnanharjoittajalta maksu on lisäksi perittävä näytteenotosta ja tutkimuksista, jotka liittyvät


Kunnan on lisäksi oikeus periä maksu
        1. kiinteistön omistajalta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy terveyshaittojen selvittämiseen (26 §)
        2. kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole talousvettä toimittavasta laitoksesta (16 §).

Lääkelain 54 d §:n mukaan

kunta voi periä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan hakijalta vähittäismyyntiluvasta maksun. Lisäksi kunta voi periä vähittäismyyntiluvan haltijalta valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittaista valvontamaksua

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksaehdotus,

Liite nro: 2

Maksut on määritelty niin, että ne vastaavat enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Henkilötunnin hinta on 35 euroa.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveydenhuollon tulosalueen joh- taja Päivi Nykänen, puh. 08-6155 2830, 044-7100 830 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon maksutaksan. Maksutaksa tulee voimaan 15.5.2006.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.©