Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 113Sosiaali- ja terveyslautakunta § 113 12.04.2006

Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Eija Määtän valituksen johdosta

STLTK § 113

Oulun hallinto-oikeus pyytää Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallitusta hankkimaan sosiaali- ja terveyslautakunnan perustellun lausunnon Eija Määtän tekemän valituksen johdosta sekä antamaan mahdollisen oman lausuntonsa asiassa ja liittämään mukaan valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat asiakirjat. Lausuntoa pyydetään 10.4.2006 mennessä, määräaikaan on pyynnöstä saatu jatkoa 20.4.2006 saakka.

Eija Määtän Oulun hallinto-oikeudelle osoittama valitus on liitteenä ja valituksessa mainitut liitteet ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Liite nro: 3

Sairaanhoitaja Eija Määttä on valittanut Oulun hallinto-oikeuteen Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnan 8.2.2006 tekemästä kahdesta (2) päätöksestä (§:t 42 ja 43), joista lautakunta hylkäsi Määtän oikaisuvaatimukset koskien ylihoitaja Marjo Huovinen-Tervon viranhaltijapäätöksiä ensiksi olla myöntämättä Määtälle virkavapautta ajalle 1.1.-31.12.2006 ja toiseksi irtisanoa Määttä sairaanhoitajan virasta Kainuun keskussairaalassa 13.7.2006 lukien.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta esittää valituksen johdosta pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

Sairaanhoitaja Eija Määttä on anonut palkattomalle virkavapaalle jatkoa 1.1.-31.12.2006 hoitaakseen vammautunutta lähiomaista kotonaan. Kyseessä on harkinnanvarainen virkavapaus, jota ylihoitaja Marjo Huovinen-Tervo toimivaltaisena viranhaltijana ei katsonut voivansa jatkaa, koska Määtän poissaolo oli jatkunut jo noin neljä (4) vuotta ja kuntayhtymässä on ollut jatkuvasti puutetta osaavista sairaanhoitajista. Jotta Määtällä olisi ollut mahdollisuus varautua ennalta tulevaan ja ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin Huovinen-Tervo oli kertonut Määtälle hyvissä ajoin syksyllä 2005 puhelimitse ja kirjeitse, että jatkoa ei voida enää myöntää em. syystä.

Lähtökohtana on, että kenelläkään viranhaltijalla ei voi olla oikeutta saada loputtomasti virkavapautta, kieltäytyä ottamasta vastaan omaa vastaavaa työtä jäämällä luvatta pois virantoimituksesta. Määttä on ollut hyvin tietoinen, että ellei hän palaa virantoimitukseen virkavapautensa jälkeen hänen virkasuhteensa päättyy, ja hän ilmoittikin itse 27.12.2005 päivätyllä kirjeellä halunsa tulla irtisanotuksi.
Syntyneessä tilanteessa varoituksen antamisella ja sen seikan selvittämisellä, olisiko irtisanominen voitu välttää sijoittamalla Määttä johonkin muuhun virkasuhteeseen, ei ollut merkitystä. Palvelussuhteen mahdollista päättämistä varten järjestettiin ao. kuulemistilaisuus 12.1.2006, jossa ei ilmennyt asian kannalta mitään uutta, minkä seurauksena Huovinen-Tervo toimivaltaisena viranhaltijana sanoi Määtän irti 13.07.2006 lukien perusteena luvaton poissaolo 1.1.2006 lähtien ja siitä aiheutuva virkatehtävien jatkuva laiminlyönti (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 35 §). KVTES:n IX Luvun 5 §:n mukainen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Määttä ei ole palannut töihin irtisanomisaikanakaan.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että valituksen alaisena olevat ylihoitaja Huovinen-Tervon päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kunnallista yleistä viranhaltijalakia ja kuntayhtymän hallintosääntöä noudattaen.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että valitus hylätään kaikilta osin.

Lisätietoja asiasta antava vs. terveysjohtaja Mauno Saari, puh. (08) 6156 2000, 044-797 0200 ja henkilöstöjohtaja Aaro Rönkä, puh. 044-710 0865 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa Oulun hallinto-oikeudelle Eija Määtän valituksen johdosta esittelytekstin mukaisen lausunnon ja toteaa, ettei valitus anna aihetta muuttaa ylihoitaja Marjo Huovinen-Tervon tekemiä viranhaltijapäätöksiä, Eija Määtän virkavapaahakemukseen ajalle 1.1.-31.12.2006 tehtyä kielteistä päätöstä sekä virasta irtisanomista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.©