Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 117
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 117 12.04.2006

Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Tuotannon ohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä potilaskohtainen kustannus-/resurssilaskentamalli

STLTK § 117

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on valmisteltu Pohjoisen ERVA-alueen "Tuotannon ohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä potilaskohtainen kunstannus-/resurssilaskentamalli -hanketta yhdessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Lapin sairaanhoitopiirin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Hankkeeseen haetaan valtionavustusta Oulun lääninhallitukselta. Alla on hankkeesta lyhyt kuvaus ja hankkeen hankehakemus on liitteenä.

Tuotannon ohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä potilaskohtainen kustannus-/resurssilaskentamalli

Liite nro: 6

Arvioitu toteuttamisaika: 1/2006-12/2007
Hankkeen kokonaiskustannukset 470 000 €
Haettava valtionavustus 235 000 €
Kainuun maakunta -kuntayhtymän osuus 26 500 €

Hankekuvaus:
Kansallinen projekti terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi suosittaa palvelujärjestelmän uudistamista. Erikoissairaanhoidossa uudistuksen tavoitteena ovat korkeatasoiset palvelut kustannustehokkaasti tuotettuna. Tämän aikaansaamiseksi vaativa erikoissairaanhoito suunnitellaan erityisvastuualueittaisina kokonaisuuksina. Erikoissairaanhoidon palvelutuotannon kehittäminen ja yhteistyön edellytykset lähtevät piirikohtaisesta sisäisen palvelurakenteen taustasta. Palvelujen tuottamisen ohjaamiseksi kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla tarvitaan tarkastelumalli, joka huomioi lääketieteellisten, rakenteellisten ja inhimillisten tekijöiden lisäksi taloudelliset tekijät.

Valtakunnallisen SaTu hankkeen (erikoissairaanhoidon tuotteistuksen kehittäminen) suunnitelmassa todetaan: "Valtakunnallinen yhdenmukaisuus erikoissairaanhoidon tuotteissa ja mahdollisuus vertailla lähialueiden palveluja tukisi pitkäjänteistä palvelujen tarjonnan ja tarpeen suunnittelua. Erikoissairaanhoidon toteuttamistavat ja keinot muuttuvat, hoidon kustannusvaikutukset pohdittavat sekä palvelujen ostajia että tarjoajia. Ongelmia ilmenee muun muassa siksi koska erikoissairaanhoidon tuotteistuksessa käytettävät menetelmät ovat eriäviä eikä käsitemäärittelyt esimerkiksi kustannusten määrittelyjen osalta ole yhdenmukaisia. "Nyt käsillä olevassa hankkeessa valmistellaan viidelle pohjoiselle sairaanhoitopiirille yhteinen, valtakunnalliset suositukset (SaTu) huomioiva malli, jota voidaan hyödyntää palvelujen tuotannon ohjaamisessa, työnjaossa, tuotteistuksessa ja hinnoittelussa.

Hankkeen menot ja rahoitus
Vuosi 2006
Vuosi 2007
Yhteensä
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset

290 000

180 000

470 000
Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus

145 000

90 000

235 000
- josta maakunnan osuus
16 500
10 000
26 500
Haettava valtionavustus
145 000
90 000
235 000

Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 ja hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh. (08) 6156 2021, 0500-686 024 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Tuotannon ohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä potilaskohtainen kustannus-/resurssilaskentamalli -hankkeen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.©