Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 118Sosiaali- ja terveyslautakunta § 118 12.04.2006

Esitys maakunnallisen liikuntamallin suunnittelusta

STLTK § 118

Maakunnallisuus on Kainuussa uusi tekijä myös liikunnan osalta ja maakunnan, kuntien ja kansalaistoiminnan keskeinen yhteistyö ei vielä ole selkiytynyt. Tuloksellinen yhteistyö Kainuussa edellyttää uuden ja toimivan terveyttä edistävän liikuntamallin kehittämistä. Liikuntamallin vaikuttavuus ja tulokset näkyvät myöhemmin eri-ikäisten kainuulaisten hyvänä olona, lisääntyneenä hyvinvointina ja terveytenä.

Liikunnan myönteisistä terveysvaikutuksista on kiistatonta tutkimusnäyttöä. Liikuntaa lisäämällä voidaan väestön toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia parantaa merkittäväksi sekä säästää julkisen sektorin kustannuksia.

Terveyttä edistävän liikunnan lisäämiseksi ja siihen liittyvän toiminnan tasapainoiseksi kehittämiseksi on tarpeellista tehostaa yhteistyötä yli hallinnollisten rajojen.

Kansanterveyslaitoksen julkaisujen mukaan Kainuussa väestön koettu terveys on hyvä, huolimatta koko maata korkeammasta kroonisten sairauksien esiintyvyydestä. Ikävakioitu sairastavuusindeksi, joka koko maassa on 100 vaihtelee Kainuun kunnissa Kajaanin 110:stä Puolangan lähes 160:een. Erityisen yleisiä maakuntasairauksia ovat astma, sepelvaltimotauti ja sydämen vajaatoiminta, mutta myös muiden kroonisten sairauksien ikävakioidut esiintyvyysluvut ylittivät maan keskiarvon vuoden 2003 lopussa.

Maakunnallisen liikuntamalliesityksen alustava suunnittelukokous esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että lautakunta päättää maakunnallisen, terveyttä edistävän liikuntamallin kehittämisestä vuoden 2006 aikana ja nimeää työryhmän jäsenet ja vastuullisen vetäjän sekä osoittaa toimintaa varten tarvittavan määrärahan.

Työryhmän työ on suunniteltu käynnistyväksi huhtikuussa ja tavoitteena on, että kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä työryhmä on kehittänyt liikunnan toimintamallin niin, että eri toimijatahoilla on mahdollisuus arvioida toimintamallin aiheuttamia vaikutuksia oman toimintansa käytäntöihin sekä mahdollisia vaikutuksia vuoden 2007 taloussuunnitteluun. Yksityiskohtaisen mallin on määrä valmistua vuoden 2006 loppuun mennessä ja käyttöönotettavissa vuoden 2007 alusta.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 ja terveyden edistämisen suunnittelija Annikki Aitoaho, puh. (08) 6156 7484, 044-7101 484 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1) päättää, että maakunnallisen terveyttä edistävän liikuntamallin kehittäminen valmistellaan vuoden 2006 aikana

2) päättää valita sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajan työryhmään

3) saattaa asian Kajaanin kaupungin, Kuhmon kaupungin, Kainuun Sydänyhdistyksen ja Kainuun Liikunnan tietoon ja pyytää niitä nimeämään edustajansa työryhmään.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi ja valitsi sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajaksi työryhmään Sanni Väisäsen.©