Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 104Sosiaali- ja terveyslautakunta § 86 22.03.2006
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 104 12.04.2006

Tarjoukset Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksesta

STLTK § 86

Kainuun maakunta -kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun asumispalveluiden ostamiseksi ja on 9.12.2005 julkaistulla ilmoituksella pyytänyt tarjousta kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksesta. Tarjousasiakirjat on ollut saatavina 27.12.2005 saakka osoitteesta Kainuun maakunta -kuntayhtymä/Hankintatoimisto Sotkamontie 13, 87140 Kajaani tai osoitteesta hankintatoimisto@kainuu.fi. Asiakirjat on voinut myös tulostaa 12.12.2005 alkaen Kainuun maakunta -kuntayhtymän www.sivuilta osoitteesta www.kainuu.fi> Yhteiset palvelut> Hankinnat.

Tarjouspyyntö koski sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja palveluja.

Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on pyydetty laatimaan erilliseen Word-tiedostoon ja lähettämään 31.12.2005 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hankintatoimisto@kainuu.fi. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista on laadittu yhteenveto, joka on lähetetty kysyjille ja muille tarjouksen jättäneille sähköpostiosoitteen ilmoittaneille 10.1.2006 mennessä.

Tarjoukset on pitänyt toimittaa suljetussa kirjekuoressa neljänä kappaleena 19.1.2006 mennessä Kainuun maakunta -kuntayhtymän Hankintatoimistoon.

Kehitysvammaisten asumis- ja hoivapalveluista on määräaikaan mennessä on tarjouksensa jättänyt 19 palveluntuottajaa. Palvelukokonaisuuteen 1 jätettiin kuusi (6) tarjousta, palvelukokonaisuuteen 2 kahdeksan (8) tarjousta ja palvelukokonaisuuteen 3 13 tarjousta. Yhteenveto tarjouksen jättäneistä jaetaan lautakunnalle erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 1

Asiaa esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

Lisätietoja antavat logistiikkapäällikkö Laila Härkönen, puh. (08) 6156 2076 ja vammaispalvelupäällikkö Marja Malin, puh. (08)6156 2922, 044-715 6922 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Teen päätösehdotukseni kokouksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Marjatta Repo ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 13:15-13:40. Pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa toimi Marita Pikkarainen.

Lautakunnalle jaettiin koosteet tarjoajien järjestyksestä ja tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailusta sekä tarjouspyyntö. Jaettu materiaali on salassa pidettävää.

Seuraavaan kokoukseen toimitetaan tarjousten avauspöytäkirja lautakunnan nähtäväksi.

Asiantuntijoina tämän asian käsittelyn aikana klo 13:15 alkaen olivat vammaispalvelupäällikkö Marja Malin ja logistiikkapäällikkö Laila Härkönen. Marja Malin poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 13:40.

Sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1) keskustelee asiasta ja merkitsee sen tässä kokouksessa tiedoksi
2) päättää, että asia tuodaan seuraavassa kokouksessa päätösasiana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi.
_______

STLTK § 104

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Teen päätösehdotukseni kokouksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merja Kyllönen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 13.30 - 13.40.

Asiaa valmistelleen työryhmän esitys kehitysvammalain ja vammai-
palvelulain mukaan järjestettävien asumis- ja hoitavapalvelujen han
kinnasta:

1. Tarjouksia jätettiin yhteensä 19 kpl.
2. Tarjouksia hylättiin 2 kpl.
1. peruste: tarjoaja edellytti maakunnan ostavan kaikki
tarjoajan tarjoamat paikat.
2. peruste: henkilökunnan koulutustaso ei täyttänyt tar-
jouspyynnössä vaadittua tasoa.
3. Esitys hyväksyttävistä palveluntuottajista.

Palvelukokonaisuus 1. (tarjouspyyntöasiakirja s. 5)

1 hh
1. nro 12, Keltasirkku
2. nro 15, Palvelukoti Kanerva
3. nro 1, Invalidiliitto
4. nro 9, Suomussalmen vanhustentaloyhdistys
5. nro 13, Pitämän palvelutalo
6. nro 10, Yrjö ja Hanna-säätiö

2 hh
1. nro 12, Keltasirkku
2. nro 9, Suomussalmen vanhustentaloyhdistys
3. nro 15, Palvelukoti Kanerva
4. nro 1, Invalidiliitto
5. nro 10, Yrjö ja Hanna-säätiö
6. nro 13, Pitämän palvelutalo

Palvelukokonaisuus 2 (tarjousasiakirja s. 5 - 6)

2A, 1 hh

1. nro 9, Suomussalmen vanhustentaloyhdistys
2. nro 15, Palvelukoti Kanerva
3. nro 12, Keltasirkku
4. nro 13, Pitämän palvelukoti
5. nro 10, Yrjö ja Hanna-säätiö

2A, 2hh

1. nro 15, Palvelukoti Kanerva
2. nro 9, Suomussalmen vanhustentaloyhdistys
3. nro 3, Pihlajaharju
4. nro 12, Keltasirkku
5. nro 10, Yrjö ja Hanna-säätiö

2B, 1 hh (sisältää yöpartion)

1. nro 9, Suomussalmen vanhustentaloyhdistys
2. nro 2, Mikeva

2B, 2hh

1. nro 9, Suomussalmen vanhustentaloyhdistys

Palvelukokonaisuus 3 (Tajousasiakirja s. 6)

1 hh

1. nro 18, Aittoranta
2. nro 17, Materon hoitokoti
3. nro 4, Hyrynsalmen Vanhustentaloyhdistys
4. nro 7, Palvelukoti Kanerva
5. nro 6, Kotikoivu
6. nro 7, Kotimänty
7. nro 1, Invalidiliitto
8. nro 5, Mäntykoti
9. nro 12, Keltasirkku
10. nro 14, Kesäheinä
11. nro 19, Palvelusäätiö Kuhmo
12. nro 10, Yrjö ja Hanna-säätiö
13. nro 2, Mikeva

2 hh

1. nro 18, Aittoranta
2. nro 17, Materon hoitokoti
3. nro 14, Palvelukoti Kanerva
4. nro 7, Kotimänty
5. nro 6, Kotikoivu
6. nro 1, Invalidiliitto
7. nro 12, Keltasirkku
8. nro 10, Yrjö ja Hanna-säätiö

Sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy työryhmän tekemän esityksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.©