Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 12.04.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 12.04.2006 / Pykälä 106Sosiaali- ja terveyslautakunta § 106 12.04.2006

Ilmoitusasiat

345/65.658/2006
1064/22.222/2005

STLTK § 106

1) Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 27.3.2006 saapuneella kirjeellä ilmoittanut "Hoitotyön osaamisen johtaminen; terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä Kainuussa vv. 2006-2007" myönnettyä kehittämishanketta koskevan tarkennetun hankesuunnitelman hyväksymisestä. Lääninhallitus on merkinnyt tarkennetut asiakirjat osaksi lääninhallituksen 28.2.2006 tekemää päätöstä OLH-2005-04720/So-613.

2) Stakesin työpapereita sarjassa numerolla 10/2005 on julkaistu Mauno Konttisen toimittama Tilaaja-tuottajamalli terveydenhuollossa Stakesin asiantuntijoiden näkemyksiä. Raportti on tarkoitettu niille päättäjille ja asiantuntijoille, jotka joutuvat pohtimaan vuonna 2005 aloitetun kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ratkaisuvaihtoehtoja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Raportti jaetaan lautakunnan jäsenille erillisliitteenä. Raportin verkkoversio löytyy osoitteesta www.stakes.fi.

Erillisliite nro: 3

3) Sisäasiainministeriön julkaisuja 18/2006 on 27.3.2006 julkaistu Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän raportti kokeilun ensimmäisestä toimintavuodesta. Raportissa kuvataan tiiviisti Kainuun hallintokokeilua ensimmäisenä toimintavuotena alueella, sen palvelurakenteessa, taloudessa ja hallinnossa sekä kehityksessä tapahtuneita muutoksia. Raportti perustuu pääosin toimijoiden omakohtaisiin kokemuksiin ja arkipäivässä syntyneisiin näkemyksiin ja siinä pyritään esittämään faktoja hallintokokeilun edistymisestä. Raportti jaetaan lautakunnan jäsenille erillisliitteenä. Raportin verkkoversio löytyy osoitteesta www.intermin.fi.

Erillisliite nro: 4

1) Sosiaaliasiamies on lähettänyt lautakunnalle tiedoksi Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhepalveluiden vammaispalvelua koskeneen 17.3.2006 pidetyn palaverin muistion. Kokouksessa oli edustajat maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialalta, Oulun lääninhallituksesta, Invalidiliitosta, Kynnys ry:stä ja Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:stä. Muistio jaetaan lautakunnan jäsenille erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 5

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merkitsi tiedoksi.©