Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 03.05.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 03.05.2006 / Pykälä 129Sosiaali- ja terveyslautakunta § 129 03.05.2006

Ilmoitusasiat

STLTK § 129

1) Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston valtionavustuspäätös 29.03.2006 OLH-2006-00984/So-614/VALTIONAVUSTUKSEN MAKSAMINEN LASTEN JA NUORTEN PSYKIATRISEEN HOITOON JA KUNTOUTUKSEEN
Oulun lääninhallitus maksaa päätöksellä 29.3.2006 myönnetyn valtionavustuksen 1. eränä 14.812,50 euroa 11.4.2006 Kainuun maakunta -kuntayhtymän tilille OKO 500001-2227474. Valtioneuvoston asetuksen 90/2006 mukaan lääninhallitus maksaa avustuksen ennakkona kahdessa erässä, ensimmäisen huhtikuussa ja toisen toukokuussa 2006.

2) Oulun hallinto-oikeuden päätös numero 06/0169/1, diaarinumero 00296/06/2206 . Päätös, johon on haettu muutosta: Kainuun maakunta -kuntayhtymän työterveyshuollon vastuualuepäällikkö on ottanut työterveyshoitajan tehtäviin Asta Oikarisen ja Pia Toivaisen. Lisäksi työterveyshhoitaja Riitta Tervo on tarkoitus siirtää Kajaanin vastaavaksi työterveyshoitajaksi. Vaatimukset hallinto-oikeudessa: Työterveyshuollon vastuualuepäällikkö Juha Korhosen, työterveyshoitaja Leena Kinnusen ja työterveyshoitaja Riitta Tervon menettely on tutkittava. Huotari on kantelussaan todennut muun muassa, että päätöksenteossa on hänen työkokemuksensa ja koulutuksen oslata toimittu mielivaltaisesti ja asian käsittelyä on viivytetty. Huotaria ei ole informoitu asiassa ja päätös on perustunut puutteelliseen selvitykseen. Lisäksi Huotaria on painostettu ja kohdeltu epäasiallisesti ja alentavasti. Asian käsittely ja eteneminen ei ole ollut hyvän hallintotavan mukaista. Lisäksi Huotari on vaatinut selvityksen siitä, perustuuko Tervon siirtäminen toiseen virkaan lakiin. Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut: Hallinto-oikeus jättää kantelun tutkimatta. Kuntalain 8 §:n 2 monentin mukaan lääninhallitus voi kantelun johdosta tutkia, onko kunta toiminut voimassa olevien lakien mukaan. Huotari on kanteluksi otsikoimassaan kirjelmässä pyytänyt hallinto-oikeutta tutkimaan, ovatko viranomaiset virkatoimissaan toimineet lainmukaisesti. Asiassa on näin ollen kysymys hallinnollisesta kantelusta, jonka tutkiminen ei kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan. Sovelletut oikeusohjeet: Perusteluissa mainitut sekä hallinto-oikeuslaki 3 §.

3) Ristijärven kunnanhallitus on lähettänyt 5.4.2006 päivätyn kannanoton ja vetoomuksen Ristijärven terveydenhuoltotilanteen johdosta Kainuun maakunta -kuntayhtymän päättäjille. Kirje jaetaan lautakunnan jäsenille erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 1

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merkitsi tiedoksi.©