Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 03.05.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 03.05.2006 / Pykälä 125Sosiaali- ja terveyslautakunta § 125 03.05.2006

Virkojen lakkauttaminen

STLTK § 125

Maakuntahallitus perusti kokouksessaan 1.12.2004 § 25 ja 7.12.2004 § 40 uusia virkoja ja määritteli uusia johtamistehtäviä. Samalla päätettiin lakkauttaa vastaava määrä virkoja.

Maakuntahallitus määritteli perustaessaan uudet virat viranhaltioiden keskeiset tehtävät. Taloushallinnon osalta perustettiin talousjohtajan ja talouspäällikön virka yhteisten palvelujen vastuualueelle. Sosiaali- ja terveystoimen osalta sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli sosiaali- ja terveystoimen uusien virkojen perustamista ja täyttämismenettelyn aloittamista kokouksessaan 24.11.2004 § 10. Taloushallinnon osalta perustettiin sosiaali- ja terveystoimeen talouspäällikön virka ja määriteltiin että talouspäällikkö toimii sosiaali- ja terveystoimen yhteisten palvelujen johdon tuessa.

Kainuun maakunnan taloushallintoa johtaa talousjohtaja. Hänet on sijoitettu maakunnan yhteisten palvelujen tulosyksikköön, johon on sijoitettu myös yksi talouspäällikkö, koulutustoimialalla ja Kainuun ammattiopistossa on yhteinen talousjohtaja sekä sosiaali- ja terveystoimialalla talouspäällikkö. Kainuun maakunnan taloushallintoa hoidetaan yli toimialarajojen siten, että sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö toimii myös yhteisten palvelujen työtehtävissä ja on talousjohtajan sijainen. Kainuun maakunta – kuntayhtymän johto edellyttää toimimista yli toimialarajojen entistä tiiviimmin myös tulevaisuudessa.

Taloushallintoon liittyvät tehtävien uudelleen järjestelyistä on tiedotettu henkilöille. Tehtäväjärjestelyjä koskeva kuulemistilaisuus on pidetty 10.11.2004 ja yleissopimuksen mukainen yhteistoimintamenettely tehtäväjärjestelyistä ja henkilöstön kuulemisesta on pidetty 1.3.2006. Talouspäällikön virkojen lakkauttamista koskeva kuulemistilaisuus on pidetty 27.3.2006 ja tehtäväjärjestelyjä koskeva kuulemistilaisuus 11.4.2006, jotka ovat olleet samalla kunta-alan yleissopimuksen mukaista yhteistoimintamenettelyä.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 24 § 1 mom. mukaan;
Viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.

Viranhaltijoille järjestetyssä kuulemistilaisuudessa on kerrottu, että virkaehtosopimuksen mukaan tehtäväkohtainen palkka määräytyy työnvaativuuden mukaan, ei tehtävänimikkeen mukaan. Yhdenvertaisuuden johdosta, tehtäväkohtainen ja työnvaativuuden mukainen palkan soveltaminen on tärkeä. Käydyissä kuulemisissa on käynyt ilmi ettei suostumusta siirtoihin toisiin virkoihin/vakansseihiin saada jos viranhaltijan varsinainen palkka alenee.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 37§ 1mom.
Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet. Virkasuhde voidaan irtisanoa, kun viranhaltija tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä, työnantajan tai asianomaisen yksikön uudelleen järjestelyjen vuoksi taikka muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä tai kouluttaa uusiin tehtäviin.

Kainuun maakunta – kuntayhtymän taloushallinnon toimintojen muutoksien ja tehtyjen uudelleenjärjestelyjen myötä on kahden talouspäällikön työtehtävät talouspäällikkönä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, joten taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste on olemassa. Toisaalta talouspäälliköt ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden voidaan ottaa laskentasihteerin työsuhteeseen siihen kuuluvin palkkaehdoin.

Käytyjen kuulemis- ja yhteistoimintamenettelyjen aikana on pääluottamusmies Ella Kiljunen esittänyt esim. seuraavaa: Kainuun hallintokokeilulaki 44 § lähtee myös siitä, että henkilöstö siirretään aikaisempia tehtäviä vastaaviin tehtäviin. Virkaan liittyvät oikeudet ja etuudet eivät siirron yhteydessä muutu.

Kainuun hallintokokeilulain 44 § mukaan kysymyksessä on siirtymähetken tilanteesta. Sosiaali- ja terveystoimen yhteisten palvelujen johdon tuen henkilöstö ovat siirtyneet 1.1.2005 kuntayhtymän palvelukseen siten, etteivät virka- tai työsopimussuhteeseen liittyvät oikeudet ja etuudet ole siirron yhteydessä muuttuneet.

Hallituksen (HE 198/2002) esityksessä eduskunnalle laiksi Kainuun hallintokokeilusta on lainsäätäjän tarkoituksena 44 §:ään mainittu mm. seuraavaa; Koska kokeilun tarkoituksena on siirtyä kokeilualueen tarpeet kokonaisuutena huomioon ottavaan päätöksenteko- ja hallintojärjestelmään, tulee kokeilu kuitenkin pitkällä aikavälillä vaikuttamaan henkilöstön määrään, sijoittumiseen ja tehtäviin. Päätöksentekovalta näissä asioissa kuuluu maakuntavaltuustolle.

Nyt sosiaali- ja terveystoimialan yhteisten palvelujen johdon tuen tehtävissä tehtäväjärjestelyissä ei ole kysymys enää siirtymävaiheen tilanteesta, joten hallintokokeilulain 44 § ei voi tulla enää huomioiduksi.

Kainuun maakunnan hallintosäännön 21 § mukaan virkojen lakkauttamisesta päättäminen kuuluu maakuntavaltuustolle.

Lisätietoja antavat asiasta vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi sekä talouspäällikkö Pirjo Selesniemi, puh. 044-7101 335 tai etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää maakuntavaltuustolle, että se lakkauttaa kaksi (2) talouspäällikön virkaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Raili Tervo esitti asian pöydälle jättämistä. Tauno Ronkainen kannatti Raili Tervon ehdotusta.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, järjestettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Raili Tervon ehdotusta, äänstävät "ei". Äänestyksessä annettiin neljä "jaa"-ääntä (Kemppainen Tapani, Kemppainen Raili, Tolonen Kaisa ja Turpeinen Pekka) ja kuusi "ei"-ääntä (Leinonen Ahti, Kanniainen Mikko, Määttä Anneli, Ronkainen Tauno, Tervo Raili ja Väisänen Sanni).

Puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt Raili Tervon ehdotuksen äänin 6 - 4.

Hannu Juntunen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 13.50.©