Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 03.05.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 03.05.2006 / Pykälä 127Sosiaali- ja terveyslautakunta § 127 03.05.2006

Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Kainuulainen työkunto -projekti (1.1.2006-31.12.2007)

STLTK § 127
Kainuulainen Työkunto -projektin kokonaistavoitteena on kehittää nykyisen työvoimanpalvelukeskuksen (TYP) ja maakunnan palvelujärjestelmän välistä yhteistyötä ja työmenetelmiä, niin että se kykenee entistä kokonaisvaltaisemmin tarjoamaan eri asiantuntijuuteen perustuvaa suunnitelmallista, pitkäjänteistä, tutkittua ja kokonaisvaltaista asiantuntemusta pitkäaikaistyöttömien terveyden, työkyvyn ja työkunnon ylläpitämiseksi ja edelleen työllistymisen edistämiseksi. Yksi keskeinen työmenetelmään liittyvä kehittämistehtävä on hakea mallia sille, miten asiakkaan kokonaisvaltainen työ- ja terveyskunnon tilanne saadaan huomioiduksi osaksi asiakkaan palveluprosessia ja sen etenemistä. Eli miten kohderyhmän työ- ja terveyskuntoa voidaan selvittää, mitata, tukea, mallintaa ja seurata sekä miten tämä tieto yhdistetään osaksi asiakkaan tilannetta ja sen eteenpäinviemistä sekä osaksi koko julkista sosiaali- ja terveysjärjestelmää

Liite nro: 2

Hankkeen kohderyhmänä on Kajaanin seudun TYP:n pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät asiakkaat, joita on n. 300 henkilöä. Tästä joukosta valitaan hankkeen jatkotoimenpiteisiin 50 hengen testiryhmä. Kaikki 300 henkilöä osallistuu työ- ja terveyskunnon ns. perustestaukseen (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja lääketieteellinen testaus). Tämä testaus tuottaa läpileikkauksen koko kohderyhmän työ- ja terveyskunnosta. Kohderyhmän kokonaismäärää (300) perustellaan sillä, että hankkeen tavoitteiden vaikuttavuutta pystytään arvioimaan laajemmin. Lisäksi hankkeen toimenpiteet kohdistuvat suuremmalle joukolle kohderyhmää ja näin hyöty on laajempi, kuin vain jos kohteena olisi pelkästään 50 hengen testiryhmä. Myös kokonaiskustannukset aloittavaa kohden pysyvät kohtuullisena.

Hankkeen kautta palkattava hankehenkilöstö: 1 lääkäri, 2 ohjaavaa terveydenhoitajaa, 2 terveyskunnon suunnittelijaa sekä 1 projektipäällikkö ja 1 osa-aikainen (50 %) projektisihteeri.

Rahoitussuunnitelma 2006 2007 Yhteensä
Maakunta -kuntayhtymän rahoitus, 15 % 27 369,60 53 789,10 81 158,70
Haettava ESR, 85 % 155 094,40 304 804,90 459 899,30
Muu rahoitus, josta
- Julkinen rahoitus
- Yksityinen rahoitus
Tulorahoitus
Rahoitus yhteensä 182 464,00 358 594,00 541 058,00


ERIKSEEN RAPORTOITAVAT MUIDEN
TAHOJEN RAHOITUSOSUUDET, JOIHIN EI
MYÖNNETÄ ESR:N TAI VALTION RAHOITUSTA:

Kunta-yhtymän lisäys lääkärin palkkaan
Yhteensä 22 889 54 933 77 822
Lisäpalkka 3366€/kk 16 830 40 392 57 222
Sivukulut 31 % 5 217 12 522 17 739
Lomarahat 5 % 842 2 020 2 861

Yht.kaikkien työntekijöiden palkat 159 773 333 189 492 962

Yht. kaikki hank. kustannukset 205 353 413 527 618 880
Maakunta -kuntayhtymän omarahoitus yht. 50 258 108 722 158 981
(lisätty lääkärin kokonaispalkkamenot)

Lisätietoja asiasta antaa kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen puh. 044-710 0862 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kainuulainen työkunto -projektin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.©