Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 302Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 302
20.12.2006

Vanhustenhoidon laitosjärjestelyjen III-vaihe

STLTK § 302

Maakuntahallintoon siirryttäessä tehtiin periaatepäätös, että Kainuun kunnissa olevat terveyskeskussairaalat ryhmitellään uudelleen. Terveyskeskussairaalatoimintaan jäi seuraavat yksiköt:

 

Kajaani
56 sairaansijaa
Kuhmo
30 sairaansijaa
Sotkamo
32 sairaansijaa
Suomussalmi
29 sairaansijaa

Ristijärven, Puolangan, Hyrynsalmen, Paltamon ja Vuolijoen vuodeosastot siirrettiin vanhuspalvelujen tulosalueella. Lisäksi Kuhmosta, Suomussalmelta ja Kajaanista siirrettiin hoivaosastot. Samalla sovittiin, että akuuttien paikkojen määrää pienennetään em. siirtyvissä yksiköissä.

Vanhustenhuollon akuuttihoidon paikoilla voidaan hoitaa invasiivisten toimenpiteiden (iv-tiputus) tarpeessa olevia sekä tarkkailupotilaita.

Vanhustenhuollon laitosten akuuttipaikoille potilaiden ottamisesta päättää lääkäri. Toistaiseksi laitoshoidossa olevien potilaiden ja asiakkaiden maksut ja hoitoon ottaminen on sosiaali- ja terveyslautakunnan 30.12.2004 tekemällä päätöksellä delegoitu vanhustenhuollon ao. tulosyksikön päällikölle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 23.11.2005 § 235 muuttaa Puolangan vuodeosaston 23 pitkäaikaispaikkaa ja Hyrynsalmen 18 pitkäaikaispaikkaa sosiaalihuoltolain mukaisiksi laitoshoidonpaikoiksi 1.1.2006 alkaen. Samalla lautakunta päätti, että Hyrynsalmen paikkasuhdetta tarkistetaan uudelleen, kun kokemuksia Puolangan paikkasuhteen muutoksesta saadaan. Ja, että vastaava paikkasuhteen tarkistaminen tehdään vuoden 2006 aikana kaikilla seuduilla koskien laitoshoidon yksiköitä, jotka vuoden 2005 alusta siirtyivät organisatorisesti vanhuspalveluiden yksiköiksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 1.3.2006 § 72 muuttaa 1.4.2006 alkaen Vuolijoen vuodeosaston 19 paikkaa ja Ristijärven vuodeosaston 20 paikkaa sekä Hyrynsalmen vuodeosaston viisi (5) akuuttipaikkaa sosiaalihuoltolain mukaisiksi laitoshoidon paikoiksi. Lautakunta päätti, että em. muutoksen kanssa samanaikaisesti tarkastellaan henkilöstörakennetta. Lisäksi lautakunta päätti, että nopean diagnostiikan yksikön valmistuttua jatketaan edelleen vuoden 2005 alusta organisatorisesti vanhuspalveluiden yksiköiksi siirtyneiden yksiköiden paikkasuhteen tarkistamista.

Lautakunnan päätösten jälkeen Hyrynsalmelle ja Puolangalle jäi vielä viisi (5) akuuttipaikkaa kummallekin, mutta Vuolijoelle ja Ristijärvelle ei jäänyt akuuttipaikkoja.

Sosiaalihuollon laitokselle on tunnusomaista, että siellä annetaan hoitoa, kuntoutusta ja ylläpitoa erityistä huolenpitoa vaativille henkilöille, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, mutta jotka eivät selvitä kotona tai muussa avohoidossa säännöllisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä huolimatta. (SosTMA perusteista avohoidon ja laitoshoidon määrittelemiseksi.)

Lisätietoja antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033, vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08) 6156 7237, 044-7101 669 ja vs. terveysjohtaja Mauno Saari puh. tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

1) muuttaa Puolangan vuodeosaston viisi (5) akuuttipaikkaa ns. lyhytaikaista laitoshoitoa vaativiksi kuntoutuspaikoiksi,

2) että kuntoutuspaikoilla oleville asiakkaille ei tehdä pitkäaikaispäätöksiä vaan asiakkaat viipyvät kuntoutuspaikoilla osastojakson jatkohoitona korkeintaan 1-2 viikkoa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja täydensi päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

1) muuttaa 1.1.2007 Puolangan vuodeosaston viisi (5) akuuttipaikkaa sosiaalihuoltolain mukaisiksi laitoshoidon paikoiksi. Joilla hoidetaan ns. lyhytaikaista kuntouttavaa laitoshoitoa tarvitsevia asiakkaita;

2) että lyhytaikaisilla kuntoutuspaikoilla oleville asiakkaille ei tehdä pitkäaikaispäätöksiä vaan asiakkaat viipyvät kuntoutuspaikoilla osastojakson jatkohoitona ennen kotiutusta korkeintaan 1-2 viikkoa; ja

3) maksut määräytyvät alkaen lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksujen mukaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan täydentämän päätösehdotuksen.

________

©