Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 306Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 306
20.12.2006

Perhehoidon järjestäminen vanhuksille ja pitkäaikaissairaille 1.1.2007 alkaen

STLTK § 306

Perhehoidolla tarkoitetaan toimintaa, jossa yksityinen henkilö sitoutuu kodissaan hoitamaan perhehoitoa tarvitsevaa henkilöä sekä turvaamaan tämän tarpeenmukaisen hoivan ja huolenpidon.

Perhehoidolle on ominaista, että perhehoidettavat ovat osa perheyhteisöä ja jakavat arkipäivän elämän perhehoitajan ja hänen perheensä kanssa. Perhehoitotyötä voidaan luonnehtia elämäntavaksi, jossa yhdistyy yksityiselämä ja työ.

Perhehoito on ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa oman kodin ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoito tarjoaa lisävaihtoehdon vanhustenhuollon hoito- ja palvelukokonaisuuteen. Lähtökohtana vaihtoehtoja mietittäessä ovat yksilölliset tarpeet ja elämäntilanteet. Perhehoito voi olla tilapäistä tai pitkäaikaista.

Sosiaalihuoltolaki 25 §:

" Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuutta ja sosiaalista kehitystään. Perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muuta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen ja jonka ei katsota olevan tehostetun palveluasumisen, dementiakoodin tai laitoshoidon tarpeessa."

Perhehoitajalaki 3.4.1992/312

1 § Perhehoitaja. Perhehoitajalla tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, joka hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan kanssa tekemässä toimeksiantosopimuksen perusteella antaa kodissaan sosiaalihuoltolain 25 §:ssä tarkoitettua perhehoitoa.

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa.

Toimeksiantosopimus:

Toimeksiantosopimus tehdään jokaisen perhehoitoon sijoitetun ja perhehoitajan osalta erikseen. Toimeksiantosopimuksessa tulee sopia perhehoitajalain (312/1992) 4 §:n mukaiset asiat.

Perhehoitaja:

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa (Perhehoitajalaki 1 §). Perhe-hoitajaksi sopivuudesta pyydetään ko. alueen sosiaalityöntekijältä lausunto.

Hoitopalkkiot

Lailla perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (N:o 948/3.11.2006) säädetään perhehoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, kulu- ja käynnistämiskorvauksesta.

Hoitopalkkio:

Hoitopalkkio arvioidaan perhehoitajan kanssa yhdessä ottaen huomioon työn määrä ja vaativuus.

Henkilöt, jotka tarvitsevat toisen henkilön yhtämittaista hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa, hoitopalkkion suuruus on 483,00 €/kk.

Hoitopalkkion määrä tarkistetaan kerran vuodessa työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 b §:n nojalla kyseiselle vuodelle vahvistetulla palkkakertoimella. Perhehoitajalaki 2 §/3.11.2006.

Kulukorvaus

Maksettavan kulukorvauksen määrä on 456,00 €/kk. Kulukorvaus sisältää asunnon, ravinnon, kodin irtaimiston kulumisen, puhtaanapidon, henkilökohtaisen puhtauden, vaatehuollon, puhelinkulut, harrastus- ja virkistysmenot sekä tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata.

Kulukorvauksen lisäksi maksetaan myös kuitteja vastaan erityiskustannuksena: lääkekuluista ja terveydenhuollon kustannuksista, joita ei muun lainsäädännön nojalla korvata, enintään 35 €/kk.

Kulukorvauksen määrää tarkistetaan kerran vuodessa. Tarkastusperusteena on elinkustannusindeksin vuosimuutos.

Palkkion maksu hoidon keskeytyessä

Vanhusten perhehoidossa olevan hoidettavan hoidon keskeytyessä yli 6 pv kuukaudessa, kulukorvausta ja hoitopalkkiota ei makseta 6 pv ylittävältä osalta.

Käynnistyskorvaus

Perhehoitajalle voidaan maksaa käynnistämiskorvausta hoidon aloittamisesta aiheutuvista kustannuksista. Käynnistyskorvauksella on tarkoitus kattaa niitä kuluja hankinnoista, joita joudutaan tekemään sijoitusvaiheessa. Tällaisia hankintoja voivat olla kodin irtaimisto, liinavaatteet yms. Käynnistämiskorvauksiin ei lueta asuntoon kohdistuvia muutos- ja korjaustöitä, Käynnistyskorvauksen maksaminen harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Perhehoitajalle hoidon käynnistämisestä aiheutuvista tarpeellisista kustannuksista maksettava korvaus on perhehoidossa olevaa henkilöä kohtia enintään 870 €.

Käynnistämiskorvaus arvioidaan yhdessä perhehoitajan kanssa perhehoitajan tehdyn arvion mukaan (ja sitä maksetaan enintään 6 kk hoidon alkamisesta).

Perhehoidon asiakasmaksu:

Kuntayhtymä perii asiakkaalta asiakasmaksua 80 % nettotuloista. Nettotuloihin otetaan huomioon Kelan asumistuki ja hoitotuki. Asukkaan oman käyttövara on 20 % tuloista/kk tai vähintään 85 €/kk.

Maksun periminen poissaolon ajalta:

Kuukausimaksu peritään myös palvelun saajasta johtuvan kotona annettavan palvelun tilapäisen keskeytyksen ajalta.

Kotona annettavan palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Jos kotona annettava palvelu keskeytyy lyhyemmäksi ajaksi maakunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa maakunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Kotona annettavan palvelun keskeytyksen jatkuessa koko kuukauden, maksua ei peritä.

Tilapäinen perhehoito (lyhytaikainen perhehoito) 01.02.2006 alkaen:

Hoitopalkkio:

Lyhytaikaishoidosta 22 €/vrk

Kulukorvaus 15 €/vrk

Asiakasmaksu: 27,50 €/vrk

Vanhusten perhehoidossa; lyhytaikaishoitopaikalla osavuorokauden ohjatussa ja valvotussa päivähoidossa.

Hoitopalkkio: 12 €/päivä

Kulukorvaus: 7,50 €/päivä

Asiakasmaksu: 12 €/päivä

Perhepäivähoito sisältää tarvittavan hoidon, virkistystoiminnan, aamiaisen, lounaan ja kahvin.

Asiakas kustantaa itse kuljetuksen ja lääkkeet.

Lyhytaikaishoito kattaa ympärivuorokautisen hoiva-avun, ateria, siivous- ja vaatehuoltopalvelun ja virkistystoiminnan. Asiakas kustantaa itse kuljetuksen ja lääkkeet.

Perhehoitajan vapaa:

Perhehoitajalla on mahdollisuus vapaaseen, jonka pituus on yksi arkipäivä kutakin sellaista kalenterikuukautta kohden jona hän on toiminut toimeksiantosopimuksella vähintään 14 vuorokautta perhehoitajana (perhehoitajalaki 3.4.1992/312 6 §). Perhehoitajalle korvataan kustannukset normaalisti jos asiakkaan hoito tapahtuu kodissa. Jos kunta järjestää perhehoidossa olevalle hoidon perhehoitajan vapaapäivien ajaksi, perhehoitajalle ei makseta kulukorvauksia.

Lisätietoja antavat vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08) 6156 7237, 044-7101 669 ja asumispalvelupäällikkö Marjatta Kurki, puh. (08) 6156 6302, 044-777 3010 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vanhuksille ja pitkäaikaissairaille järjestetään perhehoito 1.1.2007 alkaen edellä esitetyllä tavalla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

________

©