Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 311Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 311
20.12.2006

Kainuun maakunta -kuntayhtymän Vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalveluiden toteutusperiaatteet

STLTK § 311

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 23.11.2005 § 238 ja täydensi 22.3.2006 § 95 Kainuun maakunta -kuntayhtymässä noudatettavia vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalveluiden toteutusperiaatteita 1.1.2006 alkaen.

Kainuun hallintokokeilun tehtävänä on mm. turvata kaikille maakunnan asukkaille palvelut tasavertaisesti sekä turvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja tuottaa ne nykyistä tehokkaammin. Sosiaali- ja terveystoimen kuljetusten osalta asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että koko maakunnassa lakisääteisten kuljetusten järjestämisessä ja korvaamisessa noudatetaan samoja periaatteita.

Tehty selvitys täydentää osaltaan vuonna 2004 valmistunutta Kainuun runkoliikennesuunnitelmaa sekä keväällä 2006 valmistunutta Oulun läänin matkojenyhdistelyn tarve- ja kehittämisselvitystä. Selvitystyötä ohjannut ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa. Konsulttina on toiminut Insinööritoimisto Liidea Oy.

Tavoitteena on ollut selvittää Kainuun sosiaali- ja terveystoimen kuljetuksen määrä, suuntautuminen ja hoitotapa sekä sovelletut kuljetusperiaatteet. Selvitysten pohjalta on tehty kuljetusjärjestelmän kehittämisesityksiä sekä kuljetusten järjestämistavoista että kuljetusperiaatteista. Selvityksessä on arvioitu myös mahdollisen Kainuun oman matkapalvelukeskuksen taloudellisia vaikutuksia verrattuna osallistumiseen läänin yhteiseen matkapalvelukeskukseen.

Sosiaali- ja terveystoimialan henkilökuljetusjärjestelmään kuuluvat:

- vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset

- kehitysvammahuoltolain mukaiset kuljetukset (ryhmäkuljetuksia työ- ja päiväkeskustoimintaan)

- sosiaalihuoltolain mukaisen yksilökuljetukset

- sosiaalihuoltolain mukaiset ryhmäkuljetukset vanhusten päivätoimintaan

- koululaisten hammashuollon kuljetukset

- sairaalasiirrot

- ambulanssikuljetukset

Selvityksessä esiin tulleet seikat huomioiden sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiin Kainuun vaikeavammaisten kuljetuspalvelun myöntämisperusteisiin esitetään täsmennyksiä seuraavasti:

Kohta 3:

Matkustusoikeus myönnetään ensisijaisesti kutsu- tai asiointitaksi- tai palvelubussiliikenteeseen. Mikäli suunnitelmassa esitetty seudullinen palveluliikennejärjestelmä otetaan käyttöön tutkitaan myös mahdollisuudet myöntää myös seudullisia matkoja ensisijaisesti palveluliikenteeseen.

Kohta 6:

Tiedotusta lisäämällä ohjataan kuljetuspalveluasiakkaita käyttämään joukkoliikennettä erilliskuljetusten sijaan. Myös palveluliikenne on joukkoliikennettä.

Kohta 7:

Palveluliikenteen houkuttelevuutta kuljetuspalveluasiakkaiden keskuudessa lisätään perimällä kuljetuksista linja-autotaksaa pienempi omavastuu tai jättämällä omavastuu kokonaan perimättä.

Työryhmän esitys Kainuun vaikeavammaisten kuljetuspalvelun myöntämisperusteiksi 1.1.2007:

1) Myönnetään työssä käyntiin ja opiskeluun kuuluvat tarpeelliset kuljetukset.

2) Asiointi- ja virkistysmatkoja myönnetään ensisijaisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakkaalla on mahdollisuus 18 yhdensuuntaiseen matkaan/kuukausi oman asuinkunnan alueella ja toiminnallisten lähikuntien alueella. Asiakas ilmoittaa hakemuksessaan matkatarpeen jakautumisesta oman asuinkunnan ja toiminnallisten lähikuntien välillä. Toiminnallisissa lähikunnissa tulee olla sellaisia palveluja, joita ei ole saatavissa oman asuinkunnan alueelta.

Mikäli kuljetuspalveluasiakas asuu palveluliikenteen/kutsutaksireitin varrella tai hän pystyy käyttämään julkista joukkoliikennevälinettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, hänelle myönnetään

a) enintään 10 yhdensuuntaista matkaa/kk taksiin alueella, jossa em. vaihtoehtoinen liikenne on käytettävissä viitenä (5) päivänä viikossa ja

b) enintään 12 yhdensuuntaista matkaa/kk taksiin alueella, jossa em. vaihtoehtoinen liikenne on käytettävissä harvemmin kuin viitenä (5) päivänä viikossa.

3) Matkustusoikeus myönnetään ensisijaisesti kutsu- tai asiointitaksi- tai palvelubussiliikenteeseen. Mikäli suunnitelmassa esitetty seudullinen palveluliikennejärjestelmä otetaan käyttöön tutkitaan mahdollisuudet myöntää myös seudullisia matkoja ensisijaisesti palveluliikenteeseen.

4) Asiakkaan pyynnöstä voidaan osa kuljetuspalvelumatkoista muuttaa yhdeksi tai useammaksi pitkäksi matkaksi. Tällöin suhteutetaan kuljetuspalvelun keskihintaa esitetyn pitkän matkan kustannusarvioon.

5) Saattajapalvelusta tehdään yksilökohtainen päätös. Asiakkaalla tulee olla saattajan maksutonta matkaa varten merkintä kuljetuskortissaan. Mikäli asiakkaalla on saattaja, saattolisää ei palveluntuottajalle suoriteta.

6) Kuljetuspalveluasiakkaita ohjataan käyttämään joukkoliikennettä erilliskuljetusten sijaan. Myös palveluliikenne on joukkoliikennettä. Mikäli asiakas tarvitsee joukkoliikennettä käyttäessään avustajan (esim. näkövammasta tai muistihäiriöstä johtuva haitta), korvataan avustavalle henkilölle avustustilanteessa aiheutunut joukkoliikennevälineen kuljetusmaksu. Lisäksi korvataan avustavalle henkilölle erillisellä päätöksellä henkilökohtaisen avustajan yhden tunnin työskentelyä vastaava korvaus (KvTes, henk.koht.avustaja, hinnoittelutunnus 04PER010). Avustajakorvausta ei kuitenkaan suoriteta, mikäli avustaja saa jo palkan tästä avustajatehtävästä (omaishoitaja, ryhmäkodin ohjaaja tms.).

7) Taksipalvelua käyttäviltä kuljetuspalveluasiakkailta peritään omavastuuosuutena linja-auton kertamaksua vastaava summa. Joukkoliikennettä käyttäviltä vpl-kuljetuspalveluasiakkailta peritään omavastuuosuutena kuljetuksista linja-auton alennettua taksaa vastaava summa (= lapsen lipun hinta).

8) Taksin odotusajan kustannukset asiakas maksaa pääsääntöisesti itse. Kuitenkin alle 20 km:n matkoissa, jos asiakas ei toimintakykyään haittaavista syistä pysty omatoimisesti suoriutumaan asioinnistaan ja palveluntuottaja avustaa asioinnissa, hyväksytään odotusajan korvausta enintään 15 minuuttia. Tällöin kysymyksessä on katkeamaton matka, jolloin voidaan laskuttaa vain yksi lähtötaksa ja yksi avustamislisä (esim. pyörätuoli).

20 km:n ja sitä pidemmissä matkoissa, jos taksi jää odottamaan ja avustamaan asiakasta asioinnin ajaksi, korvataan odotusaikaa enintään siihen määrään saakka kuin toisen, lähimmän taksin käyttäminen paluumatkalla olisi tullut maksamaan. Odotuksesta syntyneiden kustannusten lisäksi ei korvata paluumatkan muita kustannuksia.

9) Asiakkaan tulee käyttää lähintä tarkoitukseen sopivaa palveluntuottajaa, mikäli maakunnan suorittamasta kilpailuttamisesta ei muuta aiheudu.

10) Mikäli asiakkaalla on oikeus matkakorvaukseen jonkun muun ensisijaiseksi katsottavan lain perusteella, ei vammaispalvelulain mukainen kuljetusoikeus ole käytettävissä (mm. terveydenhoitoon liittyvät matkat).

11) Uusilta hakijoilta edellytetään lääkärinlausuntoa, mikäli vaikeavammaisuus ja kuljetuspalvelujen tarve ei ilmene muiden sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten selvityksistä. Lääkärinlausunnosta tulee ilmetä sairaus tai vamma ja näistä johtuva erityinen liikkumisen vaikeus, minkä vuoksi hakija ei voi käyttää julkista joukkoliikennevälinettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia (vaikeavammaisen määritelmä VpA 5 §).

12) Vaikeavammaisille puolisoille (molemmat vaikeavammaisia) voidaan osa matkoista järjestää yhteiskuljetuksena.

13) Kuntoutuksessa oleville hyväksytään kuntoutuspaikkakunnalla harkinnan perusteella (kotimaassa) kuljetuspalvelujen käyttökiintiön puitteissa hakijan kuntoutusjakson aikana ja samoin lomapaikkakunnalla oleskeltaessa. Hakijalle tehdään pyydettäessä oleskelupaikkakunnalle erillinen liite laskutuksen helpottamiseksi. Hakija maksaa matkojen omavastuuosuuden julkisen liikenteen mukaan käyttämistään matkoista. Kuntoutus- ja lomamatkoja ei muutoin pääsääntöisesti huomioida eikä korvata.

- Lähikunniksi vaikeavammaisten kuljetuspalvelussa katsotaan:

Hyrynsalmi:
Kuhmo, Puolanka, Ristijärvi ja Suomussalmi

Kajaani:
Sotkamo, Paltamo, Sonkajärvi, Vieremä, Pyhäntä,

Kestilä ja Vaala

Kuhmo:
Hyrynsalmi, Nurmes, Sotkamo ja Suomussalmi

Paltamo:
Kajaani, Ristijärvi, Sotkamo, Puolanka ja Vaala

Puolanka:
Suomussalmi, Hyrynsalmi, Pudasjärvi ja Vaala

Ristijärvi:
Sotkamo, Kajaani, Hyrynsalmi, Paltamo ja Puolanka

Sotkamo:
Paltamo, Kuhmo, Ristijärvi ja Kajaani

Suomussalmi: Kuhmo, Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski, Hyryn-

salmi ja Puolanka

Viranhaltijoilla on mahdollisuus harkintansa mukaan myöntää matkoja myös muihin kuntiin.

Lisätietoja asiasta antaa perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. (08) 6155 4242, 044-750 2424 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy työryhmän korjatun ehdotuksen mukaiset vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalveluiden toteutusperiaatteet 1.1.2007 alkaen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

________

©