Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 312Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 312
20.12.2006

Peushoitajan ja sairaanhoitajan työsopimussuhteisen tehtävän (toimen) perustaminen

STLTK § 312

Ylä-Kainuun sairaalan vuodeosaston vuoden 2007 budjettiin on esitetty määräraha uusien sairaanhoitajan ja perushoitajan työsopimussuhteisten tehtävien (toimien) perustamiseksi.

Seuraaviin asioihin perustuen esitetään, että työllistämistuella palkattujen perus/lähihoitajien toimista ainakin yksi vakinaistettaisiin. Vaikka osastolle ei olla saamassakaan "lisäkäsiä", niin kuitenkin työpanosta vapautuisi jatkuvan perehdytysprosessin vähentymisen myötä. Toisaalta saataisiin kokopäivätoiminen henkilö. Työllistämistuki on 85% työajasta. Kahden työntekijän osa-aikaisuus tekee ison "loven" työpanokseen.

Osastolla on toiminut vuosikausia työllistämisvaroin palkattuna kaksi (2) puolivuosittain vaihtuvaa perus/lähihoitajaa. Akuuttiosaston tarpeiden kannalta järjestelmä ei tue yksikön toimintaa, joka on nopeatempoista, ammattitaitoa vaativaa ja tehokasta. Työntekijöiltä vaaditaan alusta alkaen nopeaa sopeutumista ja ammattitaitoista otetta. Vastavalmistuneen uuden perus/lähihoitajan perehdyttäminen puolivuosittain vaatii vakituiselta henkilökunnalta kohtuuttomasti voimavaroja.

Osastolla työskentely tapahtuu pääsääntöisesti parityöskentelynä, mutta kun sairaanhoitajan työpanosta tarvitaan poliklinikalla tai muuhun akuuttihoitoon joutuu lähihoitaja työskentelemään yksin.

Yöaikaan sairaanhoitaja joutuu vastaamaan koko "talosta" ja olemaan poliklinikalla, joskus useita tuntejakin, jolloin akuuttiosastosta vastaa yksin perus/lähihoitaja.

Perusteita sairaanhoitajan työsuhteisen tehtävän (toimen) perustamiselle:

Akuuttiosaston toiminnan kannalta on parempi ratkaisu saada ammatillinen moniosaaja vakinaiseen toimeen kuin, että sitä päivitetään puolivuosittain työllistämistuella palkatuilla.

Kyseessä on akuutti vuodeosasto jonka potilas paikkaluku on 29. Osastolla toimii 9 sairaanhoitajaa ja osastonhoitaja.

Maakunnan toiminnan alkamisen myötä potilasvirta on lisääntynyt ja potilaita siirtyy entistä nopeammin yksikköön jatkohoitoon. esim. kirurgiset potilaat.

Potilaat ovat huonokuntoisia ja moniongelmaisia, joten vaativat hoitajien aikaa enemmän. Lääkitykset ym. ovat monimutkaistuneet, samoin erilaiset paikallishoidot ovat lisääntyneet.

Iltaisin (klo 20.00) ja viikonloppuisin osasto vastaa poliklinikan potilaista mikäli ambulanssi ei ole paikalla. Poliklinikan potilaiden hoitaminen, eli ne jotka esim. saavat kotisairaanhoidon palveluita haavahoitoihin, hoidetaan osastolla, koska kotisairaanhoidossa ei ole toimintaa viikon loppuisin.

Yksittäisiä potilaita on saapunut yöaikanakin vastaanotolle, vaikka päivystys on Kajaanissa: he eivät halua mennä yhteispäivystykseen jostain syystä. Toisaalta osastomme toimii ympäri vuorokauden ja saamme hoito-ohjeet Kajaanista puhelimitse, emme ole käännyttäneet potilaista pois ovelta.

Viikonloppujen aikana yksikö työpanos on lisääntynyt poliklinikalla.

Sairaanhoitaja on vastuussa yön aikana myös osasto kahden osalta. Työpanosta jakaantuu sinne joka yö vähintään kaksi tuntia.

Osastonhoitajan rooli on muuttunut. Työpanos hoitotyöhön on selkeästi vähentynyt, joten sitäkin kautta suorittajia on vähemmän.

Osastonhoitajan työ vaatii enemmän suunnittelua samoin osallistumista erilaisiin kokouksiin ym. Lisäksi akuuttiosaston uudelleen järjestelyt aiheuttavat potilasvirran kasvua ja siihen tarvitaan lisää henkilöstöpanosta.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää maakuntahallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että 1.2.2007 lukien perustetaan yksi (1) perushoitajan (kolmivuorotyö) ja yksi (1) sairaanhoitajan (kolmivuorotyö) työsuhteinen tehtävä (toimi).

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

________

©