Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 316
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 316
20.12.2006

Elintarvikevalvontasuunnitelma vuodelle 2007

STLTK § 316

Kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta. Kunnan valvontasuunnitelmasta säädetään elintarvikelain 48 §:ssä ja valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006). Kunnan elintarvikevalvontasuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon valtakunnallinen elintarvikevalvontaohjelma ja ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvontaohjelma.

Valvontasuunnitelma toimitetaan kunnan valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. Hyväksytty valvontasuunnitelma lähetetään lääninhallitukselle edeltävän vuoden loppuun mennessä.

Elintarvikelain 48 §:n mukaan valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

Elintarviketurvallisuusvirasto suosittelee, että valvontasuunnitelmaan
sisällytetään myös muita valvonnan kannalta oleellisia asioita, kuten viestintä ja tiedotus sekä voimavarojen suunnittelu. Nämä kohdat on mainittu myös elintarvikelain 48 §:n perusteluissa.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän elintarvikevalvontasuunnitelmassa vuodelle 2007 on huomioitu luonnos valtakunnalliseksi elintarvikevalvontaohjelmaksi 2007. Valvontasuunnitelma sisältää valvontakohteita, tarkastuksia, näytteenottoa ja riskinarviointia koskevat tiedot. Lisäksi siinä on huomioitu erityistilanteet, viestintä ja tiedotus, voimavarojen riittävyyden arviointi sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi.

Elintarvikevalvontasuunnitelma vuodelle 2007 on liitteenä.

Liite nro: 5

Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtaja Päivi Nykänen, puh. (08) 6155 2830, 044-7100 830 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kainuun maakunta -kunta-
yhtymän elintarvikevalvontasuunnitelman vuodelle 2007 ja lähettää sen Oulun lääninhallitukselle tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

_________

©