Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 293Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 293
20.12.2006

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevätkauden 2007 kokousaikataulu

STLTK § 293

Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle sitä koskevan esityksen.

Hallintosäännön 4 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vuoden 2007 kevätkauden lautakunnan kokoukset pidetään seuraavasti:

keskiviikkona 17.1.2007 klo 12.00

keskiviikkona 14.2.2007 klo 12.00

keskiviikkona 28.2.2007 klo 12.00

keskiviikkona 21.3.2007 klo 12.00

keskiviikkona 18.4.2007 klo 12.00

keskiviikkona 09.5.2007 klo 12.00

keskiviikkona 30.5.2007 klo 12.00

keskiviikkona 20.6.2007 klo 12.00

Kokoukset pidetään KASS B-rivitalon kokoushuoneessa, Sotkamontie 13, 87140 Kajaani, ellei lautakunta erikseen toisin päätä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi kokousaikataulun ja päätti, että vuoden 2007 alkupuolella päätetään mitkä kokouksista pidetään muualla kuin Kajaanissa.

________

©