Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 321
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 321
20.12.2006

Olli Vesalan oikaisuvaatimus

STLTK § 321

Olli Vesala on 29.11.2006 lähettänyt oikaisuvaatimuksen terveysjohtaja Mauno Saaren 17.11.2006 tekemään viranhaltijapäätökseen, jolla tulosyksikköpäällikkö Asta Komulainen on nimetty vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan vastuualuepäälliköksi ajalle 1.1.-31.12.2007.

Liitteenä olevassa oikaisuvaatimuksessaan Vesala vaatii kyseisen päätöksen oikaisemista, koska Asta Komulainen ei täytä vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan vastuualuepäällikön pätevyysvaatimuksia.

Vaatimustaan Olli Vesala perustelee mm. sillä, että maakuntavaltuusto on kokouksessaan 15.12.2004 § 44 perustanut ylilääkärin viran, jonka kelpoisuusehdot ovat yleislääketieteen erikoislääkäri tai laillistettu lääkäri ja kokemusta johtamisesta. Maakuntavaltuuston hyväksymän tehtäväkuvauksen mukaan ko. ylilääkäri toimii terveyden ja sairaudenhoitopalveluiden /vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan vastuualuepäällikkönä.

Liite nro: 8

Kainuun maakunnan hallintosäännön 3. luvun 24 §:n 3. kohdassa todetaan:

"Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisesti."

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 6 §:n 2.kohdan mukaan:

"Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään tai kunta erityisestä syystä yksittäistapauksessa toisin päättää."

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1) toteaa, että lautakunta on 20.12.2006 tekemällään päätöksellä määrännyt kansanterveyslain edellyttämät terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tehtävät terveysjohtaja Mauno Saaren hoidettavaksi 1.1.-31.12.2007 väliseksi ajaksi,

2) hylkää Olli Vesalan tekemän oikaisuvaatimuksen ja pysyttää voimassa vs. terveysjohtaja Mauno Saaren 17.11.2006 tekemän päätöksen § 12, koska se on tehty oikeassa järjestyksessä ja toimivaltaa ylittämättä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Kokouksessa sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1) kumoaa Mauno Saaren 17.12.2006 § 12 tekemän viranhaltijapäätöksen;

2) määrää vs. terveysjohtaja Mauno Saaren hoitamaan oman viran ohella kansanterveyslain edellyttämät terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tehtävät 1.1.-31.12.2007 välisenä aikana, ja

3) määrää terveydenhuollon maisteri Asta Komulaisen hoitamaan vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan vastuualuepäällikölle kuuluvat hallinnolliset tehtävät 1.1.-31.12.2007 välisenä aikana, sekä

4) hylkää muilta osin Olli Vesalan oikaisuvaatimuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

_________

©