Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 324
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 324
20.12.2006

Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet

STLTK § 324

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on valmisteltu uusia kehittämishankkeita, joille haetaan valtionavustusta Oulun lääninhallitukselta ja Euroopan sosiaalirahastolta. Hankehakemukset liitteenä.

1. Laadukas perhehoito Kainuussa (lääninhallitus)

Liite nro: 11

Arvioitu toteutumisaika:

1.1.2007-31.12.2009

Hankkeen kokonaiskustannukset:
241.474 €

Haettava valtionavustus:
60.368 €

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on

a) palvelurakenteen muuttaminen siten, että vahvistetaan perhehoitoa

b) perhehoidon suunnitelmallisuuden ja laadun sekä palveluiden kehittäminen (mm. koulutus ja tukimenetelmät)

c) yhtenäisten perhehoidon käytäntöjen ja koordinaatiojärjestelmän luominen sekä käytäntöön vakiinnuttaminen eri asiakasryhmille: kehitysvammahuoltoon, lastensuojeluun, vanhustenhuoltoon sekä mielenterveyspalveluihin. Mallinnetaan perhehoidon yhteiset ja erityiset elementit eri asiakasryhmien kohdalla. Hanke lähtee kehitysvammaisten perhehoidon sisällöistä, mutta kohdentuu lopullisesti laajempaan asiakaskuntaan.

Hankeen avulla halutaan välittää tietoa perhehoidosta ja rekrytoida uusia perhehoitajia. Hanke lähtee asiakaslähtöisestä näkökulmasta. Hankkeella halutaan nostaa perhehoidon arvostusta yhtenä hoivapalvelun muotona. Tähän tavoitteeseen päästään tekemällä perhehoidon prosessi läpinäkyväksi.

Hanke toteutetaan kartoittamalla nykytilanne, tarjolla olevat palvelut ja kehittämistarpeet. Hankkeessa järjestetään mm. koulutusta perhehoitajiksi haluaville ja jatkokoulutusta jo hoitajina toimiville. Perhehoitajia ohjataan käyttämään laatukriteereitä toiminnassaan. Hankkeessa suunnitellaan tukimuotoja perhehoitajille laadun ja jaksamisen turvaamiseksi. Nostetaan esiin jo käytössä olevia hyvän perhehoidon toimintakäytäntöjä ja luodaan kehittämistarpeita vastaavia työmenetelmiä vakiintuneeseen käyttöön.

 

Hankkeen menot ja rahoitus €
Vuosi 2007
Vuosi 2008
Vuosi 2009
Yhteensä
Menot yhteensä = kokonaiskustannukset
63 033
88 983
89 458
241 474
Valtionavustukseen oikeuttavat menot
63 033
88 983
89 458
241 474
Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus
15 758
22 246
22 364
60 368
Haettava valtionavustus
47 275
66 737
67 094
181 106

 

2. NUPO -hanke (lääninhallitus)

Liite nro: 12

Arvioitu toteuttamisaika:

3/2007-12/2009

Hankkeen kokonaiskustannukset:
391.400 €

Haettava valtionavustus:
293.550 €

Hankkeen kuvaus:

Hankkeella luodaan kokonaisvaltainen palveluohjausmalli päihteitä käyttäville 14-17 -vuotiaille nuorille. Hankkeessa mukanaolevien nuorten perheille turvataan mahdollisuus viranomais- ja vertaistukeen yksilö-, perhe- ja ryhmätapaamisilla. Hankkeella haetaan kokemuksia ja malleja siitä, miten kohderyhmä tavoitetaan myös ilman virallista asiakkuutta esim. etsivän katutyön kautta. Hankkeella lisätään hankkeen kumppaneiden osaamista kouluttamalla, verkostopalavereilla, työkokouksilla ja siten turvataan osaamisen juurtumista pysyviin rakenteisiin sekä julkisen että kolmannen sektorin osaajien osalta. Hankkeella vaikutetaan osallistujien asenteisiin ja työskentelytapoihin siten, että verkostomainen yhteistyö koetaan nuorten päihdetyössä tärkeänä ja yhteisenä asiana Kainuussa.

Onnistuessaan hankkeen tuloksia ovat

1) nuoren luottamuksen vahvistuminen aikuisiin, viranomaisiin ja yhteiskuntaan

2) nuoren kiinnittyminen palveluihin esim. päihde-, mielenterveys-, työvoima- ja asumispalveluihin

3) nuoren päihteiden ongelmakäytön loppuminen

4) nuoren opintoihin motivoituminen

5) nuoren vapaa-ajanaktiviteettien ja harrastetoiminnan käynnistyminen

6) autettujen nuorten toimiminen vertaistukena muille nuorille

7) moniammatillisten verkostojen toimiminen nuorten tukena

8) palveluohjausmallin juurtuminen osaksi nuorten kanssa tehtävää työtä Kainuussa.

 

Hankkeen menot ja rahoitus €
Vuosi 2007
Vuosi 2008
Vuosi 2009
Yhteensä
Menot yhteensä = kokonaiskustannukset
91 700
162 400
137 300
391 400
Valtionavustukseen oikeuttavat menot
91 700
162 400
137 300
391 400
Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus
22 925
40 600
34 325
97 850
Haettava valtionavustus
68 775
121 800
102 975
293 550

 

3. Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi (ESR)

Liite nro: 13

Arvioitu toteuttamisaika:

2.1.-31.12.2007

Hankkeen kokonaiskustannukset:
53.500 €

Projektin kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on selvittää Kainuun rakenteellisen työttömyyden alentamiseen pyrkivä julkisen sektorin nykytoiminta ja välityömarkkinoiden toiminta, luoda malli välityömarkkinoiden, kuntien, maakunnan ja työvoimahallinnon väliseksi yhteistyöksi, hahmottaa työttömien ryhmät, joille eri työllistämisratkaisuja haetaan, esittää vaihtoehtoja näiden ryhmien työllisyyden edistämiseksi, laatia mahdollisia jatkohankkeita, luoda malli kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi Kainuussa sekä sitouttaa eri toimijatahot ja luottamushenkilöt mukaan kehittämisprosessiin, Hankkeen tuloksena syntyy esiselvitys rakenteellisen työttömyyden alentamiseen pyrkivien toimien nykytilasta, suunnitelmat välityömarkkinoiden ja kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi sekä suunnitelma julkisen sektorin toimijoiden yhteistyöksi. Lisäksi hankkeessa tuotetaan mahdollisia jatkohankkeita ja edistetään niiden toteutumista. Projekti vaikuttaa eri toimijoiden tiedon lisäämiseen sekä suunniteltujen kehittämistoimien alkamiseen Kainuun maakunta -kuntayhtymässä ja alueen kunnissa. Yhteistyö säännöllistyy ja kiinteytyy hankkeen vaikutuksesta.

Projektin toimenpiteet:

Hankkeessa tutustutaan työpajoihin, kuntouttavaa työtoimintaa järjestettäviin tahoihin, työllistämisprojekteihin ja kuntien ja maakunnantukityöllistämiseen sekä toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Kerätään tietoa kolmannen sektorin toimijoista ja yrityskentästä ja perehdytään alueen rakenteellista työttömyyttä koskeviin tutkimuksiin ja raportteihin. Tutustutaan Kainuun ulkopuolella toteutettaviin onnistuneisiin työllistämismalleihin ja kuntouttavan työtoiminnan soveltamisen tapoihin. Kootaan kerätty tieto esiselvitysraportiksi. Suunnitellaan jatkotoimet yhteistyökumppaneiden kanssa. Esitellään esiselvitys kuntien ja maakunnan luottamuselimille ja asianosaisille viranomaisille tilastojen valossa sekä taloudellisten vaikutusten osalta Kainuun erityisyys huomioiden. Tehdään ehdotukset jatkotoimiksi ja edistetään suunnitelmien rahoitusta ja toteutumista.

 

Hankkeen menot ja rahoitus €
Vuosi 2007
Yhteensä
Menot yhteensä = kokonaiskustannukset
53 500
53 500
Valtionavustukseen oikeuttavat menot
53 500
53 500
Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus
10 700
10 700
Haettava valtionavustus
42 800
42 800

Edellisten lisäksi toimiala on mukana seuraavassa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hallinnoimassa hankkeessa:

4) Hyvinvointipalvelujen uudet mallit Itä-Suomen ikääntyville -hanke

Arvioitu toteuttamisaika:

1.12.2006-30.6.2008

Hankkeen kokonaiskustannukset:
436.000 €

Hankekuvaus:

Hankkeen tavoitteena on vastata ikääntyvän väestön kasvavaan palvelutarpeeseen ja vahvistaa monitoimijuuteen ja -tuottajuuteen perustuvien toimintamallien syntymistä- ja levittämistä Itä-Suomessa. Hankkeessa hyödynnetään teknologisia ratkaisuja ja tietotekniikan käyttösovelluksia. Hanke jakaantuu yhteiseen itäsuomalaiseen osioon, jota koordinoi P-K:n maakuntaliitto ja neljään osahankkeeseen, joita toteutetaan maakunnissa.

Osahankkeet ovat:

1) Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi, Kainuu

2) VAMU (Varhainen Mukaantulo), Pohjois-Savo

3) Hyvinvointipalvelujen uudet malli Itä-Suomen ikääntyville, Pohjois-Karjala

4) Tieto- ja viestintätekniikka ikääntyvien toimintakyvyn tukemisessa, Etelä-Savo

 

Hankkeen menot ja rahoitus €
Vuosi 2006
Vuosi 2007
Vuosi 2008
Yhteensä
Menot yhteensä = kokonaiskustannukset
5 600
341 707
88 693
436 000
Oma rahoitusosuus
12 638
6 112
18 750
EAKR
3 255
198 619
51 551
253 425
Kansallinen julkinen rahoitus
2 345
122 465
29 635
154 445
Yksityinen rahoitus
 
7 985
1 395
9 380

Lisätietoja asiasta antavat kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen, puh. (08) 6155 4216, 044-7100 862 ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy em. hankkeet.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

________

©