Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 332Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 332
20.12.2006

Viranhaltijapäätökset

STLTK § 332

Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmässä sovittiin 16.4.2005, että tulosaluejohtajien viranhaltijapäätökset viedään tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Sosiaali- ja terveystoimialan tulosaluejohtajien tekemät viranhaltijapäätökset saatettiin lautakunnalle tiedoksi edellisen kerran 22.11.2006 § 289, jonka jälkeen tulosaluejohtajat ovat tehneet viranhaltijapäätöksiä seuraavasti:

Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen

ajalla 16.11.-13.12.2006 §:t 684-785

Päätökset ovat henkilöstön sairaus- ja vuosiloma-, vuosiloman siirto- ja säästövapaapäätöksiä; lisätyö-, timecon- ja työntasaus- sekä EVO-rahoitusvirkavapaapäätöksiä; työkokous-, koulutus-, opintomatka- ja seminaarimatkapäätöksiä, palkkauksen tarkistuspäätöksiä, virkanimikkeen muutospäätöksiä ja henkilön siirtopäätöksiä sekä työsuhteen täyttöpäätöksiä.

§:t 687-690, 713-717, § 734 ja 782-785 saatavien poistopäätöksiä

Hankintapäätökset:

§ 684 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tietojärjestelmän hankinta

§ 732 Effica-hoitokertomus terveyskeskukselle

§ 781 Tehohoidon seurantajärjestelmä

Muut päätökset:

§ 685 sarjahoitomaksun perimisestä päättäminen

§ 686 Digi-EKG-projektiin sitoutuminen

 

Sairaanhoidon palvelujen tulosaluejohtaja Esa Ahonen

ajalla 3.10.-11.12.2006

- henkilöstön vuosiloma, hoito-, aktiivi-, ylityö- ja timeconvapaa ja koulutuspäätöksiä §:t 84-107

- työsopimuspäätös § 4

Muut päätökset:

- lupa Donor Action toimintaan keskussairaalassa ja viransijaisuuspäätöksiä §:t 8-10

Hankintapäätökset:

- dataprojektorin hankinta § 3

Hallintoylilääkäri Esa Ahonen

ajalla 18.10.-29.11.2006

- henkilöstön vuosiloma ja virka/työmatkapäätöksiä §:t 2-3

Muut päätökset:

- sairaalaEffican käyttöoikeuden myöntäminen § 5

- keskussairaalan potilaskertomusarkiston aukioloajat § 6

- hallinnollinen lupa tutkimukselle § 7

Vs. terveysjohtaja Mauno Saari

ajalla 2.10.-4.12.2006

- henkilöstön virka-/työmatka -ja virkavapaus-, sekä vuosi- ja sairauslomapäätöksiä §:t 62-81

Muut päätökset:

- § 13 neurologian ylilääkärin hallinnollisten tehtävien vastuuhenkilön nimeäminen

- § 14 Määräys Kajaanin seudun vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan seutupäällikön tehtävien hoidosta

Hankintapäätökset:

- kahden ultraäänikuvauslaitteiston hankinta § 3

Muut päätökset:

- lupa hankkia työvaatteita § 1

Vs. terveysjohtaja Esa Ahonen

ajalla 2.10.-12.12.2006

- vuosilomapäätös § 82

- virkamääräys/työsopimuspäätöksiä §:t 15-16

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Nykänen

ajalla 16.11.-12.12.2006

- henkilöstön vuosi-, sairaus- ja säästöloma sekä ylityövapaa ja koulutuspäätöksiä §:t 109-124

Muut päätökset

- korvausvaatimus pentutarkastuksen yhteydessä tapahtuneesta tapaturmasta § 2

- terveydensuojelulain 15 §:n ja elintarvikelain 15 ja 21 §:ien sekä lääkelain 54 a §:n mukaisia päätöksiä §:t 135-148

Perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara

ajalla 12.10.-8.12.2006 §:t 24-27

- henkilöstön tyko-vapaa-, koulutus- ja vuosilomapäätöksiä

Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen

ajalla 17.11.-12.12.2006 §:t 57-60

Päätökset ovat henkilöstön vuosiloman siirtoa ja ylityövapaata sekä tutkimusluvan myöntämispäätöksiä.

Viranhaltijapäätösten yhteenvedot on nähtävillä Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslian 3. kerroksessa sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1) toteaa, että vs. terveysjohtajan päätöksestä § 12, joka koskee vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatominnan vastuualuepäällikön nimeämistä on tehty oikaisvaatimus ja se on käsiteltävänä tässä kokouksessa omana asiana, eikä se ole mukana tässä pykälässä tiedoksisaatetuissa viranhaltijapäätöksissä;

2) päättää, ettei tässä kokouksessa tiedoksi saatettuja viranhaltijapäätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

________

©