Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 297Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 297
20.12.2006

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen 1.1.2007

STLTK § 297

Nykytila

Laki omaishoidon tuesta (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006 ja se korvaa aiemman sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidon tuesta. Samassa yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki (734/1992) muuttuu siten, että omaishoitajan käyttäessä oikeuttaan vapaapäivän pitämiseen myös palvelusetelillä järjestettävistä kotipalvelusta voi hoidettavan maksettavaksi tulla korkeintaan maksettavaksi 9 euroa päivässä.

Muutos lakiin omaishoidon tuesta 4§ ja 6§ pykälä:

Omaishoitolain 4 § 1 momenttiin tulee muutos 1.1.2007 alkaen omaishoitajan vapaapäivien lisäämiseksi aikaisemmasta kahdesta (2)vuorokaudesta kolmeen (3) vuorokauteen kalenterikuukautta kohti. Muutoksen tarkoituksena on tukea omaishoitajan jaksamista raskaassa hoitotyössä. Lisäksi omaishoitolain 6 § tulee muutettavaksi siten, että viittaus työntekijän eläkelain (395/1961) 7 b §:ään muutetaan viittaamaan uuteen työntekijän eläkelakiin (396/2006) 96 §:ään.

Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteutumista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluu hoidettavalle annettava omaishoito sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Lisäksi omaishoidon tukeen sisältyy omaishoitajalle annettava hoitopalkkio ja vapaa sekä omaishoitoa tukevat sosiaalihuollon palvelut siten kuin laissa määritellään.

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 3 §:n mukaan kunnan on osoitettava voimavaroja valtionosuuden perusteena olevaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Omaishoitajana voi olla hoidettavan omainen tai muu laissa määritelty läheinen henkilö, jonka terveys ja toimintakyky vastaavat hoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoidon tuki voidaan keskeyttää tai lopettaa, jos sopimuksen jatkaminen ei ole hoidettavan edun mukaista, vaarantaa hoitajan tai hoidettavan terveyden tai turvallisuuden tai hoito käy tarpeettomaksi.

Omaishoitosopimus on toimeksiantosopimus. Omaishoitosopimukset ovat voimassa toistaiseksi, ellei ole erityistä syytä tehdä määräaikaista sopimusta. Omaishoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa. Kunnan on otettava tapaturmavakuutuslain 57 §:n 1 momentin mukainen vakuutus hoitajalle.

Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa hoidettavan kotikunta, Kainuussa maakunta -kuntayhtymä. Tuen myöntämisestä ja siihen sisältyvistä palveluista on tehtävä päätökset. Omaishoidon rahallinen tuki on verotettavaa tuloa.

Omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen jättämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta maakunta -kuntayhtymän myöntämän määrärahan puitteissa.

Omaishoidon tukea ei makseta palvelutalossa, hoitokodeissa, yksityisissä tai niihin verrattavissa palvelukodeissa asuvista hoidettavista.

Tuen myöntämisedellytykset (3§)

Kunta voi myöntää omaishoidontukea jos:

1) henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa;

2) hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla;

3) hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia;

4) omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää;

5) hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja

6) tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Omaishoitajalle järjestettävä vapaa (4 §)

Maakunta -kuntayhtymän kanssa sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään (3) kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta.

Kuntayhtymä voi järjestää omaishoitajalle 1 momentissa säädettyä enemmän vapaapäiviä ja alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita.

Omaishoitaja voi pitää vapaansa kuukausittain tai hän voi säästää niitä ja pitää kerralla useampia vapaapäiviä. Vapaat tulee käyttää kuitenkin kalenterivuosittain.

Maakunta -kuntayhtymän on omaishoitajan vapaan ajalle järjestettävä tarkoituksenmukainen hoito ja siitä on neuvoteltava hoidettavan kanssa.

Hoidettavalla tai omaishoitajalla ei kuitenkaan ole ehdotonta oikeutta valita vapaan aikaista hoitomuotoa.

Omaishoitajan vapaat järjestetään maakunnallisesti siten, että kullakin seudulla käytetään ensisijaisesti avohoidon lyhytaikaisyksiköitä tai terveyskeskuksen vuodeosastoa tai muita maakunnan hyväksymiä hoitopalveluja. Omaishoitajan lakisääteinen vapaa voidaan järjestää myös omaishoidon sijaisjärjestelmän avulla. Omaishoitajan sijainen voi olla hoidettavan omainen tai läheinen. Sijaishoitajan kanssa voidaan solmia omaishoidon tuki sopimus ja silloin hoito tapahtuu asiakkaan kotona. Sijaishoitajalle maksetaan 50 euroa/vuorokausi. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi voidaan myös tehdä perhehoitajan sopimus, jolloin asiakas menee hoitajan kotiin. Lyhytaikaisesta perhehoidosta maksetaan perhehoitajalle/sijaishoitajalle 50 euroa/vuorokausi. Palvelut voidaan järjestää myös maakunta -kuntayhtymän myöntämällä palvelusetelillä.

Vapaan ajalta perittävät maksut (asiakasmaksulain 6 b §)

Omaishoitajan vapaan ajalta perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa. Säännös koskee ainoastaan niitä vapaapäiviä, joihin omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus (3 vuorokautta kuukaudessa). Asiakasmaksulain 6 b §: n mukaan hoidettavan maksettavaksi voi tulla vapaapäivää kohti korkeintaan 9 euroa niistä palveluista, jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa riippumatta siitä, mitä palveluja käytetään.

Muiden vapaapäivien ajaksi järjestämästä hoidosta kunta voi periä maksuja asiakaslain muiden säännösten mukaan.

Hoitopalkkio (5 ja 6 §)

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkio on vähintään 300 euroa/kk + indeksikor.. Laissa säädetyn edellytyksin palkkio voidaan sopia vähimmäismäärää pienemmäksi. Hoitopalkkio voidaan sopia 300 euroa alemmaksi, jos hoidettava viettää arkisin keskimäärin yli 7 tuntia vuorokaudessa kodin ulkopuolella ja hoidon ja huolenpidon tarve on vähäistä, tai siihen on hoitajan esittämä erityinen syy.

Hoitopalkkio on vähintään 600 euroa + indeksikor. hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana edellyttäen, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua. Edellytyksenä tässä tarkoitetun hoitopalkkion maksamiselle on, ettei hoitajalla ole vastaavalta ajata oikeutta sairasvakuutuslain 10 luvun mukaisen erityishoitorahan saamiseen tai oikeutta vuorotteluvapaalain 13 §:n mukaiseen vuorottelukorvaukseen.

Hoidollisesti raskas siirtymävaihe voi olla esimerkiksi saattohoitotilanne tai siirtyminen hoitomuodosta toiseen, jona aikana hoidettava tarvitsee lyhytaikaisesti normaalia enemmän hoivaa ja huolenpitoa. Siirtymävaiheen kestoa ei ole laissa tarkasti määritelty. Tilanteet, joihin hoitopalkkio on tarkoitettu, ovat tyypillisesti sen kaltaisia, että täsmällistä aikaa on vaikea määritellä. Hoitoajan voidaan arvioida olevan noin puoli vuotta, useissa tauksissa tätä vähemmän.

Laissa säädetyt 300 ja 600 euroa ovat hoitopalkkioiden vähimmäismääriä. Kunnat voivat maksaa suurempia palkkioita kuin laissa edellytetään. Kunnat voivat esimerkiksi käyttää ylempää maksuluokkaa pitempiaikaisissa raskaissa hoitotilanteissa riippumatta siitä, onko omaishoitaja joutunut jäämään pois töistä hoitotilanteen takia vai ei.

Hoitopalkkion määrää tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella, joka vahvistetaan vuosittain työntekijän eläkelain (396/2006) 96 §:n soveltamista varten.

Hoitopalkkiota voidaan alentaa esim. jos asiakkaalle on myönnetty henkilökohtainen avustaja keskimäärin yli 7 tunniksi päivässä ja omaishoidon tarve on vuorokauden aikana vähäistä. Hoidon ja huolenpidon tarpeen vähäisyyttä arvioitaessa, tulee ottaa huomioon myös kotona vietetty aika. Jos hoidettava on esim. hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan intervallihoidossa kaksi viikkoa kerrallaan, omaishoitajan antaman hoidon ja huolenpidon tarpeen voidaan kokonaisuutena ottaen katsoa olevan vähäistä.

Hoitaja voi myös ilmoittaa, ettei halua lainkaan ottaa vastaan omaishoidon tukeen sisältyvää hoitopalkkiota, vaan ainoastaan tukeen sisältyvät palvelut. Koska omaishoitolain mukaiseen toimeksiantosopimukseen sisältyy aina hoitopalkkio, ei hoitajan kanssa voida solmia omaishoitosopimusta. Hoidettavalle ja hoitajalle tehdään asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (SH asiakaslaki 7 §) mukainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoitopalkkioita tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella, joka vahvistetaan työntekijän eläkelain (396/2006) 96§:n soveltamista varten. Jos kunnassa on käytössä vähimmäismäärää suurempia tai pienempiä hoitopalkkioita, korotetaan näitä hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2007 alkaen.

Hoito- ja palvelusuunnitelma (7 §)

Omaishoidon tuesta on laadittava yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan on kirjattava:

- Omaishoidon antaman hoidon määrä ja sisältö

- Muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö

- Omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö

- Miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana.

- Suunnitelmaa on tarkistettava tarvittaessa, jotta se vastaisi hoidettavan ja omaishoitajan tarkoituksenmukaisia tarpeita.

Omaishoitosopimus (8 §)

Omaishoidon tuesta laaditaan kunnan ja omaishoitajan välille toimeksiantosopimus, jonka liitteenä on oltava hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoitosopimuksen tulee sisältää.

- Hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta

- Hoitajan oikeudesta lakisääteisiin kolmen vuorokauden vapaisiin kuukautta kohti

- Edellä mainittuja vapaita useamman vapaapäivien järjestämisestä sekä alle vuorokauden mittaisista virkistysvapaista.

- Määräaikaisen sopimuksen kestosta

- Hoitopalkkioin maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.

- Kirjauksen siitä, että omaishoitajalla ei ole lakisääteistä oikeutta vapaapäiviin.

Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi.

Hoitopalkkion maksaminen omaishoidon keskeytyksen ajalta

Jos hoidettavan omaishoitajan kotona antama hoito keskeytyy:

- hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitun lyhytaikaishoidon vuoksi hoitopalkkion maksamista ei keskeytetä.

- myöskään laissa säädettyjen omaishoitajalle järjestettävien vapaiden pitäminen ei keskeytä hoitopalkkion maksamista.

- äkillisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, keskeytyy hoitopalkkion maksaminen kuukauden kuluttua (9.2 §).

- hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä maakunta -kuntayhtymä keskeyttää hoitopalkkion maksamisen keskeytyksen alkamisesta seuraavana päivänä.

Omaishoitosopimuksen päättyminen (9§)

Lain lähtökohtana on hoidettavan edunmukaisen hoidon toteutuminen.

Maakunta -kuntayhtymä voi irtisanoa omaishoitosopimuksen irtisanomista seuraavan kahden kuukauden kuluttua Hoitajan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Irtisanomisajoista riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoidettavan hoito terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi.

Sopimus tulee purkaa välittömästi jos sen jatkaminen vaarantaa joko hoidettavan tai hoitajan terveyden tai turvallisuuden.

Muutoksenhaku ja omaishoitosopimusta koskevan riidan käsittely

Muutoksenhausta omaishoitolaissa tarkoitetuista asioista on voimassa, mitä sosiaalihuoltolain 7 luvussa säädetään.

Lisätietoja antavat vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08) 6156 7237, 044-7101 669 ja perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. (08) 6155 4242, 044-750 2424 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Vanhus- ja perhepalvelujohtajien esitys:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy 1.1.2007 alkaen omaishoitajan vapaan järjestämisen edellä esitetyn mukaisesti sekä omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot seuraavasti

I Maksuluokka/ Päivittäistä hoitoa ja palvelua saavat:

300 + indeksikorotus €/kk

Myöntämisperusteet:

- Hoidettava on pitkäaikaissairas, vammainen tai vanhus, joka tarvitsee runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa (esim. ruokailussa, pukeutumisessa, liikkumisessa, WC-toiminnoissa)

- Hoidettava on pääsääntöisesti orientoitunut ajan ja paikan suhteen ja hän voi olla osan päivästä yksin, hän ei tarvitse jatkuvaa valvontaa eikä ympärivuorokautista avustamista.

- Ulkopuolinen asiointi ja taloustyöt eivät riitä omaishoidon tuen myöntämisperusteeksi.

- Maksullista kotihoidon palvelua voidaan antaa palvelutarpeen mukaan enintään 30 tuntia kuukaudessa.

II Maksuluokka Erityistukea ja palvelua saavat:

600 + indeksikorotus €/kk

Myöntämisperusteet:

- Hoidettava tarvitsee ympärivuorokautista avustamista ja läsnäoloa

- Hoidettava on dementoitunut ja vaatii jatkuvaa valvontaa muistamattomuuden

ja levottomuuden takia.

- Hoidettava tarvitsee runsaasti hoivaa ja huolenpitoa ja on täysin autettava kaikissa toiminnoissa ympärivuorokautisesti.

- Hoidettava voi olla mielenterveyskuntoutuja, jonka kotona hoitaminen on vaativaa (esim. väkivaltaisuus, voimakkaat harhat, itsetuhoinen käyttäytyminen)

- Maksullista kotihoidon palvelua voidaan antaa palvelutarpeen mukaan enintään 40 tuntia kuukaudessa.

- Hoitaja on raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua .

- Hoitajalla ei ole tältä ajalta vähäisiä suurempia työtuloja, oikeutta sairausvakuutuslain(1224/2004) 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan, oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/2002) 13 §:n mukaiseen vuorottelukorvaukseen

- Esimerkiksi hoitaja, joka hoitaa omaista, joka on saattohoitovaiheessa tai on äkillisen vaikean sairauden tai vammautumisen vuoksi täysin avuton

Erityistilanteissa hoitopalkkio voidaan päättää esitettyjä maksuluokkia suuremmaksi hoidon järjestelyjen niin vaatiessa.

Hoitopalkkio voidaan maksaa myös pienempänä, jos siihen on hoitajan esittämä erityinen syy.

Hoitaja voi myös ilmoittaa ettei halua ottaa vastaan omaishoidon tukeen sisältyvää hoitopalkkiota vastaan, vaan ainoastaan tukeen sisältyvät palvelut. Hoidettavalle ja hoitajalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, johon voidaan tarpeen mukaan sisällyttää vastaavat palvelut kuin mitä voitaisiin järjestää omaishoidon tukena. Asiakkaalla on oltava riittävät tiedot, jotta hän voisi arvioida, tulisiko omaishoidon tuen sisältää säädetyn määräinen hoitopalkkio vai esimerkiksi säädettyä edullisempia palveluita ja vähimmäismäärää pienempi hoitopalkkio. Asiakaslain 5 §:n mukaan sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset samoin muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimi-alueella voidaan myöntää omaishoitoperheelle kotihoitopalveluja enintään 15 tuntia kuukaudessa ilman asiakasmaksua samoin palvelusetelillä kotihoitopalveluja enintään 15 tuntia kuukaudessa palvelusetelin arvon mukaan enintään 22 €/tunti (kuitenkin palveluseteliyrittäjän ilmoittaman alhaisemman tuntihinnan mukaan eli jos palveluseteliyrittäjä on ilmoittanut tuntihinnaksi esim. 20 euroa, palvelusetelin tuntihinta on 20 €). Maksullista kotihoidon palvelua voidaan antaa palvelutarpeen mukaan enintään 30 tuntia kuukaudessa 1 maksuluokassa ja II maksuluokassa 40 tuntia kuukaudessa. Jos omaishoidon tuen hoitopalkkiota ei suoriteta rahana, niin hoitaja ei kuulu tapaturmavakuutuksen piirin, eikä myös hoitaja saa mahdollista eläkekertymää.

Lisätietoja antavat vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08) 6156 7237, 044-7101 669 ja perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. (08) 6155 4242, 044-750 2424 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhus- ja perhepalvelujohtajien esityksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Kokouksessa sosiaali- ja terveysjohtaja täydensi päätösehdotuksensa kuulumaan:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhus- ja perhepalvelujohtajien esityksen ja vahvistaa 1.1.2007 alkaen I maksuluokan hoitopalkkioksi 311,00 €/kk ja II maksuluokan hoitopalkkioksi 621,00 €/kk

Hyväksyi.

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin projektipäällikkö Pirkko Viljanmaata. Pirkko Viljanmaa saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa klo 13:48.

_________

©