Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 298Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 298
20.12.2006

Palvelusetelin myöntämisperusteet Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.1.2007 alkaen

STLTK § 298

Palveluseteli on kunnan tai kuntayhtymän päätöksellään palvelun tarvitsijalle myöntämää kohdennettua ostovoimaa, jolla hän voi itse valitsemaltaan yrittäjältä ostaa tarvitsemansa palvelun ja ellei myönnetty palveluseteli riitä, niin asiakas maksaa erotuksen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992, STVOL), sosiaalihuoltolain (710/1982, SHL) ja sosiaali- ja terveydenhuollonasiakasmaksuista annetun lain (743/1992) muutokset, joissa säädetään palvelusetelistä tulivat voimaan 1.1.2004. Muutokset mahdollistivat sen, että kunnat/ kuntayhtymät voivat järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja palvelusetelillä.

Palvelusetelin yleisinä tavoitteina ovat:

- parantaa palvelujen saatavuutta ja tehostaa palvelutuotantoa

- tarjota uusi tapa järjestää palveluita

- parantaa asiakkaiden valintamahdollisuuksia

- luoda ja kehittää yrittäjyyttä ja yritystoimintaa

Asiakasmaksulain 12 §:n 2 momentin mukaan palvelusetelillä järjestettävistä palveluista ei peritä käyttäjältä asiakasmaksua. Toisaalta palvelun käyttäjän maksettavaksi tuleva omavastuuosuus ei saa ylittää asiakasmaksua, jonka kunta/kuntayhtymä voisi periä itse tuottamistaan palveluista, ellei palvelusetelin arvon määräytymisestä ole erikseen toisin säädetty. Sosiaalihuoltolain mukaisten kotipalvelujen hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvon määräytymisestä säädetään erikseen sosiaalihuoltolaissa. Kunnan/kuntayhtymän antaman tilapäisen kotipalvelun tai kotipalvelujen tukipalvelujen hankkimiseksi tarkoitetun palvelusetelin arvon tulee sosiaalihuoltolain 29 b:n 1 ja 4 momentin mukaan olla kohtuullinen. Asiakas voi sosiaalihuoltolain 29 a §:n nojalla kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan/kuntayhtymän tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.

Omaishoitajien lakisääteisen vapaan ajaksi annettavat palvelut voidaan järjestää myös antamalla palvelunkäyttäjälle palveluseteli sosiaalihuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti. 1.10.2004 voimaan tullut asiakasmaksumuutos koskien omaishoitajan lakisääteistä vapaata koskee myös 1.1.2006 alkaen kotiin järjestettyä hoitoa ja huolenpitoa. Asiakas maksaa 9 €/vrk lakisääteisen vapaan ajalta, joka on 3 päivää/ kuukaudessa 1.1.2007 alkaen (laki omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta, 950/2006).

Sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä ei arvonlisäverolain (1501/1993) 37 §:n mukaan suoriteta veroa. Arvonlisäverolainsäädäntöön perustuen palvelusetelillä hankituista kotipalveluista ei suoriteta arvonlisäveroa.

Palveluseteli on uuden palvelusetelijärjestelmän mukaisesti käytettynä asiakkaalle verovapaa. Tuloverolain mukaan (HE 49/2003) ei voida myöntää kotitalousvähennystä palvelusetelin omavastuuosuudesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Jos asiakas ostaa samalta palveluntuottajalta lisäpalveluja kokonaan omalla kustannuksellaan, kyse ei tältä osin ole samasta työsuorituksesta ja kotitalousvähennys voidaan myöntää.

Palvelusetelin myöntämisperusteet ja toimintaohjeet Kainuun maakunta -kuntayhtymässä

Myöntämisperusteet ovat 1.1.2004 voimaan tulleen palveluseteliä koskevan lainsäädännön mukaiset huomioiden 1.1.2006 voimaan tulleen asiakasmaksulain muutoksen ja 1.1.2007 voimaan tulevan omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta.

1) Palveluseteli voidaan myöntää maakunnan alueella asuvien vanhusten ja pitkäaikaissairaiden kotina annettavien palvelujen ostamiseen kuntayhtymän hyväksymiltä yksityisiltä palveluseteliyrittäjiltä. Palvelusetelin myöntämisperusteet ovat samat kuin kuntayhtymän tuottamissa kotihoitopalveluissa. Kuntayhtymän viranhaltija arvioi asiakkaan palvelutarpeen. Palvelusetelillä voi ostaa kotihoitopalveluja eli asiakkaan kotona tapahtuvaa henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista. Kotihoidon palveluseteli kohdennetaan niille asiakkaille, joiden palvelutarve on alle 40 tuntia kuukaudessa, sillä palveluseteli ei sovellu runsaasti apua tarvitseville asiakkaille.

Kotihoidon palveluseteli ei ole tarkoitettu kotisairaanhoidon hankkimiseen, mutta palvelusetelillä järjestettävän kotihoidon yhteydessä voidaan tehdä sellaisia sairaanhoidollisia toimenpiteitä, joita lääkäri voi antaa potilaan itsensä suoritettavaksi. Tällöin edellytyksenä on, että palveluntuottajalla on tehtävään vaadittu koulutus.

2) Palvelusetelin käyttöönotto vahvistaa asiakkaan asemaa, koska asiakas saa lisää valinnanmahdollisuuksia voidessaan valita mieleisensä palveluntuottajan. Asiakkaalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia palvelua järjestettäväksi palvelusetelillä. Toisaalta sosiaalihuoltolain 29 a §:n mukaan:

"Asiakas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan/ kuntayhtymän ohjata hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin". Palveluseteli on saajalleen henkilökohtainen. Palveluseteli on tarkoitettu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittujen palvelujen ostamiseen. Tilapäiseen/ kertaluontoiseen palveluseteliin merkitään, mitä palvelua sillä voi ostaa.

3) Kun asiakas hakee kuntayhtymän kotihoitopalvelua, hän voi samalla ilmoittaa halustaan ostaa palvelu palvelusetelillä. Palveluseteliä voi hakea erillisellä palvelusetelihakemuksella tai ottamalla yhteyttä palveluseteliä myöntävään kuntayhtymän viranhaltijaan.

4) Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka kykenee itse käyttämään valinnanvapauttaan sekä arvioimaan ja valvomaan saamansa palvelun määrää ja sisältöä tai hänellä on edustaja, joka hoitaa edellä mainittuja tehtäviä.

5) Palvelusetelin myöntää kuntayhtymän valtuuttama viranhaltija, joka arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja selvittää, onko asiakas oikeutettu kuntayhtymän järjestämän lakisääteisen palvelun piiriin sekä tarvitseeko hän mahdollisesti muita palveluja. Palvelusetelin myöntämisessä otetaan huomioon asiakkaan yksilökohtaisen palvelun ja hoidon tarve. Palvelusetelin myöntämisestä ja siihen liittyvistä muutoksista on pidettävä viranhaltijapöytäkirjaa kunnallislain edellyttämällä tavalla.

6) Palveluseteli on osa jatkuvaa ja säännöllistä kotona annettavaa palvelua saavan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa, joka laaditaan yhdessä kuntayhtymän viranhaltijan, asiakkaan sekä valitun yrittäjän sekä omaisten tai muiden asiakkaalle tärkeiden tahojen kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään ne palvelut sekä palveluihin kuukaudessa käytettävä aika tunneissa, minkä palveluseteli enimmillään korvaa. Hoito- ja palvelusuunnitemaa tarkistetaan asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen muuttuessa. Yrittäjä merkitsee työtunnit 15 minuutin tarkkuudella. Asiakas ja yrittäjä varmentavat raportin, että asiakas on saanut sovitun palvelun määrältään ja laadultaan sellaisena kuin se on sovittu hoito- ja palvelusopimuksessa. Yrittäjä toimittaa raportin kuntayhtymään yhdessä laskun kanssa. Kuntayhtymä lunastaa palvelusetelin kerran kuussa jälkikäteen.

7) "Jatkuvan ja säännöllisesti annettavan kotipalvelun hankkimiseksi kunta voi antaa palvelusetelin, jonka arvon tulee olla vähintään 20 euroa tuntia kohti, jos kotitalouden tulot eivät ylitä 2 momentin mukaan määräytyvää tulorajaa" (SHL 29 b §, 30.12.2003/13). Tulorajan ylittävät tulot vähentävät palvelusetelin täyttä arvoa laissa määritellyn laskukaavion mukaisesti. Alin palvelusetelin arvo on kuitenkin vähintään 5 euroa tuntia kohti.

Kotihoitopalvelujen ostoon myönnetyn palvelusetelin arvoon vaikuttavat asiakkaan kuukausitulot ja perheen koko palveluseteliin säädetyn maksutaulukon mukaisesti.

8) Kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta tai sen alainen viranhaltija hyväksyy ne hoivayrittäjät/ palveluntuottajat, joilta kuntayhtymä lunastaa palvelusetelin takaisin. Kuntayhtymä ylläpitää luetteloa hyväksymistään yrittäjistä ja toimittaa asiakkaalle tiedot koko maakunnan alueella toimivista palveluseteliyrittäjistä. Asiakas päättää itse, miltä yrittäjältä hän palvelunsa ostaa.

Palvelusetelijärjestelmän piiriin tulevan yrittäjän on täytettävä Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun (603/1996) ja asetuksen (1208/1996) vaatimukset. Palveluntuottajan tulee harjoittaa ammattitoimintaa toiminimen, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen ja säätiön nimissä. Palveluntuottajalla on oltava voimassa vastuuvakuutus ja merkintä ennakkoperintärekisterissä.

Yrittäjän on toimitettava kuntayhtymälle seuraavat asiakirjat/ tiedot:

- yrityksen ja sen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot

- suunnitelma toiminnan toteuttamisesta

- yrityksen tarjoamat palvelut ja palvelujen hinnat

- verottajan antama ennakkoperintärekisteriote

- selvitys henkilökunnan ja vastuuhenkilön ammatillisesta koulutuksesta

- yrityksen ly-tunnus ja pankkiyhteystiedot

- tiedot yrityksen toimitiloista

9) Yksityinen palveluntuottaja on lain mukaan vaitiolovelvollinen asiakastaan koskevissa asioissa. Kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tulee antaa riittävät tiedot asiakkaan terveydentilasta ja olosuhteista, jotta yrittäjä voi hoitaa häntä hoito- ja palvelusuunnitelman edellyttämällä tavalla. Asiakastietojen vaihtaminen julkisen ja yksityisen välillä edellyttää asiakkaan antamaa valtakirjaa tai erillistä valtuutusta hoito- ja palvelusuunnitelman yhteydessä.

Kuntayhtymä ja yrittäjä sitoutuvat säännöllisiin yhteispalavereihin vuosittain. Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kuntayhtymälle yrityksensä toimintakertomuksen.

10) Palveluseteliä ei voida myöntää, jos asiakkaan ja mahdollisen palveluntuottajan välillä on työsuhde tai siihen verrattavissa oleva tilanne.

11) Palveluseteli myönnetään vain arvonlisäverosta vapaaseen sosiaalihuoltona tapahtuvan palvelun ostamiseen.

Lisätietoja antaa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08) 6156 7237, 044-7101 669 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Ikäihmisten palveluohjaus Kainuussa hankkeen palvelusetelityöryhmän esitys:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että palveluseteli otetaan käyttöön

1) kotihoitopalveluissa vaihtoehtona kunnalliselle kotihoidolle. Palveluseteli kohdennetaan niille asiakkaille, joiden palvelun tarve on alle 40 tuntia kuukaudessa. Palvelusetelin arvo on 22 € tuntia kohti.

2) tilapäisen kotihoidon järjestämisessä silloin, kun asiakas kotiutuu esimerkiksi sairaalasta tai omaishoitajan sairastuessa. Tilapäiseen kotihoitoon palveluseteli myönnetään korkeintaan 2 viikoksi ja palvelusetelinarvo on 15 €/h ja palvelun tarve on enintään 2 h/vrk.

3) omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämisessä niissä yksityisissä ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tuottavissa yksiköissä, jotka Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt palveluseteliyrittäjiksi.

Palvelusetelin arvo määräytyy Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien palveluseteliyrittäjien ilmoittamien vuorokausihintojen mukaan. Asiakkaan omavastuuosuus on asiakasmaksulain mukainen 9 €/vrk.

4) kun omaishoitaja haluaa vaihtaa lakisääteisen vapaavuorokauden päiväsaikaan pidettävään vapaaseen.

a) hoito tapahtuu asiakkaan kotona, palvelusetelin arvo on enintään100 €/päivässä. Asiakas maksaa asiakasmaksulainmukaisesti 9 €/päivä.

tai

b) palveluseteliyrittäjän järjestämässä päivätoiminnassa. Palvelusetelin arvo on 14 euroa päivässä. Asiakas maksaa asiakasmaksulain mukaan 9 € päivässä.

5) Kotona selviytymisen tukemiseksi palveluseteliyrittäjän järjestämässä päivätoiminnassa esimerkiksi asiakkaan toimintakykyyn nähden puutteellisten peseytymismahdollisuuksien takia. Palveluseteli arvo on 14 €/ kerta. Asiakas maksaa yrittäjän perimän palveluhinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy esittelyosassa olevat myöntämisperusteet ja toimintaohjeet.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Ikäihmisten palveluohjaus Kainuussaa hankkeen palvelusetelityöryhmän esityksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin projektipäällikkö Pirkko Viljanmaata. Pirkko Viljanmaa poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14:09.

_________

©