Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 299Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 299
20.12.2006

Asiakkaalle arvonlisäverottomien sosiaalipalvelujen myöntäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.1.2007 alkaen

STLTK § 299

Sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta.

Sosiaalihuoltona tapahtuvasta tavaroiden ja palveluiden luovutuksesta ei ole suoritettava veroa. Verottomia sosiaalihuoltoon liittyviä palveluja ovat mm. asumisen ja tukitoimien järjestäminen, kasvatus sekä muu huolenpito ja ylläpito. Verovapaus koskee sekä laitoshuollon ja että avohuollon muodossa luovutettavia palveluja ja tavaroita. Verottomia ovat esimerkiksi sosiaalihuoltotoimintaa harjoittavan huollonantajan suoraan huoltoon oikeutetuille henkilöille maksua vastaan tarjoamat ateria- siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalvelut.

Kunnan on huolehdittava sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Kunnalle on kuitenkin annettu oikeus päättää, missä laajuudessa ja millä tavalla palveluja tuotetaan. Päätösvalta ei koske lasten päivähoito- ja tiettyjä vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja, joiden saantiin sosiaalihuollon asiakkaalla on ns. subjektiivinen oikeus.

Sosiaalihuoltona tapahtuvien tavara- ja palveluluovutusten arvonlisäverottomuus edellyttää, että luovuttaja on sosiaalihuoltotoiminnan harjoittaja. Näitä voivat olla valtio, kunnat ja kuntayhtymät sekä yksityiset palvelujen tuottajat, jos näiden toiminta on yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaa koskevan lain (603/1996) mukaan kunnan valvonnassa olevaa toimintaa. Sosiaaliviranomainen (lääninhallitus) merkitsee joko toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen tai toiminnanharjoittajalle myönnetyn luvan perusteella palveluntuottajan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin. Rekisterimerkinnällä on se vaikutus, että rekisteriin merkittyä toiminnanharjoittajaa pidetään arvonlisäverolain mukaan yksityisenä sosiaalitoiminnan harjoittajana.

Sosiaalihuoltopalvelujen myynnin verottomuuden edellytyksenä on edellä mainitun lisäksi se, että tavaroita ja palveluja luovutetaan sosiaalihuoltoon oikeutetulle.

Arviointi siitä, tapahtuuko palvelujen luovutus sosiaalihuoltoon oikeutetulle, perustuu kunnan asiasta tekemään päätökseen, jolla on todettu joko oikeuden voimassaolo tai sen puuttuminen. Kunnan viranomaisen päätös asiasta voi lähinnä toimialan laadun perusteella olla joko yksittäistapauksittain tai yleisemmän ohjeen tai puitesopimuksen muodossa annettu.

Jotta tavaran tai palvelun luovutus voi tapahtua sosiaalihuoltopalvelusäännöksen mukaan verottomasti, edellyttää tämä, että luovutus tapahtuu suoraan sosiaalihuoltoon oikeutetulle. AVL 1999/1501

§:t 37 ja 38

Lisätietoja asiasta antavat hankevastaava Marja-Leena Lukkari, puh. 044-7101730 ja vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08) 6156 7237, 044-7101 669 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Vanhuspalvelujohtajan esitys:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden sosiaalipalvelupäätöksiä tekevä viranhaltija tekee päätöksen asiakkaan oikeudesta sosiaalipalveluun koskien ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalveluja. Päätös tehdään toimintaa varten laaditulle lomakkeelle.

Sosiaalipalvelu on asiakkaalle arvonlisäverotonta, kun sen luovuttajana oleva yritys on yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaa koskevan lain (603/1996) alaista toimintaa.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhuspalvelujohtajan esityksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

________

©