Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 98Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 98
18.04.2007

Sosiaalipäivystyksen toteuttaminen Kainuun maakunta -kuntayhtymässä

STLTK § 98

Sosiaalityön neuvottelukunnan v. 2003 asettama sosiaalipäivystysjaosto on valmistellut koko maan kattavaa sosiaalipäivystyksen järjestelmää vuoteen 2007 mennessä.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali-ja terveyslautakunta on kokouksessaan 2.11.2006 päättänyt vuoden 2007 talousarvion ja toimintasuunnitelman yhteydessä sosiaalipäivystyksen aloittamisesta 1.1.2007.

Kainuun maakunta -kuntayhtymässä sosiaalipäivystyksen suunnittelu on toteutettu Sijaishuoltoprojektin yhteydessä projektipäällikön, perhepalvelupäälliköiden, sosiaalialan erikoissuunnittelijan ja perhepalvelujohtajan muodostamassa työryhmässä. Projektin yhteydessä on myös tuotettu perehdyttämisaineisto sosiaalipäivystykseen. Näiltä osin sosiaalipäivystys olisi voitu aloittaa suunnitellusti 1.1.2007. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Perhepalvelujohtaja on ilmoittanut vastuualuepäälliköille, että sosiaalipäivystys aloitetaan 29.1.2007.

Ongelmaksi on muodostunut työnantajan ja sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien järjestön Talentia ry:n välisen paikallisen sopimuksen aikaansaaminen. Sopijaosapuolet ovat kokoontuneet kolme kertaa viime vuonna ja 11.1.2007.

Ongelmiksi sopimukseen pääsemisessä ovat nousseet seuraavat seikat:

1. Perustuuko sosiaalipäivystys vapaaehtoisuuteen vai määrääkö työnantaja

2. Varallaolon alkamisviikon viikkolepopäivän järjestäminen: ylimääräinen vapaapäivä vaiko varallaoloa edeltävä maanantai viikkolepopäiväksi

3. Onko puhelimessa annettu ohjaus/neuvonta varallaoloa vai aktiivityöaikaa. Entä, jos sitä seuraa tapahtumapaikalle lähtö

4. Onko matkustaminen tapahtumapaikalle varallaoloa vai aktiivityöaikaa

5. Osallistuvatko päivystykseen vain kelpoiset sosiaalityöntekijät vaiko sekä he että sosiaaliohjaajat

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2007 talousarvio on tiukka. Tulosaluejohtajille on annettu ohje, että menojen karsintaa tulee tehdä palveluissa, jotka eivät ole lakisääteisiä. Sosiaalipäivystys ei sitä vielä ole, mutta sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut, että jos kunnat eivät toteuta sosiaalipäivystystä saamansa informaatio-ohjauksen pohjalta, se tullaan sanktioimaan lainsäädäntöteitse.

Asiaa esitettiin sosiaali- ja terveyslautakunnalle ylimääärisenä asiana 17.1.2007 kokoukseen aloittamisajankohdan muutosta varten, mutta lautakunta ei ottanut asiaa käsiteltäväksi, koska sopimusta ei oltu saatu tehdyksi.

Sopijaosapuolet ovat kokoontuneet yhteensä seitsemän (7) kertaa. Sopimuksen teossa osapuolet pääsivät jossain määrin lähemmäs toisiaan työajan ja varallaoloajan tulkinnassa sekä työmatkojen korvaamisessa, mutta lopullisia ratkaisuja ei niidenkään osalta saatu tehtyä. Kynnyskysymyksiksi osoittautuivat kuitenkin varallaolon vapaaehtoisuus ja raha/vapaa-aikakorvaus. Viimeistä edellisen neuvottelun jälkeen Talentia ry:n hallitus lähetti sopimukseen vielä oman esityksensä, jonka sisältö vei osapuolet yhä kauemmas toisistaan: Talentia esitti kahden päivystäjän mallia ja aiempia vaatimuksia oli edelleen tarkennettu.

16.3.2007 pidetyssä sopimusneuvottelussa todettiin, ettei sopimusta synny eikä neuvotteluja kannata jatkaa.

Sosiaalipäivystys on aloitettu useimmissa Suomen kunnissa, noin 70 kuntaa ei ole tehnyt vielä päätöstä. Sopimusten sisällöt ovat hyvin kirjavia, valtakunnallista ohjeistusta ei ainakaan vielä ole olemassa.

Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt, että sosiaali- ja terveydenhuollon menoja tulee karsia ei-lakisääteisissä palveluissa. Sosiaalipäivystyksestä ei vielä ole säädetty laissa.

Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 ja perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. (08) 6155 4242, 044-750 2424 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että sosiaalipäivystys Kainuussa aloitetaan vasta vuoden 2008 alussa, kun Salmijärven lastensuojelulaitos on aloittanut toimintansa. Silloin etupäivystys voi toteutua ko. laitoksen yöhoitajan toimesta, ja pätevä sosiaalityöntekijä voi toimia ns. takapäivystäjänä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

©