Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 99Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 99
18.04.2007

Puheterapiapalvelut Kainuun maakunta -kuntayhtymässä

STLTK § 99

Joukko kuhmolaisia on lähettänyt 27.3.2007 saapuneen seuraavan sisältöisen vetoomuksen Kuhmon kaupungin puheterapiapalvelujen järjestämiseksi:

"Me allekirjoittaneet vetoamme Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakuntaan Kuhmon kaupungin puheterapiapalvelujen järjestämiseksi.


Kuhmossa on toiminut syksyyn 2006 saakka puheterapeutti. Puheterapeutin muutettua pois paikkakunnalta syksyllä 2006, ei puheterapeutin virkaa ole täytetty. Näin ollen Kuhmon kaupungin puheterapiapalveluita tarvitsevat asukkaat ovat olleet ilman tarvittavaa kuntoutuspalvelua jo 7 kuukauden ajan. Kaupungin asukkaiden tulisi saada puheterapiapalvelut omasta kunnasta kuntoutusta tarvitessaan.

Puheterapiapalveluita tarvitsevat sekä lapset että aikuiset. Erityisesti lapsiperheet, joissa puheterapiapalveluita tarvitaan, ovat osoittaneet suurta huolestuneisuutta palveluiden saatavuuden puuttumisesta. Kansanterveyslakiin 66/1972 viitaten, kansanterveystyöhön kuuluvina tehtävinä kunnan tulee järjestää kunnan asukkaiden sairaanhoito, johon luetaan lääkärin suorittama tutkimus ja hänen antamansa tai valvomansa hoito ja lääkinnällinen kuntoutus. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin.

Me allekirjoittaneet olemme myös huolestuneita kaupunkimme puheterapiapalveluiden puutteellisuudesta. Täten vetoamme palveluiden järjestäjään, Kainuun maakunta -kuntayhtymään, Kuhmon kaupungin puheterapiapalveluiden järjestämiseksi."

Allekirjoittajat:

Mirja Pussinen, varhaiskasvatuksen esimies, Kuhmon kaupunki

Seppo Vilen, Kontion koulun rehtori, Kuhmon kaupunki

Irma Väisänen, Satumetsän päiväkodin johtaja, Kuhmon kaupunki

Mirjami Komulainen, Lastenneuvolan terveydenhoitaja, Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Kirsti Kääriäinen, Perhepäivähoidon ohjaaja, Kuhmon kaupunki

Jaana Pääkkönen, Erityislastentarhanopettaja, Kuhmon kaupunki

Puheterapeutti, seutu I erityisterapioiden esimies Marjo Kemppainen on antanut 11.4.2007 seuraavanlaisen selvityksen puheterapiapalveluista Kainuun maakunta -kuntayhtymässä:

"Puheterapiapalvelut Kainuussa vuonna 2005

1.1.2005 Kainuun maakuntayhtymään siirtyi yhdeksän puheterapeutin virkaa/työsuhdetta, joita hoiti tuolloin kymmenen puheterapeuttia. Kaikki virat/tehtävät oli täytetty. Kainuun keskussairaalan kahta työsuhdetta hoiti kolme puheterapeuttia. Kehitysvammahuollossa työskenteli yksi puheterapeutti. Kajaanin seudulla eli seutu I:llä (Kajaani, Vuolijoki, Ristijärvi, Paltamo) työskenteli kaksi puheterapeuttia, seutu II:lla (Kuhmo, Sotkamo) kaksi ja seutu III:lla (Suomussalmi, Puolanka, Hyrynsalmi) yksi puheterapeutti. Kajaanin seudun sairaalan kuntoutusyksikkö perustettiin toukokuussa 2005, jonne tuli uusi puheterapeutin tehtävä, joka saatiin täytettyä (hakijoita oli tasan yksi).

Yksityisenä kokopäiväisenä ammatinharjoittajana toimii kaksi puheterapeuttia, lisäksi yksi puheterapeutti puolipäiväisesti. Yksityiset puheterapiapalvelut keskittyivät seutu I:lle, jossa KELAn vaikeavammaisten puheterapeuttinen kuntoutus pystyttiin siirtämään yksityisille puheterapeuteille. Seutu II:n ja seutu III:n puheterapeutit hoitivat myös KELAn kuntoutukseen oikeutetut asiakkaat, koska KELAn palveluita ei ollut saatavilla.

Perusterveydenhuollossa Kainuussa oli seuraava tilanne: Kuhmossa ja Sotkamossa on reilut 10 000 asukasta /puheterapeutti, Suomussalmella (+Hyrynsalmi ja Puolanka) 17 000 asukasta/puheterapeutti ja Kajaanissa (+Ristijärvi, Vuolijoki, Paltamo) noin 23 000 asukasta/puheterapeutti. Puheterapiatilanne oli heikoin seutu I:llä (asukasta/puheterapeutti).

Puheterapiapalvelut Kainuussa vuonna 2006

Puheterapiapalvelut pysyivät 1-6/2006 samanlaisina kuin vuonna 2005. Kesällä tuli kehitysvammahuoltoon auki puheterapeutin sijaisuus, johon ei ollut yhtään hakijaa. Tehtävä saatiin täytettyä, kun Kajaanin terveysasemalla kliinisen loppuharjoittelun suorittanut puheterapeuttiopiskelija siirtyi KEHVAlle tekemään sijaisuutta. 8/2006 Kuhmon puheterapeutti sanoutui irti vakituisesta työsuhteesta. Paikka laitettiin auki heti syys-lokakuussa 2006, mutta hakijoita ei ollut yhtään. Paikka laitettiin uudelleen auki muutaman viikon tauon jälkeen ja myöskään tällöin paikkaan ei ollut yhtään hakijaa.

Taustatietoa: Puheterapeuttien ammattikunta on nuori ja tällä hetkellä vielä pieni. Laillistettuja puheterapeutteja on Suomessa noin

1 000 ja työllisyystilanne puheterapeuteilla on hyvä, jolloin syrjäisempiin paikkoihin (esim. Kuhmo) heitä on vaikea rekrytoida.

Puheterapeuttien määrä maan väestöpohjaan suhteutettuna on erittäin vähäinen; erityisvastuualueittain maan keskiarvo on 1,8 puheterapeuttia/10 000 asukasta. Kainuussa on noin 7 500 asukasta/ puheterapeutti. Lisäksi puheterapiapalvelujen saanti on jakautunut alueittain hyvin epätasaisesti, ja kysyntä on yleisesti tarjontaa suurempi. Tällä hetkellä paras tilanne on Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa, joissa yhden puheterapeutin väestövastuu jää alle 3 000 asukkaan (TEO:n ja Tilastokeskuksen tilastot 2003-2004). Oulussa on paras tilanne eli 1 400 asukasta/puheterapeutti.

Puheterapiapalvelut Kainuussa vuonna 2007

Kuhmolaisille ei ole pystytty järjestämään puheterapiapalveluita ajalla 9/2006 - 1/2007, koska Kuhmon puheterapeutin tehtävää ei saatu täytettyä kahdesta yrityksestä huolimatta. Vuodenvaihteessa 2006-2007 Kuhmon puheterapiapalveluiden kartoittaminen (puheterapiapalveluiden turvaaminen/järjestäminen kuhmolaisille) annettiin tehtäväksi puheterapeutti Marjo Kemppaiselle (seutu I, puheterapeutti/Erityisterapia 1:n esimies), joka yhdessä puheterapeutti Tiina Määtän (seutu II) kanssa on tehnyt tämän työn.

Vastaanottotoiminnan johtoryhmälle tehtiin esitys, että puheterapeutin tehtävä (Kuhmon vakanssi) laitettiin uudelleen auki niin, että tehtävään valittavan puheterapeutin työpisteet tulevat olemaan Kajaanissa (seutu I 50 %) ja Sotkamossa (seutu II 50 %), koska oli tiedossa, että Kajaaniin pystytään rekrytoimaan puheterapeutteja.

Puheterapeutin tehtävä (Kuhmon vakanssi) laitettiin uudelleen auki sovitusti niin, että tehtävään valittavan puheterapeutin työpanos jakautuu seutu I:n (50%) ja seutu II:n kesken (50 %). Hakijoita oli kolme eli tehtävä saatiin täytettyä. Puheterapeutti aloittaa työt 2.5. ja työskentelee Lehtikankaan terveysasemalla (seutu I) ja Sotkamon terveysasemalla (seutu II). Jatkossa kaikki seutu II:n puheterapiapalveluita tarvitsevat asiakkaat, myös kuhmolaiset, saavat palvelunsa Sotkamon terveysasemalla. Käytäntö on yhdenmukainen kaikilla seutukunnilla eli niukkojen puheterapiaresurssien vuoksi asiakkaat liikkuvat eivät puheterapeutit. Seutu I:llä puheterapiapalvelut on keskitetty Kajaaniin, minne asiakkaat tuleva Kajaanin lisäksi Paltamosta, Ristijärveltä ja Vuolijoelta saakka. Samoin seutu III:lla puheterapiapalvelut on keskitetty Suomussalmelle, minne asiakkaat kulkevat myös Puolangalta ja Hyrynsalmelta. Eli palvelut tarjotaan samantyyppisesti kaikissa seutukunnissa. Muistettava myös, että puheterapiapalvelut ovat seudullisia palveluita, eivät lähipalveluita.

Puheterapiaa tarvitsevat sekä lapset että aikuiset, mutta koko Kainuussa perusterveydenhuollon puheterapiapalvelut on kohdennettu/rajattu alle kouluikäisille lapsille. Niukkojen puheterapiaresurssien vuoksi lieviä kielellisiä vaikeuksia (esim. lievä äännevirheisyys) ei ole juurikaan pystytty hoitamaan puheterapiassa, vaan nämä lapset ovat joutuneet odottamaan koulun erityisopetusta. Tilanne on ollut huonoin koko ajan seutu I:llä. Kuhmossa ja Sotkamossa on päässyt helpommin puheterapiapalveluiden piiriin ja nyt kun puheterapeutin tehtävää ei ole saatu täytettyä Kuhmossa koetaan, että kuhmolaiset puheterapiaa tarvitsevat on jätetty heitteille. Näin ei kuitenkaan ole.

Kuhmon neuvolan terveydenhoitajat, joiden kautta suurin osa puheterapiaa tarvitsevista lapsista ohjautuu puheterapeutille, ohjeistettiin 2/007 alkaen lähettämään puheterapialähetteet Sotkamon puheterapeutille, jonka asiakkaina on siis jo tällä hetkellä kuhmolaisia asiakkaita. KELAn vaikeavammaisten puheterapiapalvelut ovat parantuneet vuoden 2007 alusta niin, että KELAn puheterapiapalvelut kattavat koko Kainuun. KELAn kuntoutukseen piiriin oikeutetut vaikeavammaiset saavat nyt puheterapiapalvelut omalla paikkakunnallaan, myös Kuhmossa. Kuhmolaisten puheterapiapalvelut paranevat siis 5/2007 alkaen, kun seutu I:lle saadaan ½ puheterapeutin työpanos.

Aikuisten puheterapiapalveluja on tähänkään mennessä pystytty tarjoamaan erittäin rajallisesti perusterveydenhuollossa. Vuodesta 2005 alkaen aikuisten puheterapiapalvelut on keskitetty toisaalta KAKS:lle, joissa toisen puheterapeutin työpanos on "vapautettu" aikuisten puheterapiaan (esim. AVH-potilaat ja äänihäiriöiset työikäiset) sekä toisaalta Kajaanin kuntoutusosastolle, jossa kuntoutetaan AVH-potilaita koko Kainuun alueelta. Kouluikäisten lasten puheterapiapalvelut toteutuvat käytännössä vain KELAn kustantamana vaikeavammaisten palveluna. Nämä kaikki palvelut ovat myös kuhmolaisten käytettävissä.

Tällä järjestelyllä saadaan hieman "tasoitettua" Kainuun niukkoja puheterapiapalveluita eri seutukuntien kesken. 2.5.07 alkaen perusterveydenhuollon puheterapiaresurssit jakautuvat seuraavasti: Seutu I:llä (Kajaani+ Vuolijoki, Paltamo, Ristijärvi) on noin 20 000 asukasta /puheterapeutti, seutu II:lla (Kuhmo-Sotkamo) noin 14 000 asukasta /puheterapeutti, seutu III:lla (Suomussalmi, Hyrynsalmi ja Puolanka) 17 000 asukasta/puheterapeutti. Puheterapiatilanne on siis heikoin seutu I:llä (asukasta/ puheterapeutti) ja paras seutu II:lla.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka järjestäminen pohjautuu Kansanterveyslakiin (66/1972). "

Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 ja vs. terveysjohtaja Mauno Saari, puh. 044-797 0200 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa vetoomuksen esittäjille vastauksena edellä olevan puheterapeutti Marjo Kemppaisen laatiman selvityksen puheterapiapalveluista Kainuun maakunta -kuntayhtymässä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotustaan ja esitti asian jättämistä pöydälle lisäselvitysten hankkimista varten.

Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

___________

©