Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 95
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 95
18.04.2007

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen toimialan vuosikertomus 2006

STLTK § 95

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen toimialan vuoden 2006vuosikertomus on valmistunut.

Vuosikertomus rakentuu yleisestä osasta sekä tulosaluekohtaisista osista. Sosiaali- ja terveystoimiala jakaantuu kuuteen tulosalueeseen, jotka ovat: Johdon tuki, Ympäristöterveydenhuolto, Sairaanhoidon palvelut, Terveyden- ja sairaudenhoito, Perhepalvelut ja Vanhuspalvelut. Vuosikertomuksen liitteenä on myös Kainuun maakunta -kuntayhtymän Julkaisuluettelo sekä Tilastoja 2006.

Vuoden 2006 aikana toteutettiin toiminnallisia muutoksia valmisteluvaiheessa hyväksyttyjen linjausten mukaisesti. Terveyskeskusten akuutti- ja pitkäaikaisosastojen toimintaa järjesteltiin uudelleen. Laboratorio- ja röntgentoiminnan järjestelyitä jatkettiin ja terveyskeskuslääkäreiden työtä organisointiin uudelleen, erityisesti päivystys- ja vastaanottotoiminnassa. Henkilöstön välistä työnjakoa kehitettiin edelleen.

Erityisesti kuntapäättäjien oli vaikea hyväksyä muutoksia niiden konkretisoituessa. Henkilöstön vastarinta lisääntyi ja julkisten tiedotusvälineiden suhtautuminen kääntyi kielteiseksi. Yksittäiset toiminnalliset ongelmat yleistettiin ja syntyi kuva, että koko toiminta on huonoa ja siitä johtuen myös väestön suhtautuminen oli ajoittain kielteistä. Kainuun mallin yksi vahvoista periaatteellisista linjauksista oli se, että palveluita tuotetaan maakunnan väestölle, ei kunnille ja tämän hyväksyminen on ollut vaikeaa.

Ns. korjaavalla puolella on päästy sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen osalta lainmukaiseen tilaan. Hoitotakuun määräykset ovat toteutuneet. Sosiaalitoimen puolella maakunnassa on ollut käytäntöjä, jotka eivät täyttäneet lainsäätäjän asettamia kriteerejä, ne on pääsääntöisesti korjattu. Korjaukset vaativat toiminnan muutoksia ja lisärahoitusta. Hoitotakuun toteuttaminen on tullut kahden ensimmäisen vuoden aikana maksamaan n. 2,5 milj. euroa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä on päästy laaja-alaiseen työskentelyyn ja toimiala on mukana maakuntastrategia ja -ohjelmatyössä. Erityisenä kohteena on ollut väestöryhmien välinen terveyserojen kaventaminen. Nykytilan selvitystä on tehty yhteistyössä Kansanterveyslaitoksen, Stakesin sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Hankkeen puitteissa on vuoden 2006 aikana käynnistetty seuraavat toimenpiteet: Savuton maakunta; Liikunta; Ravitsemus; Kainuulainen Työkunto; Aikalisä ja Perhekeskushanke.

Ennalta ehkäisevässä työssä on päästy työskentelemään järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. Yhteistoimintaa on suunniteltu myös kuntien suuntaan. Erityisen merkittäväksi on noussut Kainuun Prikaatin rooli. Työvoimaviranomaisten kanssa on päästy säännölliseen yhteistyöhön.

Asiakkaille tehtiin sosiaali- ja terveystoimialan palveluita koskeva tyytyväisyyskysely. Palveluita käyttäneet antoivat poikkeuksellisen hyvän palautteen käyttämistään palveluista. Selvästi huonomman arvion antoivat sellaiset henkilöt, jotka eivät ole käyttäneet palveluita. Palautteenantajaryhmien välinen ero oli poikkeuksellisen iso. Huonoon palautteeseen on todennäköisesti vaikuttanut voimakkaasti tiedotusvälineiden antama kuva palveluiden laadusta ja sujuvuudesta.

Henkilöstön saatavuudessa oli edelleenkin ongelmia sosiaalityöntekijöiden, psykologien ja erityisesti terveyskeskuslääkäreiden osalta. Terveyskeskuslääkäripulaan on ratkaisua haettu lisääntyvästi etälääkäritoiminnasta. Kesällä 2006 käynnistyi työ, jossa selvitetään terveyskeskuslääkäritilanne sekä laajasti vaikutusmahdollisuudet nykytilan korjaamiseksi. Työterveyshuollon liikelaitostamisvalmistelut ovat korjanneet työterveyslääkäritilannetta. Erikoissairaanhoidon lääkäritilanne on kohtuullisen hyvä. Kokonaisuudessaan lääkäritilanne on parempi kuin syksyllä 2004 ennen toiminnan käynnistämistä.

Sosiaalityön tehtäväjakoa on valmisteltu Sorake -hankkeessa ja tämän työn tuloksena odotetaan uusia mahdollisuuksia tämän sektorin työjärjestelyihin.

Hoitohenkilökunnan saatavuus vakituisiin tehtäviin oli hyvä, mutta lyhytaikaisten sijaisuuksien täyttämisessä ilmeni ongelmia.

Suurimmat vaikeudet henkilöstön jaksamisessa olivat vanhuspalveluissa. Siellä on ikääntynein henkilökunta ja siellä on koulutusvajeita ja tämä ainakin osaltaan heijastuu työyhteisössä kovien paineiden alla.

Tehdyssä työhyvinvointikyselyssä peilattiin työyhteisöiden tilaa ja asteikolla 1-5 oli sosiaali- ja terveystoimialan numeraalinen arvio 3,29.

Vuoden 2006 aikana ei organisaatiorakenteeseen tehty merkittäviä muutoksia. Vuoden 2007 alkupuolella tehdään organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän kriittinen tarkastelu. Esimiesten tukemiseen ja kouluttamiseen on haettu ratkaisuja ja niiden toteuttaminen käynnistyy vuoden 2007 alusta.

Vuoden 2006 toimintamenot ylittyivät vuoteen 2005 verrattuna noin 6 prosentilla, eikä kustannusten kasvun puolittamistavoitteessa pysytty. Kustannusten nousu tulee jäämään selvästi alle sen, mitä valtakunnassa keskimäärin on tapahtunut.

Väestön ikääntyminen aiheuttaa Kainuussa jatkuvasti vähintään noin 1,5 prosentin kustannuspaineen verrattuna maahan keskimääräisesti. Toimintamenot ylittyivät erityisesti henkilöstömenoissa ja asiakaspalveluiden ostoissa sekä aineiden ja tarvikkeiden ostoissa.

Lautakunnalle jaetaan erillisliitteenä sosiaali- ja terveystoimen toimialan Vuosikertomus 2006 sekä Julkaisuluettelo ja Tilastot 2006.

Erillisliite nro: 2

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi toimialan vuoden 2006 toimintakertomuksen liitteineen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

Lautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn aikana klo 14:08-14:22.

_________

©