Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 97
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 97
18.04.2007

Talousarvoimuutokset 2007

STLTK § 97

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 2.4.2007 § 93 esittää maakuntavaltuustolle liitteen mukaiset talousarviomuutokset vuodelle 2007.

Koko kuntayhtymän toimintakulut (ilman liikelaitoksen ja maakunnan välisen rahaliikenteen eliminointia) vuodelta 2006 kasvoivat yhteensä 6,1 prosenttia eli 14,7 milj. euroa verrattuna vuoteen 2005. Vastaavasti toimintatuotot kasvoivat 4,8 prosenttia eli 11,6 milj. euroa. Kun vuoden 2006 tilinpäätösluvut otetaan pohjaksi kuluvan vuoden talousarviota arvioitaessa, voidaan todeta, että kuluvan vuoden toimintatuotot kasvavat tilinpäätökseen 2006 verrattuna 3,4 prosenttia eli 8,7 milj. euroa. Vastaavasti toimintakulut saavat kasvaa vain 0,4 prosenttia eli 0,9 milj. euroa, jotta valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2007 voitaisiin toteuttaa ilman alijäämää ja lisäksi pystyttäisiin kattamaan suunnitellulla tavalla 1,0 milj. euroa edellisvuoden kattamatonta alijämää.

Kuluvan vuoden menojen kasvun rajoittamaan viime vuodesta 0,4 prosenttiin eli 0,9 milj. euroon on mahdoton ilman toimintojen selkeitä supistuksia. Pelkästään henkilöstökulujen kasvu on arviolta vähintään 2 prosenttia eli noin 2,5 milj. euroa. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvu paineita on mm. lakisääteisten tehtävien laajentumisen kautta tullut yhteensä 2,5 milj. euroa. Palvelujen ostoihin on varattava n. 3 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2006 ja kasvupaine lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden hankinnoissa on n. 2 milj. euroa. Yhteensä menojen kasvupaine vuodelle 2007 on n. 10 milj. euroa.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat kansallisessa vertailussa varsin alhaisella tasolla. Suorat nettomenot ovat alle maan keskiarvojen ja tarvevakioiduissa menoissa kainuulainen kustannusindeksi on maan alhaisin, kun vertaillaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteenlaskettuja menoja. Kun näihin lisätään palveluasumisen ja vanhusten hoivan kustannukset, ollaan edelleenkin maan alhaisimmalla tasolla. Toisaalta kuntien ja maakunnan yhteenlaskettu alijäämä oli vuoden 2006 lopussa yhteensä 32,6 milj. euroa eli 403 euroa asukasta kohti.

Maakuntahallitus on kokouksessaan 19.2.2007 linjannut vuoden 2007 talousarvioon tehtäviä korjauksia siten, että pakolliset menopaineet huomioon ottaen kuluvan vuoden ennustettu talousarvion alijäämä aiotaan puristaa 4,9 milj. euroon. Lisätalousarvio käsitellään kevään aikana ja vuoden 2008 talousarvio laaditaan siten, että alijäämää ei enää synny lainkaan.

Toimintakulujen ja -tuottojen muutokset:

 

 
TP 2006
TA 2007
MTA 2007
Muutos (milj.€)
Toimintatuotot
253,5
262,2
262,2
+ 0,0
Toimintakulut
255,2
256,1
262,0
+ 5,9
Toimintakate
- 1,7
+ 6,1
+ 0,2
 
Poistot
- 4,2
- 4,3
- 4,3
 
Tilikauden tulos
- 6,3
+ 1,0
- 4,9
 

Vuoden 2006 loppuun mennessä kertyneestä alijäämästä 10,1 milj. euroa (ilman liikelaitosta) ja vuonna 2007 syntyväksi arvioidusta alijäämästä 4,9 milj. euroa tehdään vuoden 2008 talousarvion laadinnan yhteydessä kertyneiden alijäämien kattamista koskeva suunnitelma. Lisäksi talouden tasapainottamisesta ja alijäämien kattamisen periaatteista neuvotellaan perussopimuksen mukaisesti yhdessä kuntien kanssa.

Liitteinä on terveydenhuollon ja vanhusten hoivan menot ja tarvekertoimet sairaanhoitopiireittäin 2005 sekä vuoden 2007 talousarviomuutokset tulosalueittain.

Liitteet nro: 5-6

Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Asta Tolonen, puh. (08) 6156 2024, 050 404 1224 tai vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee vuoden 2007 talousarviomuutoksista ja antaa ohjeita tasapainottamissuunnitelmiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

Lautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.32-16:43.

__________

 

 

©