Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 137
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 137
28.05.2008

Kuntalaisaloite ravitsemusterapeuttien lisäämiseksi Kainuun maakunnan alueelle

STLTK § 137

Maakunta -kuntayhtymälle on 4.4.2008 saapunut Johanna Peltosen kuntalaisaloite ravitsemusterapeuttien lisäämiseksi Kainuun maakunnan alueelle.

Liitteenä olevassa aloitteessa todetaan mm., että Kainuun maakuntaohjelman 2008-2009 toteuttamisohjelmassa (TOTSU) tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen ja terveyden vahvistaminen ennalta ehkäisevällä toiminnalla. Turvataan tarpeenmukaisten, yhteisesti hyväksyttyjen palvelujen saatavuus.Kehitetään edelleen hyvinvointipalveluita mahdollistaen asiakkaille valinnanvapaus. Panostetaan väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseen jatkamalla Kansanterveyslaitoksen kanssa v. 2006 aloitettua yhteistyötä sekä maakunnallisen terveyttä edistävien toimintamallien ja päätöksenteon kehittämistä.

Nämä tavoitteet mahdollistavat uuden ravitsemusterapeutin palkkaamisen esim. terveyden edistämistyöhön maakunnan alueelle. Kainuulla on mahdollisuus osoittaa esimerkillisesti muille kunnille, kuinka terveyden edistämistyötä voidaan toteuttaa moniammatillisesti.

Liite nro: 2

Ravitsemusterapiapalvelut Kainuun maakunta -kuntayhtymässä:

Kainuun maakunta -kuntayhtymän palveluksessa on kaksi ravitsemussuunnittelijaa, joista toisen työpanos suuntautuu erikoissairaanhoitoon ja toisen perusterveydenhuoltoon.

Perusterveydenhuollon ravitsemussuunnittelijan työkenttä laajeni siirryttäessä Kainuun maakunta -kuntayhtymään kattamaan Kajaanin seudun lisäksi muut seudut. Ravitsemussuunnittelijan palvelut ovat Suomussalmella (Ylä-Kainuu) n. kerran kuukaudessa, Kuhmossa ja Sotkamossa n. joka 3. viikko ja muulloin Kajaanin seudulla.

Valtakunnalliset kansanterveysohjelmat ovat antaneet suosituksia ravitsemusterapeuttien tehtävien järjestämisestä kunnissa, mm. toimintaohjelma kansallisten ravitsemussuositusten toteutumiseksi ja Diabeteksen ehkäisy ja hoito-ohjelma (DEHKO) suosittelevat yhtä ravitsemusterapeuttia 30.000 asukasta kohden.

Ravitsemusterapeuttien/ - suunnittelijoiden lisäksi ravitsemusneuvontaa antavat monet eri terveydenhuollon henkilöstöryhmät; lääkärit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, työterveyshoitajat, diabeteshoitajat ja kansanterveyshoitajat.

Tuloksellinen ja järkevä toiminta edellyttää selkeää työnjakoa em. ammattiryhmien välillä.

Ammattiryhmittäiset tehtävät potilaiden ravitsemusohjauksessa

Lääkärit

- kokonaisvastuu potilaan hoidosta, myös ravitsemushoidosta

potilaiden motivointi

Ravitsemusterapeutit/- suunnittelijat

- ravitsemusohjauksen suunnittelu ja koordinointi terveydenhuollossa

- terveydenhuolto- ja ruokapalveluhenkilöstön koulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen

- henkilökohtainen ravitsemusohjaus erityisosaamista vaativissa ravitsemuskysymyksissä; asiakkaita lähetetään mm. vastaanotoilta, neuvoloista, kouluterveydenhuollosta, terveyskeskussairaaloista (ravitsemussuunnittelijalle lähetettävät asiakkaat on liitteessä)

- ryhmäohjaus (tällä hetkellä ENED -ryhmä KAKS:n kanssa yhteistyössä))

- yhteistyö ravitsemusneuvontaa ja -hoitoa toteuttavien terveydenhuollon ulkopuolisten tahojen kanssa (yksityiset hoitokodit, järjestöt ym.)

- konsultaatioapu osastoille ja ravintokeskuksille potilaiden ravitsemuskysymyksissä terveyskeskussairaaloissa ja hoitokodeissa (es. letkuravitsemus, aliravitsemus)

- osallistuminen projekteihin ravitsemuksen asiantuntijana (Kainuun kuntien ruokapalvelukäytäntöjen yhtenäistäminen, esim. koulut, hoitokodit, kotihoitoateriat jne; liikunta- ja ravitsemusprojekti)

- ravitsemusneuvontamateriaalin valinta ja valmistaminen tarvittaessa

- esitelmät erilaisille ryhmille ja yleisöluennot

- osallistuminen kliinisten ravintovalmisteiden valintaprosessiin

- tiedottaminen ajankohtaisista ravitsemusasioista (yhteistyötahot on koottu liitteeseen)

Liitteet nro: 3-4

Diabeteshoitajat, kansanterveyshoitajat (terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, työterveyshoitajat)

- potilaiden ja asiakkaiden motivoiminen ja ohjaaminen yleisimpien kansansairauksien hoitoon. Elämäntapaohjaus mukaan lukien ravitsemusneuvonta

- ryhmäohjaus

Neuvolan terveydenhoitajat

- perheiden, odottavien ja imettävien äitien sekä alle kouluikäisten lasten ravitsemusohjaus

Kouluterveydenhoitaja

- koululaisten ja opiskelijoiden ravitsemusneuvonta

Kuntalaisaloitteen mukainen peruste ravitsemusterapeutin tehtävän perustamiselle Kainuun maakunta -kuntayhtymään on olemassa. Toiminnan laajentaminen edellyttää kuitenkin määrärahan osoittamista tähän tehtävään vuoden 2009 talousarviossa.

(Maakunnallinen terveyttä edistävän ravitsemusmallin kehittäminen Kainuussa - työryhmän esitystä on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.11.2006 § 285 ja 9.5.2007 § 118. Esitys sisälsi mm. ravitsemusterapeutin tehtävän perustamisen).

Lisätietoja asiasta antavat vs. terveysjohtaja Mauno Saari puh. 08 6156 2000, 044 797 0200 ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta, merkitsee sen tässä vaiheessa tiedoksi ja palaa ravitsemusterapeutin tehtävän perustamiseen vuoden 2009 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

Lautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 14.15-14.25.

__________

 

©