Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 140Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 140
28.05.2008

Asiakasmaksujen alentaminen/perimättä jättäminen vanhusten julkisissa asumispalveluissa (tehostettu palveluasuminen) ja kotihoidossa

STLTK § 140

Eri kunnissa on ollut hyvin erilaiset käytännöt asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä päätettäessä. Vanhustenhuollon sosiaalityöntekijät ovat valmistelleet Kainuulle yhtenäisen käytännön noudatettavaksi asiakasmaksujen alentamiseen ja perimättä jättämiseen Kainuun maakunta -kuntayhtymän määräämissä vanhuspalvelujen hoitomaksuissa vuonna 2005.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.6.2005 § 140 asiakasmaksujen alentaminen/perimättä jättäminen vanhusten julkisissa asumispalveluissa (tehostettu palveluasuminen) ja kotihoidossa. Ohjeistusta on päivitetty yhteistyössä perhepalvelujen ja vanhuspalvelujen viranhaltijoiden toimesta vuonna 2008.

Hoito- ja palvelukodit:

Hoito- ja palvelukodit ovat avohoidon yksikköjä, joissa asukkaat ovat henkilökohtaisessa vuokrasuhteessa ja maksavat tarvitsemansa palvelut itse. Hoito- ja palvelukodeissa asuminen rinnastetaan kotona asumiseen, joten asiakas saa KELA:n mahdollisesti maksamat etuudet: asumistuki, hoitotuki, korvaukset lääkkeistä yms. Asiakas velvoitetaan hakemaan KELA:n myöntämät etuudet ennen asiakasmaksujen tarkistamista.

Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaisia lakisääteisiä sosiaalipalveluja, joiden järjestämisvastuu on kunnalla/maakunnalla.

Asiakkaat sijoittuvat hoito- ja palvelukoteihin tehostettuun asumispalveluun SAS-ryhmän kautta. Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 9.4.2008 § 84 Tehostettuun palveluasumiseen ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon ottamisen kriteerit.

Hoito- ja palvelukodissa annettavasta palvelusta tehdään palvelun saajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan annettavat palvelut. Suunnitelmaa muutetaan tarpeen mukaan. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 § 7)

Sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaiset asumispalvelut maakunta voi joko tuottaa itse tai ostaa ne muilta palvelun tuottajilta. Kainuun maakunta-kuntayhtymän ostopalveluihin osoittamien asiakkaiden maksut määräytyvät samoilla periaatteilla kuin Kainuun maakunta -kuntayhtymän itse tuottamista vastaavista palveluista. (Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista)

Mikäli asiakkaan tulot eivät riitä, niin asiakasmaksulain 11 §:n mukaan hoito ja peruspalvelumaksu voidaan jättää perimättä tai alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen on siihen syytä. Palveluja tuottava kuntayhtymä voi asiakasmaksulain 11 §:n mukaan päättää että muitakin kuin 1 mom. määriteltyjä maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, kuten tukipalvelumaksuja mikäli toimeentuloedellytykset huomioon ottaen niihin on syytä.

Asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää Kainuun maakunta -kuntayhtymän delegointipykälän mukaisesti määritelty työntekijä tekemänsä asiakasmaksujen alentaminen/perimättä jättäminen -laskelman perusteella.

Kunnalliset asiakasmaksut määrätään toistaiseksi ja tarkistetaan tulojen muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa. Jos asiakasmaksu on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa ilmoittamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Asiakkaat, jotka hakeutuvat yksityisiin hoito- ja palvelukoteihin itse, vastaavat myös kustannuksistaan suoraan palvelun tuottajille.

Maksualennusta, -perimättä jättämistä tai muuta tukea laskettaessa käytetään toimeentulotukilakia ja -ohjeita hoito- ja palvelukodeissa asuville asiakkaille seuraavin poikkeuksin:

- menoiksi lasketaan asiakkaalle määritellyt hoito/perusmaksut

- vuokra

- ateriapalvelu laskun ja hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan

- käyttövarat (51 % toimeentulotukinormin perusosasta)

Käyttövaroilla tarkoitetaan seuraavia menoja:

- vaatemenot, vaatehuoltomenot

- lehtimaksut, tv-lupamaksut ym. mediamaksut

- puhelimen käyttömaksut

- vähäiset terveydenhuoltomenot (mm. käsikauppalääkkeet ja hoitotarvikkeet, sairaankuljetuksen omavastuu)

- henkilökohtaiset puhtausmenot

- kodin (= oman asunnon) puhtausmenot, siivouspalvelumaksut

- harrastus- ja virkistysmenot ja kuljetuspalvelumaksut

Jos laskelmassa otetaan huomioon tukipalvelumaksut, jotka kuuluvat käyttövaroilla kustannettaviin menoihin, vähennetään käyttövaroista omavastuu 28 %. (vaatehuolto- ja siivouspalvelumaksu)

Lääkärin määräämät lääkkeet: Laskelmassa otetaan huomioon lääkärin määräämät lääkkeet siten, että kertyneestä KELA: n omavastuuosuudesta huomioidaan keskimääräinen summa/kk. Mikäli

KELA: n lääkkeiden omavastuuosuuden maksukatto on edellisenä vuonna täyttynyt, huomioidaan uudessa laskelmassa enintään 54 €/kk. (Vuoden 2008 KELA: n omavastuuosuuden maksukatto on 643,14 €.Vuosittainen maksukattokertymä:12)

Tuloina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot, rahavarat ja omaisuuden mahdollinen tuotto. Varoina ei huomioida henkilön ja perheenjäsenten irtainta tai kiinteää omaisuutta.

Irtaimistoon ja muuhun kiinteään omaisuuteen liittyviä kuluja ei huomioida menoina.

Rahavaroista jätetään 3 500 euron suojaosuus hautajaiskustannuksiin, hoito- ja palvelukodeissa asuvilla.

Kotihoidon palvelujen piiriin kuuluva kotona asuva yli 65-vuotias asiakas:

Mikäli omassa kodissaan asuvan asiakkaan tulot ja varat eivät riitä toimeentulotukilain mukaan hyväksyttäviin menoihin /kotihoidon määriteltyyn hoitomaksuun hänen taloudellista tilannettaan tarkastellaan laskelmalla. Laskelmaan merkitään tulot ja varat sekä toimeentulotukilain mukaiset hyväksyttävät menot. Menot koostuvat perusosasta, asumismenoista ja erityismenoista.

Laskelmassa tulot ja varat huomioidaan kuten muillakin asiakkailla; saamansa palvelut asiakkaat kustantavat omilla tuloillaan ja varoillaan.

Asumismenoilla tarkoitetaan vuokraa tai yhtiövastiketta, sähkö-, lämpö-, vesi-, jäte- ja muita keskeisiä kiinteistön hoitokuluja sekä asunnon vakuutusmaksuja. Asuntolainan korot otetaan huomioon, mutta ei lainanlyhennyksiä.

Erityismenoina otetaan huomioon: määritelty kotihoitomaksu, lääkärin määräämät lääkkeet, enintään 54 € /kk omavastuuosuus mikäli KELA: n maksukatto on täyttynyt, muussa tapauksessa laskelmassa otetaan huomioon kuukausimeno maksukattokertymän mukaan. (katso kappale lääkärin määräämät lääkkeet) ja vanhuspalvelujen lyhytaikaishoidon maksut ja turvapuhelimen käyttömenot sekä päivätoiminnan kohtuulliset maksut.

Perusosa jakautuu ravintomenoihin 49 % ja käyttövaroihin 51 %. (kts. käyttövaroilla tarkoitetut menot)

Kotiinkuljetetun aterian maksut otetaan huomioon laskun mukaan, mutta perusosaa pienennetään 1/3:lla ravintomenosta/kuljetusateria.

Lisätietoja asiasta antaa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. 08 6156 7237, 044 7101 669 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy edellä olevat päivitetyt periaatteet noudatettavaksi asiakasmaksujen alentamiseen ja perimättä jättämiseen vanhusten julkisissa asumispalveluissa (tehostettu palveluasuminen) ja kotihoidossa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

©