Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 130Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 130
28.05.2008

Kesäkuun kokousajankohdan mahdollinen muuttaminen

STLTK § 130

Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle sitä koskevan esityksen.

Hallintosäännön 4 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.12.2007 § 276 lautakunnan kevätkauden kokousajankohdat. Silloin päätettiin kesäkuun kokous pidettäväksi keskiviikkona 18.6.2008 klo 12.00.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja päättää kesäkuun kokouksen ajankohdan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Keskustelun kuluessa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja kertoi, että maakunta -kuntayhtymä on pyytänyt tarjousta sairaankuljetusautoista. Tarjouspyynnön mukaan maakunta -kuntayhtymä hankkii ensihoitoon neljä (4) ambulanssia kokoluokka A ja viisi (5) ambulanssia kokoluokka B. Lisäksi optiona kaksi (2) ambulanssia kokoluokkaan A ja kaksi (2) ambulanssia kokoluokkaan B. Option lopullinen määrä tarkentuu vuoden loppuun mennessä.

Hankinta suoritetaan rahoitus- tai huoltoleasingilla tai käteisellä. Kaikista muodoista pyydetään tarjousta tarjouspyynnön liitteenä olevaan hintataulukkoon.

Sitovat tarjoukset tulee toimittaa 25.6.2008 klo 12.00 mennessä. Osallistumisilmoituksen ambulanssikaluston toimittajaksi on jättänyt määräaikaan mennessä kolme (3) toimittajaa, jotka kaikki on valittu toimittajiksi.

Maakuntahallituksen 7.1.2008 § 19 hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hankinnoista ja sopimuksista, joiden hankinta-arvo ylittää 350.000 euroa päättää hallitus/lautakunta.

Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja totesi, että lautakunnan kesäkuun kokousta pitäisi siirtää myöhempään ajankohtaan, jotta sairaankuljetuskaluston tarjoukset saadaan valmisteltua. Tai lautakunta voi, niin halutessaan delegoida hankintapäätöksen tekoon oikeuttavaa päätösvaltaansa virkamiehelle.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus:

1) Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että kesäkuun kokous pidetään aikaisemmin päätetyn mukaisesti keskiviikkona 18.6.2008 klo 12.00 alkaen.

2) Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää delegoida lautakunnalle kuuluvaa hankintojen ja sopimusten teon päätösvaltaa vs. sosiaali- ja terveysjohtajalle siten, että vs. sosiaali- ja terveysjohtaja oikeutetaan tekemään sairaankuljetuskalustohankintaa koskeva päätös.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtajan päätösehdotuksen.

__________

 

©