Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 131Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 131
28.05.2008

Lähihoitajien työsuhteisten tehtävien (toimien) perustaminen

STLTK § 131

Sosiaali- ja terveystoimialalle esitetään perustettavaksi 11 lähihoitajan sisäisen sijaisen työsuhteista tehtävää (tointa) ja kaksi (2) lähihoitajan varahenkilön työsuhteista tehtävää (tointa) maakunnalliseen sijaispalveluyksikköön, kotipesäalueena vanhuspalvelut seutu II (Kuhmo-Sotkamo)

Sisäisellä sijaisella tarkoitetaan vakituisessa palvelusuhteessa olevaa työntekijää, joka sijaistaa työyksiköiden perusmiehityksessä olevien henkilöiden pitkiä poissaoloja kuten esim. vuosilomat, perhe- ja opintovapaat.

Vanhuspalveluiden seutu II:n alueella on vakituisessa (toistaiseksi voimassa olevassa) työsuhteessa yhteensä 166,5 henkilöä; lisäksi työllistämistuella palkattujen työntekijöiden määrä on 23. Heidän vuosilomien sijaistamiseen tarvitaan ympäri vuoden 16 työntekijää. Aikaisemmin perustetut neljä (4) sisäisen sijaisen vakanssia on täytetty. Tällä hetkellä vuosilomat on hoidettu määräaikaisilla työntekijöillä, joiden työsopimukset ovat olleet 3-6 kuukauden pituisia. Työntekijälle on muodostunut määräaikaisista työsopimuksista useamman vuoden pituinen ketju. Työnantajalla on näin ollen pysyvä työvoiman tarve eikä määräaikaisten työsopimusten käyttöön ole perusteltua syytä.

Vanhuspalveluiden seutu II:n vuosilomien suunnittelu on toteutettu hallituksessa hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti ja näin on mahdollistunut ympärivuotisen sijaistarpeen määrittäminen.

Varahenkilöiden määrä seutu II:n alueella on tällä hetkellä viisi (5) henkilöä. Tämä on noin 2,6 % koko henkilöstön määrästä. Alkuperäisten varahenkilöstösuunnitelmien mukaan tarpeeksi arvioitiin 5% eli yhdeksän (9) henkilöä. Tähän asti kertyneiden kokemusten ja tehtyjen lyhytaikaisten työsopimusten perusteella arviomme tarpeen olevan yhteensä seitsemän (7) varahenkilöä vanhuspalveluiden Kuhmo-Sotkamo alueelle.

Varahenkilö on ennalta arvaamattomiin, alle viiden (5) päivän poissaoloihin käytettävä vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä.

Vakinaiset varahenkilöt ja sisäiset sijaiset mahdollistavat työvoiman saatavuuden. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ei ole tällä hetkellä saatavissa ulkopuolista työvoimaa. Pitkäaikaisiin sijaisuuksiin on perusteltua käyttää vakituisessa työsuhteessa olevaa työvoimaa ja tarjota näin työntekijälle pysyvä työpaikka.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää maakuntahallitukselle ja edelleen maakuntavaltuustolle, että se perustaa 1.7.2008 alkaen seuraavat työsuhteiset tehtävät (toimet):

 

Vakanssinumero
Tehtävänimike
Hinnoittelutunnus
004049
lähihoitaja
03HOI040
004050
lähihoitaja
03HOI040
004051
lähihoitaja
03HOI040
004052
lähihoitaja
03HOI040
004053
lähihoitaja
03HOI040
004054
lähihoitaja
03HOI040
004055
lähihoitaja
03HOI040
004056
lähihoitaja
03HOI040
004057
lähihoitaja
03HOI040
004058
lähihoitaja
03HOI040
004059
lähihoitaja
03HOI040
001088
lähihoitaja
03HOI040
001089
lähihoitaja
03HOI040

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

©