Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 133Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 133
28.05.2008

Ohjaajien työsuhteisten tehtävien (toimien) perustaminen

STLTK § 133

Kuhmo-Sotkamo -seudun vammaispalveluiden Ryhmäkoti Puolukkaan ja Toimintakeskus Myllylään Sotkamoon ohjaajien tehtävien (toimien) perustaminen budjettikaudella 2008.

Ryhmäkoti Puolukan kuluvan vuoden 2008 budjettiin on varattu yhden (1) ohjaajan työsopimussuhteisen tehtävän (toimen) ja Toimintakeskus Myllylän budjettiin yhden (1) ohjaajan työsopimussuhteisen tehtävän (toimen) perustamiseen tarvittava määräraha koko vuodelle. Myllylässä tehtävää on hoidettu tähän saakka tukityöllistetyillä henkilöillä ja Puolukan tehtävää on hoidettu varahenkilön työpanoksella.

Ryhmäkoti Puolukka on ohjattua asumispalvelua tuottava asumisyksikkö, jota henkilöstön käytön kustannustehokkaan ja työhyvinvointia vaalivan tavoitteen suhteen nivotaan yhteen Ryhmäkoti Kulmalan kanssa. Kodissa asuvien kehitysvammaisten avun, ohjauksen ja tuen tarve vaihtelee ja vaatii jatkuvaa räätälöintiä tilanteiden mukaan. Monilla kotien asukkaista on vanhuuteen liittyvät haasteita, dementiaa ja psyykkisiä ongelmia, mitkä ovat suuria haasteita arjen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Puolukassa on tällä hetkellä seitsemän (7) ja Kulmalassa kuusi (6) asukaspaikkaa.

Puolukka-Kulmalan henkilöstöön on kuulunut yhteensä seitsemän (7) työntekijää, joista yksi on ollut varahenkilön työpanos. Kuuden tehtäviä hoidetaan vakinaisilla vakansseilla. Käytäntö on osoittanut, että kahden kodin kaksivuorotyön, yksi (1) henkilö vuorossaan, toiminnan sujuminen vaatii minimissään 3,5 henkilötyövuotta yhtä kotia kohden, yhteensä seitsemän (7) henkilötyövuotta /100% tehtävää (tointa) Puolukka-Kulmalan listaa kohden. Puolukka-Kulmalaan tarvitaan näin ollen yksi (1) vakituinen henkilö lisää.

Päivätoimintayksikkö Myllylä tuottaa päivätoimintapalvelua 17 kehitysvammaiselle asiakkaalle. Päivittäin toiminnoissa käy 10-13 asiakasta, joiden kunto ja muu vammaisuus estävät osallistumisen varsinaiseen työtoimintaan. Lisäksi kyseinen yksikkö tarjoaa tilapäishoitoa/omaishoidonvapaita 6-8 kehitysvammaiselle lapselle kerran kuussa. Asiakkaiden avun, tuen ja ohjauksen tarve on vaihteleva ja vaatii jatkuvaa räätälöintiä tilanteiden mukaan.

Myllylän henkilöstö koostuu tällä hetkellä kolmesta (3) vakituisesta ohjaajasta, kahdesta (2) tukityöllistettynä (ent. työllistämistuella) palkatusta ohjaajasta sekä yhdestä (1) varahenkilöstä, jonka työsuhde voimassa määräaikaisesti 31.8.2008 saakka. Varahenkilön työpanos käytetään laaja-alaisesti Sotkamon alueen kehitysvammapalveluiden sijaisuuksiin, alueella viisi (5) toimintapistettä. Budjetissa on myös varaus tarpeen mukaan palkattavista ohjaajista lasten loma-ajan hoitoon. Tukityöllistetyistä yhtä (1) paikkaa esitetään muutettavaksi ohjaajan tehtäväksi 1.6.2008 alkaen. Vakinaistettavan tukipaikan työsuhde voimassa tällä hetkellä toukokuulle 2008.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää maakuntahallitukselle ja edelleen maakuntavaltuustolle, että 1.9.2008 alkaen perustetaan kaksi (2) ohjaajan työsuhteista tehtävää (tointa), hinnoittelutunnus 04SOS06A, vakanssinumerot 001245 ja 720234

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

©