Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 135Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 135
28.05.2008

Laskujen ja tositteiden hyväksyiminen sosiaali- ja terveystoimialalla

STLTK § 135

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 23.1.2008 § 17 sosiaali- ja terveystoimialan laskujen ja tositteiden hyväksymisen seuraavasti:

"Maakuntahallitus hyväksyi 7.1.2008 § 19 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeissa määritellään laskujen hyväksymisoikeus seuraavasti:

"Laskujen hyväksyjiksi nimetyt viranhaltijat/toimihenkilöt ovat vastuussa talousarvion sitovuuden noudattamisesta sekä toiminnan sopeuttamisesta varattuihin määrärahoihin ja talousarvion toteutumisen seurannasta.

Laskujen yleinen hyväksymisoikeus on maakuntajohtajalla, toimialajohtajilla, hallintojohtajalla, talousjohtajalla ja henkilöstöjohtajalla.

Toimialoilla kunkin tulosyksikön päällikkö hyväksyy määrärahojen puitteissa toimintaansa koskevat laskut ja maksumääräykset annettujen ohjeiden mukaisesti. Talouspalvelut (Rondo) pitää luetteloa laskujen hyväksyjistä. Luettelo julkaistaan intranetissä osoitteessa: http://kaima.kainuu.fi/hallitus/(talouspalvelut/tiedotteet)."

Sosiaali- ja terveystoimialan laskujen ja tositteiden yleishyväksyjinä toimivat toimialajohtaja ja talouspäällikkö. Toimialan tulosalueiden johtajat hyväksyvät omien tulosalueidensa laskut ja tositteet sekä vastuualueiden- ja tulosyksiköiden päälliköt omien tulosyksiköidensä laskut ja tositteet.

Lisäksi sosiaalitoimessa toimivat laskujen hyväksyjinä sosiaalityöntekijät sekä elatusturva- ja toimeentulotukiasioita hoitavat toimistotyöntekijät toimenkuviensa mukaisesti."

Lautakunnan päätöksen jälkeen maakunta -kuntayhtymään on valittu kuljetusvastaava ja hän on aloittanut työt 1.4.2008. Kuljetusvastaavan vastuulle kuuluvat mm. potilassiirtokuljetukset sekä vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain ja kehitysvammalain mukaiset kuljetukset.

On tarkoituksenmukaista, että toimialan tositteiden yleishyväksyjille aikaisemmin kuuluneet sosiaali- ja terveystoimialan vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja kehitysvammalain mukaisten kuljetusten sekä potilassiirtokuljetusten laskut siirretään maakunta -kuntayhtymän kuljetusvastaavan hyväksyttäväksi.

Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 ja talouspäällikkö Pirjo Selesniemi, puh. (08) 6156 7335, 044-7101 335 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää täydentää sosiaali- ja terveystoimialan laskujen ja tositteiden hyväksymispäätöstä siten, että sosiaali- ja terveystoimialan vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain ja kehitysvammalain mukaisten kuljetusten sekä potilassiirtokuljetusten laskut hyväksyy maakunta -kuntayhtymän kuljetusvastaava.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

©